Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
P.J.M. Fens
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de vergadering van Algemene Zaken worden de volgende zaken behandeld:
  - Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer;
  - Ingekomen Brieven
  - Memo's en Raadsberichten
  - Schriftelijke en Technische Vragen
  - Lijst direct ter besluitvorming
  - Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  - Rondvraag

  Besluit

  Aanwezig: mevr. C.D. Ton - Betjes (POV), dhr. A.K. Stol (CDA), dhr. G. Rozemeijer (VVD), mevr. M. Klootwijk (PvdA), mevr. K.A. Schoonheim (GL), dhr. G. Hoovenstat (BvNL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66)
  Voorzitter: mevr. P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: mevr. J. Michel - de Jong
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries

  Mevrouw Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.

 2. 1.a

  Besluit

  De besluitenlijst van de voorronde Witte Zaal van 9 mei 2023 is conform vastgesteld. De besluitenlijst van de voorronde Groene Zaal van 9 mei 2023 is conform vastgesteld. De besluitenlijst van de voorronde Blauwe Zaal van 9 mei 2023 is conform vastgesteld.

 3. 1.b

  Besluit

  Mevr. Ton - Betjes (POV) geeft aan dat de POV blij is met brief 35 waarin de Rekenkamercommissie (RKC) de aankondiging doet naar het onderzoek Wmo. De POV wordt graag geïnformeerd over de afhandeling van brief 31 inzake het GFT afval. Dhr. Pielkenrood (D66) hoort graag van de portefeuillehouder hoe het College WL omgaat met het Rapport Bestuurlijke Toekomst Oostzaan en vraagt of dit rapport ook besproken wordt in de werkgroep Bestuurlijke Toekomst WL (brief 40). Mevr. Schoonheim (GL) vraagt waarom brief 31 geanonimiseerd is en hoe wordt gecommuniceerd naar inwoners over het afvalplan. GroenLinks is verheugd over de aankondiging van de RKC WL inzake het onderzoek Wmo (brief 35). Verder in GL verheugd over de positieve insteek van het college WL m.b.t. brief 39 en geeft mevr. Schoonheim aan dat GL graag met het college in gesprek gaat. Dhr. Rozemeijer (VVD) vraagt naar de nieuwe wetgeving inzake de Wmo en het lopende onderzoek van de RKC WL (brief 35) en de VVD is benieuwd naar de aanpak van het college inzake brief 39. Tot slot vraagt dhr. Rozemeijer naar de mate van anonimiseren van ingekomen brieven; welke gegevens houden we zichtbaar? Dhr. Stol (CDA) vraagt of HVC betrokken is bij de afhandeling van brief 31. Ook het CDA is verheugd over de aankondiging van de RKC WL m.b.t. het onderzoek Wmo.

  Portefeuillehouder mevr. Michel - de Jong vraagt de griffie om brief 31 op "ter afhandeling college" te zetten. Over de mate van anonimiseren neemt de griffie de tips mee terug. Mevr. Michel - de Jong laat weten dat m.b.t. brief 31 inderdaad HVC betrokken is en er een systeem ingesteld is om groot afvalgebruikers in beeld te krijgen om hen verder tips te kunnen geven. Indien de raad hier verder over wil praten, kan dat via het presidium opgestart worden. Met betrekking tot brief 40; Bestuurlijke toekomst OZ; het college WL zal een zienswijzeprocedure samen met raad opstellen, daarnaast zal ook de werkgroep Bestuurlijke Toekomst WL dit rapport bespreken (niet inhoudelijk, maar procesgericht) en zal op korte termijn het college met een eerste reactie komen om de raad te informeren hoe het college WL naar dit rapport kijkt . Mevr. Michel - de Jong is blij met de reacties over de aankondiging van de RKC WL en zal met de voorzitter van de RKC WL in gesprek gaan over actualiteiten bij onderwerpen op de groslijst. Tot slot m.b.t brief 39 (vraag VVD) het traject zoals dat door het college is toegelicht in de raadsvergadering 13 mei en reeds is ingestoken zal gewoon z'n beslag krijgen, tegelijkertijd zal het college ordentelijk reageren op de brief van GL; dus beide sporen lopen tegelijkertijd.

 4. 1.c

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over de memo's en raadsberichten.

 5. 1.d

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen over de schriftelijke en technische vragen.

 6. 1.e

  Besluit

  De lijst direct ter besluitvorming is conform vastgesteld.

  Dhr. Pielkenrood maakt een opmerking over de motie van GL inzake IJsbaanterrein van de raadsvergadering van 16 mei 2023; daar staat CDA 2x vermeld en de VVD niet. De griffie zal deze omissie rechtzetten.

 7. 1.f

  Besluit

  Er is geen specifiek nieuws uit de Gemeenschappelijke Regelingen, anders dan het nieuws  in de concept zienswijzen die in de verschillende voorronden voorliggen.

  Woensdag 8 juni is de informatieavond inzake Bedrijfsvoering van OVER-gemeenten. Mevr. Michel - de Jong beveelt deze informatieavond van harte aan.

 8. 1.g

  Besluit

  Mevr. Ton - Betjes vraagt hoe het zit met ingekomen brieven die per email niet geanonimiseerd rondgestuurd worden en dezelfde brieven die geanonimiseerd op Ibabs staan. De griffie laat weten dat er een overlap is geweest in de periode waarin de lijst ingekomen brieven in Ibabs nog niet op openbaar stond. Daarnaast zijn de brieven aan de raadsleden gericht en kunnen zij de brief daardoor in het geheel, incl. persoonsgegevens lezen, maar is er verschil met wat er vervolgens openbaar wordt geplaatst.

  Dhr. Stol (CDA) vraagt naar de rugleuningen van de bankjes in het kader van het aantrekkelijker maken van het dorpscentrum; het uitvoering geven van de motie van 3 jaar geleden lijkt moeizaam te gaan.

  Mevr. Michel - de Jong betreurt het als deze indruk wordt gewekt.

  Mevr. Michel - de Jong zegt toe dat het college terug zal komen op de opmerkingen m.b.t. het aantal rugleuningen en de hoogte hiervan in relatie tot de motie die is aangenomen.

 9. 2

  Besluit

  Aanwezig: dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), mevr. M. Klootwijk (PvdA), mevr. K.A. Schoonheim (GL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66), mevr. C.D. Ton - Betjes (POV)
  Voorzitter: mevr. P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: dhr. T. Pietersma
  Griffie: mevr. N.A. Kooij - de Vries

  Mevrouw Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.

  De GGD is een organisatie die valt onder de gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten uit de regio Zaanstreek – Waterland. Vandaar dat de gemeente Wormerland een zienswijze mag geven op de begroting van de GGD. De raad neemt tevens kennis van de jaarstukken. In voorliggend raadsvoorstel wordt voorgesteld om kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en van de concept Begroting 2024 van de GGDZW en om de GGDZW te berichten (zie bijgevoegde brief) dat in de concept Begroting 2024 geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  Dhr. Pielkenrood (CDA) vraagt naar een raadswerkgroep voor de GGD. Mevr. Ton - Betjes (POV) is akkoord met het raadsvoorstel (RV) en wacht op verdere informatie inzake de nieuwe huisvesting en verkoop van het oude pand. Mevr. Schoonheim (GL) vraagt of het bedrag van het negatieve resultaat onttrokken mag worden aan de reserves. Zij vraagt naar de effecten van de inspanningen rondom de preventieve projecten van de GGD; wordt dit onderzocht en wat zijn de resultaten? Het ziekteverzuim is nog ongekend hoog en zij vraagt naar de contracten; moeten daar separate afspraken nog over gemaakt worden / betekent dit nog hogere kosten? Mevr. Klootwijk (PvdA) vraagt wanneer het project GGD 3.0 tot lagere kosten leidt? Dhr. Rozemeijer (VVD) vraagt waarom 1 miljoen extra nodig is voor het verbeteren van de organisatie; kan er een onderbouwing komen? Benoemt ook het ontbreken van de contracttaken en geeft aan een eventuele reactie in een zienswijze mee terug te nemen naar de fractie. Dhr. Meerhoff (CDA) geeft aan dat de GGD in een brief bij de Jaarrekening 2018 heeft aangeboden een uitsplitsing van kosten per gemeente te maken. Dhr. Meerhoff zal de aanbiedingsbrief JR 2018 aan dhr. Pietersma toesturen. Verder acht het CDA het RV besluitrijp.

  De portefeuillehouder Pietersma reageert: de gemeente WL heeft eerder scherpe zienswijzen ingediend bij de GGD inzake de beheersbaarheid van de kosten / incidentele lasten mogen niet structureel worden / contracttaken worden niet zomaar overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling.
  Inzake GGD 3.0: er ligt nu een voorstel op tafel met verbeterslagen inzake o.a. ICT, verzuimbeheer en procesmanagement. De resultaten daarvan worden pas later verwacht en niet al in 2023, de gelden die bestemd zijn daarvoor komen in een reserve en kunnen alleen worden aangewend als het AB daarover besluit. M.b.t. het ziekteverzuim: dat is hoog en er is een verzuimmanager aangesteld omdat het management momenteel niet in staat is daar voldoende tijd en aandacht aan te besteden. Tot slot: de GGD begroot haar formatie op de maximale loonschalen. Omdat niet al het personeel op haar maximale loonschaal zit, zit normaal gesproken ruimte voor opleiding, ziekteverzuim e.d.++
  ++
  Dhr. Pietersma geeft aan dat de contracttaken wel zijn opgenomen in de begroting. er spelen 2 zaken; de actualisatie van de kosten van de contracttaken en de gesprekken m.b.t. de regiovisie, deze lopen nog en daarvoor komt de portefeuillehouder nog terug bij de raad. Verder doet de portefeuillehouder een mededeling: de GGD en de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW) zijn positief over de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan om te verkennen of ze mogelijk een organisatie kunnen vormen. Tot slot geeft dhr. Pietersma aan dat mocht de raad WL dat willen, de regionale adviescommissie moet bestaan uit alle deelnemende gemeenten. Er zal dus in samenspraak met alle gemeenteraden die deel nemen aan de GR GGD gezamenlijk verzoek bij het AB van de GGD ingediend moeten worden.

  Alle fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp. De fracties VVD en GroenLinks nemen het RV nog mee terug naar de fracties. De overige fracties zijn positief over de beslispunten.

 10. 3

  Besluit

  Aanwezig: dhr. A.K. Stol (CDA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. J.S.J.C. Leeuwenkamp (PvdA), dhr. R. Doorn (GL), dhr. H.A. Kramer (D66), mevr. C.D. Ton - Betjes (POV)
  Voorzitter: mevr. P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: mevr. A.J. Michel - de Jong
  Griffie: mevr. N.A. Kooij - de Vries

  Mevrouw Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom. Daarnaast een speciaal welkom aan mevr. Saskia van den Broek (directeur van de Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland (VrZW)) en dhr. Onno van der Rijst (hoofd Bedrijfsvoering VrZW).

  De VrZW is een organisatie die valt onder de gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten uit de regio Zaanstreek – Waterland. Vandaar dat de gemeente Wormerland een zienswijze mag geven op de begroting van de VrZW.
  Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft op 31 maart 2023 de ontwerpbegroting 2024 voorlopig vastgesteld. Het begrotingstotaal bedraagt in 2024 € 41,4 miljoen. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 12 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling.

  Dhr. Stol (CDA) vraagt naar de stijgende kosten en zijn de kosten beleidsmatige ontwikkeling incidenteel of structureel? Overall duiken de hogere inflatiekosten op en dhr. Stol hoopt dat de bijdragen uit het Rijk met dezelfde percentages opgehoogd worden. Het CDA is akkoord met de zienswijze.
  Dhr. Rozemeijer (VVD) heeft een aantal vragen; vooral m.b.t. de toekomstbestendigheid van de brandweer (professionals in Zaandam en Purmerend) en de uitbreiding met 2 miljoen, terwijl er landelijk maar 1 miljoen gecompenseerd wordt.
  Dhr. Leeuwenkamp (PvdA) geeft aan dat de PvdA zich kan vinden in de zienswijze, maar vraagt waar de extra financiële middelen voor communicatie en informatie precies voor zijn; wat is de reden van deze extra middelen?
  Dhr. Doorn (GL) is akkoord met de zienswijze, maar geeft het belang van de dekking van de brandweer binnen Wormerland van groot belang is.
  Mevr. Ton - Betjes (POV) geeft aan dat de POV akkoord is met de zienswijze en noemt ook het belang van de dekkingsgraad / aanrijdtijd van de brandweer. In de voorgaande voorronde is de mededeling gedaan door wethouder Pietersma dat de GGD en VrZW met elkaar in gesprek gaan om met elkaar te verkennen of een samenwerking mogelijk is. Mevr. Ton - Betjes deelt deze mededeling met de aanwezige fracties.
  Dhr. Kramer (D66) is gematigd blij over het RV; de pijnpunten staan er in. Ook de aanrijdtijd van de brandweer is een zorg van D66. Tot slot maakt D66 zich zorgen over de stijging van de kosten in de begroting.

  Mevr. Michel - de Jong reageert: de stijging betreft een optimalisatie van de Brandweerzorg waarbij fase 1 het dekkingsplan van de Brandweerzorg is (problemen zitten in duikteams en redvoertuig hele regio, tankautospuit Zaanstad - Zuid). De resultaten van Fase 1 slaan nu neer in de begroting. Fase 2 wordt de dekking in Wormerland op orde maken, maar die discussie zit  nog niet in deze begroting.
  De eerste begrotingswijziging op begrotingsjaar 2024 zal na de zomervakantie 2023 integraal aan de gemeenteraad Wormerland worden aangeboden. Met betrekking tot de vraag van dhr. Leeuwenkamp: de kosten voor informatievoorziening hebben betrekking op de archieffunctie. Deze is nu onvoldoende dat is geconstateerd door de archiefinspectie. Verder zegt mevr. Michel - de Jong toe dat zij schriftelijk terugkomt op de kosten m.b.t. de communicatie. Hiervoor wil zij graag eerst nog in gesprek met de VrZW.    In tweede termijn geven de fracties aan dat zij het RV besluitrijp achten. Dhr. Rozemeijer (VVD) geeft aan het RV mee terug te nemen naar de fractie.