Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 11 juli 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
A. Smit-de Ridder
Toelichting

O.v.v. 1 v.d. raadsleden is een pauze ingelast zodat beide voorronden tegelijkertijd gestart kunnen worden en (burger)raadsleden kunnen wisselen van voorronden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de vergadering van Algemene Zaken worden de volgende zaken behandeld:
  - Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer;
  - Ingekomen Brieven
  - Memo's en Raadsberichten
  - Schriftelijke en Technische Vragen
  - Lijst direct ter besluitvorming
  - Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  - Rondvraag

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:30


  PFH: A.J. Michel – de Jong
  Voorzitter: A. Smit-de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezigen:
  C.D. Ton-Betjes (POV), G. Hoovenstat (BVNL), A.K. Stol (CDA), G.M. Rozemeijer (VVD), B. de Waard (D66), K.A. Schoonheim (GL) M. Klootwijk (PvdA)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
  Van deze vergadering wordt een opname gemaakt, die via de website van Wormerland te bekijken is.

 2. 1.a

  Besluit


  Besluitenlijst groene zaal van 6 juni 2023:
  Dhr. G. Rozemeijer meldt dat daar waar gesproken is over een reactie van het college op een brief van GroenLinks inzake de sportaccommodaties, hier een brief van Groen Geel bedoeld werd.
  (Mw. Schoonheim vult aan dat het gaat om brief 29 ipv brief 39).
  Pfh. antwoordt dat met deze vermelding de wijziging wordt vastgesteld.

  Besluitenlijst witte zaal van 6 juni 2023:
  Geen opmerkingen.

  Besluitenlijst blauwe zaal van 6 juni 2023:
  A. Stol: Bij het eerste onderwerp (Recr.schap Twiske-Waterland) is bij de conclusie vermeld dat het CDA positief adviseert, maar de fractie ontbrak bij deze voorronde.
  Dhr. B. de Waard: het is B. de Waard i.p.v. B.M. de Waard.
  De wijzigingen worden verwerkt door de griffie.
 3. 1.b

  Besluit

  Mw. Ton-Betjes meldt n.a.v. brief nr. 56 van de Boerderijenstichting met een magazine over stolpboerderijen, er een interessant stuk in de krant heeft gestaan over boerderijen in Wijdewormer en de historische naamgeving hiervan. Fractie is blij dat hier aandacht voor is.

 4. 1.c

  Besluit

  Dhr. A. Stol heeft een opmerking n.a.v. het raadsbericht van 4 juli over de stand van zaken inflatie armoede. In dit bericht wordt gesproken over de landelijke situatie, echter gegevens over hoe het in Wormerland gesteld is ontbreken. Graag ontvangt de fractie informatie over hoeveel huishoudens in Wormerland met deze problematiek te maken hebben. Hier is reeds meerdere malen om gevraagd. In het bericht is opgenomen dat het college voornemens is om alle huishoudens die vorig jaar een energietoeslag hebben gehad, opnieuw te helpen. Waarom deelt het college deze aantallen niet met onze raad? De fractie dringt nogmaals aan op informatie over het aantal huishoudens in WL die hiermee te maken hebben.

  G. Rozemeijer: N.a.v. het bericht over energie armoede (bijeenkomst in de Stoomhal ging niet door, verplaatst tot na het zomerreces); leest dat vier van de vijf energiecoaches binnen een jaar gestopt zijn? Fractie stelt vragen bij de efficiency van dit proces, het geld moet eigenlijk gaan naar mensen die het nodig hebben i.p.v. naar coaches.

  Beantwoording portefeuillehouder:
  Naar aanleiding van de opmerking van het CDA: pfh. kan zich goed voorstellen dat de fractie cijfers wil hebben over het aantal huishoudens binnen WL dat gebruik maakt van schuldhulpverlening, bijstand, of WW-uitkering. Toezegging: pfh. zegt toe dat informatie hierover verstrekt zal worden.
  Naar aanleiding van de opmerking van de VVD-fractie over de coaches verzekert zij de aanwezigen met nadruk dat het instrument energiecoaches heel veel zin heeft en dat het persoonlijke contact een absolute meerwaarde heeft.
  De coaches zijn wel vrijwilligers waardoor er een verloop kan voorkomen.
  Pfh. verzekert de aanwezigen dat er aandacht is voor het verbeteren van de coördinatie.
 5. 1.d

  Besluit

  Pfh. Michel-de Jong meldt dat het college de laatste tijd een behoorlijke inhaalslag heeft gemaakt voor wat betreft de beantwoordingstermijn van ingediende vragen.
  Zij spreekt de hoop uit dat dit de raadsleden is opgevallen.

 6. 1.e

 7. 1.f

  Besluit

  Mw. Michel-de Jong geeft een terugkoppeling; er worden momenteel voorbereidingen getroffen om alle Gemeenschappelijke Regelingen te wijzigen in het kader van de WGR (Wet gemeenschappelijke Regelingen)
  Door de raad van Wormerland is initiatief genomen voor het oprichten van een werkgroep. Deze werkgroep heeft een advies opgesteld, dat vorige week is rondgestuurd. Zij geeft aan trots te zijn op het voortouw dat Wormerland hierin heeft genomen en dat de werkgroep grondig en voortvarend te werk is gegaan in haar advisering.
  Ook een ambtelijke werkgroep bereidt een advies voor.
  Het is daarna aan de raad om de adviezen van de raadswerkgroep en de ambtelijke werkgroep te beoordelen.
  Zij licht toe dat er wel sprake is van een tempoverschil in het traject; het tempo waarin de GR aan de slag wil gaan ligt hoger dan dat van de werkgroepen.
  Na inhoudelijke bespreking inclusief zienswijze zal de compleet gewijzigde GR nog een keer terugkomen in de raad. De planning is dat alle stukken twee keer langs alle raden in de regio zullen gaan.  G. Rozemeijer: Als alle adviezen in alle raden ter besluitvorming worden aangeboden is het eigenlijk geen advies meer.
  Pfh. antwoordt dat de verantwoordelijkheid bij de GR blijft om dit advies al dan niet over te nemen. Er is geen sprake van een dwingend advies.

  Mw. Schoonheim merkt op met betrekking tot het formeren van een Regionale adviescommissie dat hier nu nog geen consensus over is en dat dit iets is waar de raden zelf over gaan. Dit is iets anders dan de nieuwe GR zelf.
  Pfh. bevestigt dit, het is aan de raden zelf om een adviescommissie te formeren.
  Na het reces wordt dit opgepakt.
 8. 1.g

  Besluit

  1. B. de Waard: kan de burgemeester ons bijpraten over de stormschade die Poly heeft veroorzaakt?
  Mw. Michel-de Jong geeft een korte schets van de situatie binnen Wormerland. Er zijn gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Er is wel behoorlijk veel schade, met name aan bomen. Zij heeft de ochtend van de storm met de buitendienst een rondje gemaakt, tot het hoogtepunt van de storm aanbrak waarop is besloten om binnen af te wachten. Elektra is tijdelijk uitgevallen in bepaalde gebieden, waaronder in het gemeentehuis. Er is direct een gemeentelijk beleidsteam met meerdere disciplines samengesteld om actief te kunnen handelen. In Wormerland was de elektrasituatie vrij snel verholpen, in Neck en Oostknollendam heeft dit wat langer geduurd. Verder is het inzamelen van huisafval stopgezet en zijn de wagens van HVC teruggegaan naar de standplaats vanwege de gevaarlijke situatie. In de loop van middag is de buitendienst samen met de brandweer in actie gekomen, waarbij de brandweer gefocust heeft op gevaarlijke situaties met bomen & takken en de buitendienst veel opruimwerkzaamheden heeft verricht. Verschillende aannemers zijn in opdracht van de gemeente bezig geweest om zaken op te ruimen. De omvang van de schade is nog niet volledig duidelijk. Er is een beroep op inwoners gedaan om gevaarlijke situaties door te geven. Inwoners zelf hebben veel plastic opgeruimd in de wijken. Zodra de schade in beeld is kunnen hier meer uitspraken over worden gedaan en kan de noodzaak herplant van bomen worden bekeken.

  2. Mw. Ton-Betjes: is benieuwd of er bij de plannen voor de Wormerringdijk tussen de Poelweg en woonunits ook is nagedacht om een aparte voorziening voor wandelaars te realiseren? Wellicht iets van een schelpenpad in de berm?
  Pfh. antwoordt dat dit nu nog niet in het plan zit, het is een aspect dat goed in de gaten gehouden moet worden gezien de vele wandelaars op de dijk. Feit is dat de weg en/of de berm niet heel veel ruimte biedt voor een extra pad. Dit is een aandachtspunt.

 9. 2

  Besluit

  Een korte pauze wordt ingelast zodat de volgende voorrondes tegelijkertijd kunnen beginnen.

 10. 3

  Besluit

  Tijd: 20:45 – 21:45


  PFH: mw. A.J. Michel-de Jong
  Voorzitter: A. Smit-de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig:
  C.D. Ton-Betjes (POV), E. van Erkelens (VVD), K.A. Schoonheim (GL), W.J. Cornelissen (PvdA), L.C. Pielkenrood (D66), A.K. Stol (CDA)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
  Van deze vergadering wordt een opname gemaakt, die via de website van Wormerland te bekijken is.  Bespreking 1e termijn
  Gevraagd wordt om In te stemmen met de geactualiseerde Propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. de nieuwe MRA-agenda 2024-2028


  GL: Alvorens in te gaan op de propositie; wie weet hoe het ervoor staat met de afspraken, doelen en ambities in de huidige MRA-agenda? Dit blijkt onvoldoende duidelijk uit de voortgangsnota. Zij geeft aan ook als lid van de MRA-raadtafel moeite te hebben met de complexiteit van de diverse projecten die naast elkaar lopen (Verstedelijkingsstrategie/Novex). Dit maakt het lastiger om te onderscheiden wat de kansen zijn.
  Ziet graag het stimuleren van de biodiversiteit opgenomen in de propositie. Daarnaast is het addendum stelliger over de bodemdaling, fractie ziet graag het addendum verwerkt in de feitelijke propositie.
  Inzake het versoepelen van de regels voor bouwen binnen beschermd natuurgebied: de fractie wil graag voorkomen dat nieuwbouwwijken binnen het BPL uit de grond schieten.
  Fractie acht het van belang dat vernatting van het veenweidegebied een speerpunt blijft.
  Mobiliteit: fractie is blij met duurzame mobiliteit. In Zaanstad is ook aandacht voor de kwaliteit van het toerisme.
  GL vindt de gekozen titel “Hollandser dan Hollands” ongelukkig gekozen en informeert of dit bij de tijdser kan.
  Worden deze opmerkingen meegenomen of is het handig om een motie in te dienen?


  PvdA: fractie kan zich vinden in de geactualiseerde propositie; doelen zijn helder omschreven. Voor wat betreft het 1e thema (De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking worden) leven er wel wat wensen. Het zou mooi zijn om de meest inventieve regio van Europa worden. Kan er dan een dependance van de UVA of een hogeschool in de regio komen? Is de MRA het geschikte gremium hiervoor? Moet dit bijv. met een motie in werking gezet worden of gaat dit op andere manier?


  D66: Bij het praten over de actualisering propositie MRA-agenda is ruimte een verbindende factor. Fractie is van mening dat de druk meer bij het Rijk ligt om randvoorwaarden te scheppen.
  Voor wat betreft wonen, ziet de fractie graag de focus op versoepeling van bouwmogelijkheden dorpen en linten. In Wormerland kennen wij het bouwen in de 2e lijn, dat door de Provincie niet helemaal lijkt te worden ontvangen. Hoe verhoudt zo’n doelstelling in dit stuk zich tot de visie en wensen van de provincie?
  Bodemdaling is een aandachtspunt. Benoemd dat ernaar gekeken wordt maar mist invulling hiervan.
  Mobiliteit; blij dat ingezet wordt op mobiliteit, fractie vraagt wel hoe hierop de regie wordt gehouden.
  Recreatie en toerisme; ook naar kwaliteit kijken en focus blijven houden op het cultuurhistorisch erfgoed.


  CDA: de fractie beaamt wat GroenLinks heeft gezegd over toegankelijkheid van de materie. Hoe verhoudt deze geactualiseerde versie zich tot de vorige versie?
  Wonen: de fractie heeft met instemming kennisgenomen van de versoepeling bouwmogelijkheden.
  Landschap: in de raad van maart is vooruitgekeken naar de MRA-agenda en is het onderwerp bodemdaling als agendapunt (via amendement) benoemd.
  Om de leesbaarheid te vergroten vraagt de fractie of het mogelijk is een lijst met afkortingen bij te voegen. Het kost nu erg veel tijd om de betekenis van de specifieke afkortingen op te zoeken.


  VVD:
  De VVD is voorstander van het kenbaar maken van de gemeentelijke zienswijze aan de MRA, ook om het lokale sentiment te vertegenwoordigen.
  Fractie uit zorgen dat er weinig voor WL in deze propositie zit.
  WL heeft te maken met een kleine, landelijke schaal, wat vraagt om meer inzoomen op de lokale situatie. Dit ziet de fractie niet terug in de stukken.
  Het streven naar economische groei is prima, maar het gaat hierbij vooral om bedrijvigheid voor Zaanstad. Op welk type groei wil Wormerland inzetten?
  Voor wat betreft Natura 2000 en de stikstofopgave; dit moet ook een plek in de zienswijze krijgen.
  Inzake de gewenste vernatting van het Veenweidegebied; hoe wordt deze vernatting aangepakt en hoe passen de belangen van de groene long, het Wormer- en Jisperveld, de grutto, agrarische bedrijven en toerisme hierin?
  Bij woningbouw en landschapsvisie moet ook het Wonen in de 2e lijn genoemd worden.


  POV: Fractie heeft kennisgenomen van de stukken. Geeft aan net als de fractie van GL moeite te hebben met de ondoorgrondelijkheid van de stukken. Geeft mee dat gemeente Edam-Volendam in de zienswijze opgenomen heeft om twee keer per jaar concreet bijgepraat te worden. Goed voorstel om het wat concreter te maken en om zicht op het proces houden.  Beantwoording portefeuillehouder:
  Pfh. Michel-de Jong schetst eerst even het proces.
  Het gaat om een complexe situatie waarbij nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt. De raad wordt in positie gebracht om ergens wat van te vinden. Als de raad een verdiepingsslag of meer concrete informatie wil, raadt zij aan om een raadsinstrument als motie of amendement in te zetten.


  Pfh. vat samen dat er in 1e termijn veel nuances over verschillende onderwerpen zijn benoemd door verschillende fracties.


  Versoepelingen bebouwing linten en dorpen
  Inzake de versoepelingen van bebouwing linten en dorpen geeft zij aan blij te zijn met deze ontwikkeling en dit als een groot pluspunt te zien. Zij verwacht niet dat er diverse woonwijken in het open gebied zullen verschijnen, maar denkt meer aan het Wonen in de 2e Lijn.
  Zij benadrukt nogmaals dat dit een groot winstpunt is en adviseert de leden van de voorronde om dit punt te omarmen.
  De provincie is uiteindelijk bevoegd gezag, en maakt ook onderdeel uit van de MRA.


  Bodemdaling
  Dit punt is eerder ingebracht als accent en nu in de stukken opgenomen. Mw. Michel-de Jong adviseert de leden om dit te omarmen.


  Lokaal belang
  Het belang van de MRA is ook ons belang. Vanuit de MRA worden nadrukkelijke keuzes gemaakt, waarbij sturing op economische groei in de grotere steden plaatsvindt en Wormerland een rol speelt in landelijk gebied en recreatie.
  Dat geldt ook voor mobiliteit. Voor het totale netwerk en gebied wordt gekeken waar de grootste vervoerskenmerken en knelpunten zitten.
  De keuze is een aantal jaren geleden gemaakt om eerst in de zuidflank te investeren.


  Toerisme
  Pfh. staat achter het idee om hier spreiding in aan te brengen en kwaliteit én kwantiteit hierin te stimuleren.
  Ons industrieel erfgoed vertelt ook stukje erfgoed verhaal. Goed om toerist deze kant op te krijgen; de titel “Hollandser dan Hollands” is daarbij perfect.


  Opleidingsmogelijkheden
  In antwoord op de gestelde vraag over de dependances van universiteiten en hogescholen antwoordt zij dat gekeken wordt waar het grote cluster met studenten zit en waar hogescholen zich moeten vestigen. Het gaat om een situatie waarbij studenten binnen 20 minuten ter plaatse op een hogeschool of uni kunnen zijn.
  Zij adviseert om als concurrerende regio een mogelijkheid te zoeken in initiatieven die samenwerking stimuleren en de vraag vanuit het bedrijfsleven koppelt aan studenten.
  Er kan altijd een motie worden ingediend, maar pfh. spreekt de hoop uit dat dit antwoord helpt.  2e termijn:
  GL: Fractie is van mening dat het goed is meer vinger aan de pols te houden inzake de MRA-agenda. Afwachten wat van de input daadwerkelijk wordt opgenomen. Steunt het idee om twee keer per jaar bijgepraat te worden. Versoepeling wonen in linten; bouwen 2e lijn heel enthousiast, maar zorgen over hoe het nu is opgenomen. Kaders stellen hoe dit in de toekomst uitpakt.
  Bodemdaling: dit onderwerp is in de oorspronkelijke propositie stelliger opgenomen dan in het addendum, fractie ziet dit graag ook in de propositie zelf opgenomen worden.


  PvdA: Het idee van een dependance is een van vele ideeën, benieuwd hoe dit het beste bij de MRA geagendeerd kan worden. Duidelijk hoe dit kan en dank voor beantwoording.


  D66: Dank aan de portefeuillehouder voor de beantwoording.
  Omarm hetgeen wordt benoemd over wonen in de 2e lijn, positieve ontwikkeling die meer ruimte geeft voor mogelijkheden. Fractie ziet dit stuk echter niet als vrijbrief, kritisch blijven.


  CDA: dankt pfh voor uitgebreide beantwoording. De punten inzake versoepelingen bouwen en wonen in de 2e lijn alsmede over bodemdaling ervaart de fractie als winst. Deze onderwerpen kwamen in de vorige propositie niet voor. Fractie hecht aan deelname MRA en samenwerking in de regio.


  VVD: Fractie wil toevoegen dat het vergroten van de mobiliteit niet per definitie meer asfalt betekent, maar ook kan inhouden dat naar betere ontsluiting gekeken wordt met betere en meerdere tijdstippen.
  Benadrukt nogmaals het belang zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen wat leeft binnen WL.
  Fractie deelt de mening dat de MRA een grote toegevoegde waarde heeft.


  POV: fractie wil toevoegen dat de provincie uiteindelijk de hoogste bevoegdheid heeft waarbij met name in steden wordt geïnvesteerd. Fractie hoopt dat via de MRA wat meer bereikt kan worden.  Beantwoording 2e termijn pfh Michel-de Jong:
  Pfh. benoemt dat het voorliggende document als lobbydocument gezien moet worden, zoals bijvoorbeeld bij het onderwerp Bouwen in het landelijke gebied. We komen uit een situatie waarbij de Provincie 0 toestemming gaf hiervoor. Zij adviseert deze opname niet af te zwakken of te nuanceren.
  Voor wat betreft de vragen over moties: indien het CDA de oorspronkelijke tekst beter vindt kan hiervoor een motie worden ingediend.


  Zij ontraadt de motie over opleiding waarover gesproken is door de PvdA. Onderwijs in de metropoolregio is gekoppeld aan onze concurrentiepositie. Om deze verder te versterken is het van belang om ondernemers, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden en hier verder in te investeren. Het enkel uitbreiden van locaties van onderwijs instellingen brengt die verbinding niet per definitie tot stand. Pfh. adviseert de fractie om te reflecteren op het nut en de noodzaak van deze motie.


  Vervolg
  De volgende fracties achten het voorstel besluitrijp:
  CDA, D66, PvdA, POV en VVD.
  De fractie van GL acht het voorstel wel besluitrijp maar zal zich nog buigen over het indienen van een motie.  Conclusie:
  Dit raadsvoorstel is besluitrijp en kan aan de raad van 18 juli worden voorgelegd.  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en deelt mee dat vanaf 22:00 uur besluitvorming over de Jaarstukken Wormerland plaatsvindt in een extra raadsvergadering.