Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 9 mei 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
G.M. Rozemeijer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: dhr. M. Haalboom (POV), dhr. W.A.M. Loonen (CDA), dhr. M. de Boer (VVD), dhr. W.J. Cornelissen (PvdA), mevr. K.A. Schoonheim (GL), dhr. H.A. Kramer (D66)
  Voorzitter: dhr. G.M. Rozemeijer
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries
  De heer Rozemeijer opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom. Ook welkom aan de ambtelijke ondersteuning, de heer R. Poelwijk.
  De hoger uitgevallen indexering heeft ertoe geleid dat er een aanvullend krediet van €1.200.000 vereist is voor de realisatie van de nieuwe Zaanbrug. Dit vertaalt zich naar extra kapitaallasten van €48.000 per jaar, die na oplevering van de Zaanbrug conform de vastgestelde systematiek jaarlijks worden onttrokken aan de reserve Zaanbrug. In dit raadsvoorstel wordt u gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.
  De verschillende fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp en zullen allen positief stemmen tijdens de raadsvergadering van 16 mei a.s.
  De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van de VVD en op de vraag van het CDA inzake de CBS indexatie. De PNH is opdrachtgever en de gemeente WL hangt hieronder; dat maakt dat normale indexeringsafspraken wellicht afwijken, maar de wethouder zal hier schriftelijk op terugkomen. De wethouder zal in juni de raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de planning van de realisatie van de Zaanbrug; vooralsnog zal de brug eind 2023 opgeleverd worden.

 2. 2

  Besluit

  Aanwezig: mevr. C.D. Ton - Betjes (POV), dhr. W.A.M. Loonen (CDA), dhr. M. de Boer (VVD), dhr. W.J. Cornelissen (PvdA), mevr. K.A. Schoonheim (GL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66)
  Voorzitter: dhr. G.M. Rozemeijer
  Portefeuillehouder: dhr. T. Pietersma
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries
  De heer Rozemeijer opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.
  De GGD Zaanstreek – Waterland is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten binnen de regio Zaanstreek – Waterland. De gemeenten betalen de GGD voor het uitvoeren van de verschillende taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De GGD heeft een eerste begrotingswijziging ingediend en vraagt de gemeente Wormerland daar een zienswijze op te geven.
  Mevrouw Ton - Betjes (POV) neemt kennis van het voorstel; heeft enkele kritische punten t.a.v. o.a. de casemanager verzuim en het projectmanagement. De POV zal, met tegenzin, voor stemmen. De heer Loonen (CDA) hoort graag welke contracttaken niet goed zijn zijn gegaan. De heer De Boer (VVD) verwacht nog een begrotingswijziging vanwege de CAO-stijgingen. De beperkte schaalgrootte waar de GGD last van heeft, zijn niet eenvoudig op te lossen. Kan de controller een quick scan uitvoeren en onderzoek doen naar op laten gaan in grotere GGD. De VVD is akkoord met het RV, met uitzondering van besluitpunt 2.c; dat mag veel sterker aangezet worden.
  De heer Cornelissen (PvdA) verwacht dat de genoemde kosten structureel zullen zijn i.p.v. incidenteel. Hoe ziet de wethouder deze begrotingswijziging?
  Mevrouw Schoonheim (GL) vraagt meer inzicht in een toekomstbestendig GGD; daar is ook aandacht voor in de zienswijze. Ook GL vraagt of de GGD wellicht te klein is om alle taken goed uit te kunnen voeren. GL is akkoord met het RV.
  De heer Pielkenrood (D66) geeft aan kritisch te staan ten opzichte van GGD 3.0; er blijkt onvoldoende wat de GGD voor de hogere kosten. Kan de wethouder aangeven wat voor consequenties er zijn m.b.t. de begroting?
  De wethouder geeft aan: De aanvraag voor de extra middelen voor de uitvoering van GGD 3.0 is in twee aanvragen gesplitst. Eerder heeft de raad (middels de kadernota van de GGD) haar goedkeuring gegeven voor de benodigde middelen voor 2024 en 2025. Omdat de GGD al in 2023 wil beginnen met de uitvoering is besloten om dit deel van de benodigde gelden via een begrotingswijziging aan u voor te leggen. Het is gebleken dat intern de zaken niet op orde zijn geweest, daardoor is de bedrijfsvoering onder druk komen te staan. De verdeling reguliere en contracttaken ligt bij de GGD Z/W 50/50, terwijl het gebruikelijk is dat de nadruk op reguliere taken ligt. Het klopt dat er een loonstijging aankomt vanwege verhogen CAO. De wethouder wil de vraag voor een quickscan voor samenwerking/samengaan met een andere GGD meenemen in de komende AB vergadering . Inzake de contracttaken: de doorrekening van de kosten voor contracttaken zijn alleen van toepassing wanneer een gemeente die taak/taken ook daadwerkelijk afneemt.
  De fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp. De fracties POV, CDA, PvdA en GL geven aan positief op het raadsvoorstel te zullen stemmen. D66 neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De VVD vraagt de wethouder prioriteit te geven aan de quick scan.

 3. 3

  Besluit

  Aanwezig: dhr. M. Haalboom (POV), dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. M. de Boer (VVD), dhr. W.J. Cornelissen (PvdA), mevr. K.A. Schoonheim (GL), dhr. H.A. Kramer (D66), dhr. G.L. Hoovenstat (fractie Hoovenstat)
  Voorzitter: dhr. G.M. Rozemeijer
  Portefeuillehouder: dhr. T. Pietersma
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries
  De heer Rozemeijer opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom. Afgesproken wordt om dit raadsvoorstel in de openbaarheid te bespreken en de informatie, zoals gedeeld in de geheime bijlagen, niet te delen (financiële gegevens en onderliggende procedure).

  De deelnemers van de voorronden geven aan moeite te hebben met de omvang van de investering in het nieuwe AV Systeem. Tegelijk wordt erkend dat de vele storingen en de druk die er is bij ICT en de Griffie om bij elke vergadering het systeem te moeten testen deze investering noodzakelijk maakt.
  De meerderheid van de fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp. Alle fracties nemen het raadsvoorstel mee terug naar de fractie. Alle fracties geven aan nog niet aan te kunnen geven of zij akkoord gaan met alle besluitpunten.

  De meerderheid van de fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp. Alle fracties nemen het raadsvoorstel mee terug naar de fractie. Alle fracties geven aan nog niet aan te kunnen geven of zij akkoord gaan met alle besluitpunten.