Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 26 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
A. Smit-de Ridder
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de vergadering van Algemene Zaken worden de volgende zaken behandeld:
  - Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer;
  - Ingekomen Brieven
  - Memo's en Raadsberichten
  - Schriftelijke en Technische Vragen
  - Lijst direct ter besluitvorming
  - Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  - Rondvraag

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:45 uur
  Pfh: T. Pietersma (vervanger van A.J. Michel – de Jong)
  Voorzitter: A. Smit – de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig: G. Hoovenstat (BVNL), A. Stol (CDA), H. Kramer (D66), R. Doorn (GL), A.F. Ross (PvdA), M. de boer (VVD)
  Afwezig m.k.g.: dhr. M. Haalboom (POV)

 2. 1.a

  Besluit

  Besluitenlijst groene zaal van 11 juli 2023
  Dhr. A. Stol: N.a.v. besluitenlijst info gevraagd over inflatiearmoede en zeer content met ontvangen informatie. Ziet met belangstelling actuele gegevens tegemoet.
  Pfh. licht toe: druk bezig met aanschrijven inwoners voor nieuwe energietoeslag. 576 huishoudens aangeschreven, deze ronde 600 brieven uitgezonden. Dat is omvang van de groep.
  Dhr. Stol informeert naar de situatie rondom de schuldhulpverlening. Pfh. antwoordt dat dit ook meegenomen wordt.


  Besluitenlijst witte zaal van 11 juli 2023
  Geen opmerkingen.


  Besluitenlijst blauwe zaal van 11 juli 2023
  De besluitenlijst van de blauwe zaal was niet toegevoegd bij de stukken. Afgesproken wordt deze nogmaals te agenderen voor de volgende voorronde (actie griffie).
  30-11-2023 noot griffie; er is op 11 juli geen vergadering in de blauwe zaal geweest.

 3. 1.b

  Besluit

  Dhr. R. Doorn merkt op dat er opvallend veel ingekomen brieven over de Zaandriehoek zijn ontvangen. Fractie is voornemens hierover schriftelijke vragen te stellen.
  Fractie GL merkt tevens op dat beantwoording van schriftelijke vragen soms lang op zich laat wachten. (bijv. vragen over Vervoerregio, vragen over het Heerenhuis). Fractie ziet graag dat beantwoording meer resoluut ter hand wordt genomen.
  Pfh. antwoordt dat indien vragen niet binnen de afgesproken termijn worden beantwoord, een vertragingsbericht met redenen en planning wordt opgesteld. Pfh. zal aandacht vragen voor beantwoording van vragen die wel binnen een gestelde termijn vallen, maar niet tijdig voor behandeling in een voorronde kunnen worden beantwoord.


  H. Kramer: N.a.v. brief nr. 81 De Rechtspraak over beroepsprocedure voorkeursrecht Zaandriehoek: hier wordt gevraagd om aanvullende stukken. Wil benadrukken dat het van essentieel belang is dat deze stukken daadwerkelijk worden aangeleverd.


  Verder geen opmerkingen over de ingekomen brieven.

 4. 1.c

  Besluit

  H. Kramer: raadsbericht 590 Herstel raadsbesluit BP; hier wordt gesproken over gecorrigeerde versies die naar de raad worden gezonden. Benieuwd wanneer deze versies naar de raad komen. Dhr. Pietersma brengt dit onder de aandacht van de betreffende portefeuillehouder.
 5. 1.d

  Besluit

  M. de Boer: Fractie VVD stelt vragen over een aantal schriftelijke vragen en of deze (en wanneer) beantwoord zijn:
  238 VVD Uitdaagrecht; deze vragen zijn 11 juli 2023 beantwoord.
  231 GL Heerenhuis Spijkerboor; deze vragen zijn 19 april 2023 beantwoord.
  223 VVD over Heerenhuis Spijkerboor; deze vragen zijn op 30 maart beantwoord.


  249 GL vragen over vertegenwoordiging in de regioraad; deze vragen staan nog open.


  Dhr. H. Kramer ziet graag agendering van het register geheimhouding om dit door te nemen.
  De voorzitter geeft de suggestie om dit via het presidium te agenderen. Afgesproken wordt dit in het presidium op te nemen (actie griffie).

 6. 1.e

  Er zijn geen stukken direct ter besluitvorming voor de raad van 3 oktober 2023.

  Besluit

  Er zijn geen stukken direct ter besluitvorming

 7. 1.f

  Besluit

  Op dit moment zo vlak na het reces zijn er geen recente ontwikkelingen om mee te delen. Nieuwe GR’en zullen aan de raden worden aangeboden.
  H. Kramer: verbazing dat de GR’en vergevorderd zijn zonder dat consultatie door de raad heeft plaatsgevonden, graag de afgevaardigden in GR’en om aandacht vragen voor consultatie/zienswijze.
  Pfh.: hier wordt aandacht aan besteed.

 8. 1.g

  Besluit

  a. Dhr. A. Ross: PvdA heeft in 2021 al eens vragen gesteld over overnachtende vrachtwagenchauffeurs. Nu komen er opnieuw meldingen binnen in de Malerstraat ook over afvaldumping en overlast. Verzoekt om handhaving. Dhr. Pietersma zal dit doorgeven met verzoek om aandacht voor deze problematiek.

  b. Dhr. A. Stol: vraagt aandacht voor het onderhoud van de weg Engewormer, vooral ter hoogte van de manege is dit erg slecht. Is er contact met het HHNK over het onderhoud? Pfh. antwoordt dat er overleg met de provincie plaatsvindt hierover. De weg is destijds aangeheeld, maar dit moet weer opnieuw worden gerepareerd.

  c. Dhr. A. Stol: informeert naar de contactpersoon voor inwoners die bijv. een fiets willen doneren aan Oekraïense vluchtelingen.

  Pfh: de contactpersoon hiervoor is mw. Leonie Kelder.


  d. Dhr. R. Doorn: De Oostzaanse Rekenkamer heeft advies over subsidiebeleid uitgebracht. Aan de Rekenkamer van WL is gevraagd om onderwerpen aan te dragen; dit is wellicht een geschikt onderwerp.

  e. Dhr. R. Doorn: Voorhangprocedure proces projectplan sportaccommodaties, voor wanneer wordt dit gepland? Portefeuillehouder antwoordt dat dit in Q4 plaatsvindt.

  f. Dhr. R. Doorn informeert naar afhandeling zomerstorm; er liggen nog veel takken/bomen/rommel, wanneer wordt dit weggehaald en wordt het werk van Werkom ook geëvalueerd? Hoe is die begeleiding en waar blijft het bomenplan? Pfh: er is ontzettend veel werk verzet door zowel de buitendienst als de externen, zullen hier aandacht aan besteden. Uiteindelijk wordt alles opgelost. Benadrukt dat hier ook momenteel nog hard aan gewerkt wordt. Werkom; dit wordt beoordeeld, zijn ook afspraken over gemaakt. Het bomenplan wordt nog op teruggekomen.

  g. Dhr. R. Doorn merkt op dat er deze zomer veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de organisatie van OVER; fractie ontvangt graag informatie over bezettingsgraad en aantal FTE. Pfh stelt voor om lopende procedure aan te houden waarbij afspraken over de frequentie zijn gemaakt en de raden gelijktijdig geïnformeerd worden. Fractie van GL benadrukt dat de signalen maken dat informatievoorziening van belang is, ook als informatie ontkracht moet worden i.p.v. bevestigd.

  h. Fractie van GL ontvangt graag ook info over het datalek in Oostzaan waarbij boa’s stukken moesten terughalen. Heeft dit ook in Wormerland plaatsgevonden? Pfh: antwoordt dat er in WL niets bekend is over een soortgelijk datalek.
 9. 2

  Besluit


  Tijd: 20:45 – 21:45
  PFH: A.J. Michel – de Jong en T. Pietersma
  Voorzitter: A. Smit – de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: A. Stol (CDA), H. Kramer (D66), M. de Boer (VVD), G. Hoovenstat (BVNL), K. Schoonheim (GL), C.J. Kindt (PvdA)
  Afwezig m.k.g.: dhr. M. Haalboom (POV)

  Bespreking 1e termijn:
  CDA
  Dhr. A. Stol: blij met verzoek OZ om mee te denken. Het licht niet in de lijn der verwachting om mee te gaan in het 2e punt, WL zou dan haar zelfstandigheid opgeven. Fractie kan instemmen met alle 3 beslispunten.

  D66
  Fractie ziet de regio als een levend geheel. Vindt dat onze gemeente zich adaptief moet opstellen. Ziet wijze waarop OZ momenteel in dit proces zit, ontwikkelen. Blij met beslispunt 1. Praten en blijven praten en zoeken naar uitbreiding. Landsmeer wil best meewerken maar met stip op horizon. Reactie Waterland stelt voor een uitdaging.
  Beslispunt 3; dit is afgesproken met elkaar, graag doen, denkt dat dit nieuwe inzichten op gaat leveren. Verzoekt de leden van de raad open te staan voor de inzichten.
  Fractie heeft probleem met punt 2 om de deur dicht te doen zonder uitkomsten regio te weten, acht dit buitengewoon onverstandig. Met klem verzoek aan raad: Stel je open voor veranderende situatie. Waarschuwing om onszelf niet buiten het proces te zetten.

  VVD
  Fractie verneemt graag of OZ soortgelijke brieven naar andere gemeenten heeft gezonden. Kan pfh informeren of het college vormen van samenwerking kent die niet worden gezien als bestuurlijke fusie?
  Pt 1 geheel eens, verheugd dat mogelijkheid open wordt gehouden voor nieuwe variant.
  Pt 2: heel definitief besluit, toevoegen van het woordje “vooralsnog” was beter geweest. Gelet op de 0+ variant en het coalitie akkoord zal de VVD het voorstel wel steunen.
  Pt 3 van mening dat uitkomsten onderzoeken maar beperkt houdbaar zijn en dat dit jaarlijks herhaald moet worden.
  Wil graag toezegging van pfh. dat in begeleidingscommissie de te formuleren onderzoeksvragen ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd inclusief voorstellen voor financiële dekking. Indien die toezegging wordt gedaan kan de fractie instemmen.

  PvdA
  Inbreng fractie sluit naadloos aan bij inbreng van de CDA-fractie.

  GL
  Vraag van OZ om toch nog iets met groenlandelijke te doen kunnen, kunnen wij zien als uitnodiging om te kijken hoe we als gemeente grip kunnen houden op onze eigen Bestuurlijke Toekomst. In nieuwe coalitieakkoord van de provincie staat dat wanneer bestuurskracht van gemeente te wensen over laat, gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn om in te grijpen. Blij dat eerder voorgenomen onderzoek nu van start kan gaan.
  De fractie had beslispunt 2 liever anders geformuleerd gezien. Lijkt verstandig te kijken of dit geamendeerd kan worden door het woord vooralsnog toe te voegen.
  Pt 3 genoemde onderzoeken zullen bijdragen aan meer kennis over fusievarianten. Doel; best mogelijke gemeente zijn voor onze inwoners.

  BVNL
  Bestuurlijke zelfstandigheid van groot belang, sluit aan bij inbreng dhr. Stol.

  POV
  Mw. Smit-de Ridder meldt dat de fractie POV kan instemmen met het voorstel.

  Beantwoording pfh. Michel-de Jong: goed geluisterd naar de inbreng van de fracties. De reacties van Landsmeer en Waterland zijn al door mw. Schoonheim verwoord. Pfh. zegt toe dat deze documenten worden toegevoegd aan de stukken op I-babs.
  In antwoord op de vraag van de VVD-fractie of er vormen van bestuurlijke samenwerking bekend zijn die niet worden gezien als juridische fusie: Ja die zijn er; bijvoorbeeld netwerkgemeente, federatiemodel. In het voortraject zijn 8 modellen getrechterd, wat uiteindelijk tot de 0+ variant heeft geleid.
  Mw. Michel-de Jong verwijst naar het besluit dat door de raad zelf is genomen en de kaderstellende rol van de raad.
  Zij ziet de stelling van de VVD over het periodiek onderzoeken wat anders; het gaat vooral om kennisvergaring om een voorkeursvariant te kunnen onderbouwen en motiveren.
  Qua planning hangt het een en ander af van het samenspel met de begeleidingscommissie. Deze zal de onderzoeksopzet doornemen inclusief vragen betreffende begroting etc. Hiervoor is ook budget gereserveerd.

  Bespreking 2e termijn
  Alle fracties danken de portefeuillehouder voor de beantwoording en zijn benieuwd naar de planning.
  Mw. Michel-de Jong antwoordt dat zodra de begeleidingscommissie de onderzoeksopzet heeft besproken, de onderzoeken gestart worden. Deze kaders zullen ook weer in de raad worden vastgesteld.
  Onderzoeken zijn echt bedoeld om kennis te vergaren op bepaalde criteria en effecten (financiële slagkracht).
  De criteria zijn het behoud van de identiteit, nabijheid, wat is relatie tussen bestuurlijke model en criterium? Dit is doel van de onderzoeken.

  Conclusie:
  Dit raadsvoorstel is besluitrijp en kan aan de raad van 3 oktober worden voorgelegd.

  De VVD-fractie ziet hierbij graag de toezegging inzake het voorleggen van de onderzoeksvragen aan de raad toegevoegd.
  De GL-fractie acht het onderwerp rijp voor besluitvorming maar heeft niet gezegd in te stemmen met alle drie de beslispunten.

  Toezegging: reacties Landsmeer en Waterland worden toegevoegd aan de dossiers op I-babs.
 10. 3

  Besluit

  Tijd: 21:45 – 22:30
  PFH: A.J. Michel – de Jong
  Voorzitter: A. Smit – de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: A. Stol (CDA), B. de Waard (D66), M. de Boer (VVD), K. Schoonheim (GL), A.F. Ross (PvdA)
  Afwezig m.k.g.: dhr. M. Haalboom (POV), G. Hoovenstat (BVNL)

  Bespreking 1e termijn:
  GL
  De fractie vindt het een goed leesbaar, duidelijk en inzichtelijk stuk en kan zich vinden in de gestelde prioriteiten.
  Fractie stelt wel vragen over de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners.
  In WL zijn momenteel 2 wijkagenten, dus ook met 1 wijkagent erbij halen we deze norm niet.
  Verder van harte instemmen met het voorstel.

  D66
  Er zijn praktische doelen gesteld in het plan, fractie zal het voorstel steunen.

  VVD
  Fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het plan.
  Informeert in hoeverre er afstemming plaatsvindt tussen de Veiligheidsregio’s en de opstellers van het IMV. Voorkomen dat hetzelfde werk wordt verzet.
  Witwassen; ongebruikelijke transacties moeten gemeld worden bij de FIU. DNB heeft hiervoor protocollen opgesteld. Treedt het IMV niet in beleidsterrein van DNB? Kan er een paragraaf worden toegevoegd hoe coördinatie plaatsvindt?

  PVDA
  De fractie heeft het plan met belangstelling gelezen. Blij dat prioriteiten op belangrijke dossiers worden gezet.
  Dhr. Ross uit zorgen dat 40% van de slachtoffers geen aangifte meer doet vanwege papieren rompslomp.
  Vraagt hiervoor aandacht, opnemen in het IMV.
  Zijn tekorten op bezetting inmiddels weggewerkt? Consequenties andere taken, worden andere taken afgeschaald? Kan pfh dit aangeven?
  1 wijkagent per 5000 inwoners. Hoe kijkt pfh hier tegenaan in licht nieuwe meerjarenplan?
  Hechten eraan dat ook in WL het voorgeschreven aantal van 1 wijkagent per 5000 inwoners wordt aangehouden.

  CDA
  De fractie kan instemmen met het voorstel.
  Opgevallen is dat voor het district Zaanstreek-Waterland in het totaaloverzicht op bladzijde 27 maar 120 aspirant wijkagenten staan vermeld en 323 overig. Klopt dit dat 1/3 van de formatie bestaat uit blauw op straat en 2/3 overig, hoe zit deze verhouding?

  POV
  Mw. Smit-de Ridder meldt dat de fractie kan instemmen met het voorstel.

  Beantwoording mw. Michel-de Jong:
  Er wordt momenteel een enorme krachtsinspanning door de politie geleverd. Er is sprake van een zorgelijke situatie wat betreft de bezetting.
  Het klopt inderdaad dat elke 4 jaar opnieuw gekeken wordt hoe de bezetting over heel Noord-Holland eruitziet. Men kijkt naar basisteams en agenten die daar aanwezig zijn. Mooi moment om het punt naar voren te brengen dat WL nu niet voldoet aan uitgangspunt van 1 agent op 5000 inwoners.
  Het blijkt dat de basiseenheid op orde is maar in de verdeling is de afweging gemaakt om Zaanstad meer toe te bedelen dan Wormerland. Zij zal bij de eerstvolgende driehoeksvergadering aangeven dat Wormerland een uitgestrekte gemeente is, met veel afstanden en een groot buitengebied. Hier moet ook capaciteit voor zijn. Deze onderbouwing is verder in voorbereiding. Mw. Michel-de Jong benadrukt dat de inzet is hier alles aan te doen om dit voor WL te realiseren.
  Bezetting politie algemeenheid; een aantal jaar is de toestroom vanuit politie opleiding gestagneerd, dit heeft te maken met schaarste aan docenten. Lichting die van nieuwe opleiding komt is lager dan verwacht. Dit heeft betekenis voor de inzet, waardoor er keuzes moeten worden gemaakt. Het recherchewerk wordt naar beneden bijgesteld. Uitgangspunt is dat als laatste aan wijkagent getornd wordt. Betekent dat in vakanties ook de teamchefs op straat zijn. Maakt zich zorgen over krachtsinspanning die nu bij de politie gaande is. Dit heeft inderdaad consequenties voor andere taken. (bijv. dierenpolitie).
  Men hoopt dat de capaciteit in 2026/2027 op orde is.
  Zij benadrukt dat het van belang is gezien sociale veiligheid & aangiftebereidheid, dat inwoners vertrouwen hebben in de overheid.
  Hier ligt een belangrijke lokale opgave, er kan zichtbaar verschil worden gemaakt door nabij te zijn en mensen te horen.
  Zij zegt toe de vraag van het CDA over de verdeling in het totaaloverzicht op pag. 27 “overig” schriftelijk te beantwoorden.

  Bespreking 2e termijn
  Fracties danken voor de beantwoording.
  De fractie van de PvdA informeert of het mogelijk is om een werkbezoek aan de politie te organiseren.
  Mw. Michel-de Jong licht toe dat er in de voorronde van december een inhoudelijke bijpraatsessie met de politie plaatsvindt. Dan kan dit onderwerp meer inhoudelijk besproken worden.
  De suggestie voor een werkbezoek wordt graag meegenomen.

  Conclusie:
  Alle aanwezige fracties kunnen instemmen met het voorstel en achten het voorstel besluitrijp.
  Het voorstel wordt aan de raad van 3 oktober voorgelegd.

  Toezegging: Mw. Michel-de Jong zegt toe de vraag van het CDA over de verdeling “overig” in het totaaloverzicht op pag. 27 schriftelijk te beantwoorden.


 11. 4

  Besluit

  Tijd: 22:30 – 23:00
  PFH: A.J. Michel – de Jong
  Voorzitter: A. Smit – de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: A. Stol (CDA), M. de Boer (VVD), W. Cornelissen (PvdA), E. Fens (GL), H. Kramer (D66)
  Afwezig m.k.g.: dhr. M. Haalboom (POV), G. Hoovenstat (BVNL)

  Bespreking 1e termijn

  Toelichting mw. Fens (voorzitter werkgroep)
  Mw. Fens licht toe dat de werkgroep ontzettend blij is dat regionaal tot dit advies is gekomen. Het college heeft ook wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Bedoeling was eerst deze door te leiden naar de regio; hier is uiteindelijk niet voor gekozen i.v.m. verwarring. Komende week ophalen bij andere raden wat dit heeft opgeleverd en dan kijken of wensen & bedenkingen college meegenomen kunnen worden. Deze zijn intern binnen de werkgroep wel gecommuniceerd. De termijn van de voorstellen wijzigingen GR TW (Twiske-Waterland) loopt medio oktober af.
  Wat nu voorligt is een advies van de regionale werkgroep waarin de raad van Wormerland behoorlijk heeft geparticipeerd. Mw. Fens spreekt de hoop uit dat het voorstel op instemming kan rekenen.

  CDA
  Dank voor het voorgelegde advies en het werk van de werkgroep.
  Zowel advies van de werkgroep en de reactie van het college gelezen. Aanbeveling 6; viel op dat er termen als groot maatschappelijk financieel belang zijn gebruikt, dit zijn nogal rekbare begrippen. Jammer dat geen gemeenschappelijk standpunt is geformuleerd voor de adviescommissie (pt 7). Lijkt nuttig advies van het college bij te voegen.

  PvdA
  Hartelijk dank aan mw. Fens. Trots op voorstel. Belangrijk dat gemeente meer grip heeft op GR. Meer structuur aanbrengen en handvaten als raad. Fractie had ook graag een gemeenschappelijke adviescommissie gezien. Niet helemaal duidelijk wat nu met reactie college wordt gedaan?
  Zullen het voorstel van harte steunen.

  VVD
  Complimenten aan mw. Fens en werkgroep. Kunnen adviezen steunen met een enkele opmerking. Toch bepaalde opmerkingen opnemen in statuten ook al vloeien deze voort uit de GR; dit geeft helderheid voor gebruikers. Opmerking advies 1; kwartaalberichtgeving; graag een periode aan toevoegen.
  Duidelijker vermelden van verantwoording jaarstukken.

  GL
  Het op dit moment niet inrichten van een gezamenlijke adviescommissie is inderdaad jammer, maar dat betekent niet dat deze er in de toekomst niet kan komen. Er kan alsnog worden besloten tot inrichting hiervan over te gaan.
  De wensen & bedenkingen van het college zijn gedeeld in de werkgroep.
  Er is een informatieverplichting van 1x per kwartaal; belangrijk om een vast punt te hebben.
  Uittreding verplicht, toegankelijk voor raadsleden.
  Doel is dat raden grip krijgen. Misschien criteria verder aanscherpen. Afwachten waar andere raden mee komen.

  D66
  De WGR is niet voor niets aangepast. Omissie in de vorige wet dat raden te weinig aan zet waren. Fractie kan de uitkomsten van de werkgroep onderschrijven.
  Dank mw. Fens voor rol hierin. Sluit verder aan bij de eerder naar voren gebrachte punten.

  POV
  Mw. Smit-de Ridder meldt dat de fractie POV kan instemmen met het voorstel.

  Beantwoording pfh.:
  Mw. Michel-de Jong licht toe dat het proces ondertussen is ingehaald door de tijd.
  VRZW wil op 1 juli klaar zijn. De werkgroep heeft nog geen resultaat opgeleverd. Zij denkt dat de werkgroep een afweging moet maken zo snel mogelijk een eindadvies op te leveren zodat griffies en beleidsmedewerkers, juristen etc. op hoogte zijn van het eindadvies van de werkgroep. Dat bijt tijdige behandeling van dit stuk in de raad.
  Inhoudelijk is het aan de raad wat er met de wensen/bedenkingen van het college wordt gedaan.

  De VVD-fractie vraagt of verantwoording op de jaarstukken meerwaarde heeft. Er lopen procedures rondom zienswijzen op de begroting, hier wordt voorgesteld hetzelfde te doen maar dan bij de jaarrekening. Raadt het college aan ook op de jaarstukken de zienswijzeprocedure los te laten en zodoende nog beter in positie komen om grip op de GR te houden.

  Aanvulling dhr. R. Kool:
  Dhr. R. Kool licht toe dat er een onderscheid bestaat tussen collegeregelingen en raadsregelingen. Bij raadsregelingen wordt er direct een concept voorgelegd, bij collegeregelingen kan er wel een zienswijze worden gegeven.
  Proberen extra instrument in handen te geven.
  Wat in de hogere wetgeving is geregeld hoeft niet te worden uitgeschreven in een GR. Als lagere overheid mg je niet regelen wat al door de hogere overheid is geregeld.
  Alleen aanvullingen (die zijn toegestaan) kunnen worden opgenomen in de regeling.

  Bespreking 2e termijn
  Alle fracties danken de werkgroep en mw. Fens voor het verzette werk.
  De fractie van GL voegt toe dat er in het basisadvies van de werkgroep geen losse eindjes zijn. Er worden nu resultaten opgehaald bij de raden, waarna deze tot één geheel worden gestroomlijnd. Hierin zullen ook de wensen en bedenkingen van het college worden meegenomen.
  Belangrijk ook te kijken naar Twiske Waterland.

  Toevoeging pfh.; wellicht een eigen amendement op voorstel inbrengen.
  Amendementen wellicht coördineren en gecoördineerd inbrengen als suggestie meegeven.
  Dit wordt meegenomen en besproken.

  PvdA: als werkgroep beraden hoe verder. Misschien TW loskoppelen en eerst de andere GR’en. Steunen.

  Dhr. R. Kool: in aanvulling: voor VRZW en TW uiterlijk in december een raadsbesluit te nemen. Dit betekent dat het laatste presidium hiervoor medio november is.
  Suggestie mw. Michel-de Jong is behandeling raad november, om verwerking ook te kunnen doen en in AB’s vast te kunnen stellen.
  Verder is het nog afwachten wat de ronde langs de raden aan uitkomsten brengt.

  Alle aanwezige fracties achten het voorstel wel besluitrijp.

  De vergadering wordt gesloten om 23:20 uur.