Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 31 oktober 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
G.M. Rozemeijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de vergadering van Algemene Zaken worden de volgende zaken behandeld:
  - Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer;
  - Ingekomen Brieven
  - Memo's en Raadsberichten
  - Schriftelijke en Technische Vragen
  - Lijst direct ter besluitvorming
  - Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  - Rondvraag

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:45
  Portefeuillehouder: A.J. Michel-de Jong
  Voorzitter: G.M. Rozemeijer
  Griffie: L.S. Ackerman
  Aanwezig: A. Stol (CDA), F.C. Sanders (VVD), C. Ton -Betjes (POV), W. Cornelissen (PvdA), K.M. Schoonheim (GL), G. Hoovenstat (BVNL),
  H. Kramer (D66)

  Inspreker: dhr. W. van Aalst spreekt in over bereikbaarheid gemeente Wormerland en vaaroverlast in het Wormer- en Jisperveld.
  Dhr. Van Aalst refereert aan de brief die hij heeft ingezonden en het gesprek met de burgemeester. Inspreker uit zijn zorgen over de problemen die te snel varende boten in het Wormer- en Jisperveld veroorzaken (nesten van meerkoeten vernield, etc.) Uit zijn zorgen en klachten over het gebrek aan handhaving. Pleit voor verplichte registratienummers op de boten. Boten die harder dan 20 km varen registreren op het landelijke netwerk is wenselijk, een boot zonder kenteken kan nu namelijk niet bekeurd worden.

  Beantwoording burgemeester Michel-de Jong: bewonderingswaardig dat dit belangrijke onderwerp nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. Zij concludeert dat er instemming is over de aard van de problematiek.
  Tegelijkertijd zijn vanwege diverse oorzaken (o.a. handhavingscapaciteit) bepaalde zaken niet uitvoerbaar.
  Zij meldt dat na vaststelling van de begroting gelden voor extra BOA-capaciteit worden vrijgemaakt, waardoor een aantal ideeën beter uitgevoerd kunnen gaan worden.
  Zij zegt toe een vervolgafspraak met dhr. Van Aalst in te plannen.

  Dhr. F. Sanders voegt naar aanleiding van de inspraak toe dat er ook een slag te winnen is bij voorlichting aan jongeren (bijvoorbeeld uitnodigen voor gesprek op de Poelboerderij). Wellicht kan er een combinatie van beide acties worden gedaan, van zowel controle als ook het in gesprek gaan met een zachtere hand.
 2. 1.a
  Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer
 3. 1.a.a

  Besluit

  Mw. K. Schoonheim merkt op dat het de besluitenlijst van 11 juli in de blauwe zaal had moeten zijn, waar nu de groene zaal is bijgevoegd.
  Deze zal alsnog worden toegevoegd.


  30-11-2023 noot griffie; er is op 11 juli 2023 alleen in de groene en witte zaal vergaderd.

 4. 1.a.b

  Besluit

  Dhr. H. Kramer: n.a.v. de melding over de 600 brieven over de inflatiearmoede wordt gesproken over energietoeslag. Moest dit niet zijn de energiecoach? Dhr. Pietersma antwoordt dat het brieven betrof over de energietoeslag, het is dus correct weergegeven in het verslag.
  Geen verdere opmerkingen, het verslag wordt hiermee vastgesteld.

 5. 1.a.c

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld.

 6. 1.a.d

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld.

 7. 1.b

  Besluit

  Dhr. A. Stol: n.a.v. brief 92 bewoners Spatterstraat, over het plan van GL over verduurzaming sportaccommodaties. Is dit goed geregeld dat zij kunnen inspreken? Mw. Schoonheim antwoordt dat communicatie heeft plaatsgevonden hierover.

  Mw. Schoonheim:
  Brief 102 GGD, hier staat 1e begrotingswijziging, maar waarschijnlijk gaat het hier om een 2e begrotingswijziging? Klopt dit en kan deze naam gewijzigd worden?
  Brief 101 Agenda Jaarvergadering CCie Oostknollendam; GL vindt het zorgwekkend dat het onderwerp communicatie van de gemeente op de agenda staat van de contactcommissie.
  Brieven 98 en 97 VRZW en GGD vermelden indiening zienswijze vóór 15-12-2023. Kan hier iets van uitstel kan worden verleend?
  Brief 93 Inter-psy Groep over prijsindexaties Jeugdwet: is het een idee dit te betrekken bij de eerstvolgende klankbordgroep Jeugd?
  Brief 92 van bewoners met inspraakverzoek sportaccommodaties. De fractie acht het essentieel in te gaan op verzoek om participatie en is voornemens hierover een motie op te stellen (november/december).

  Dhr. H. Kramer:
  Brief 96 over een nieuwe directeur van Wormer Wonen; is er iets gepland om kennis te maken met de raad?

  Mw. C. Ton-Betjes:
  Brief 100; over verzoek om aandacht voor glasvezelnetwerk: Vergeet ook de rest van het buitengebied niet. Mochten er adviezen worden uitgebracht, dan graag de hele gemeente meenemen.

  Dhr. F. Sanders:
  N.a.v. brief 100 over Glasvezel buitengebied; kan college wellicht een update sturen?
  94: brief met rapport KNMI, namens VVD bij college neerleggen additieve klimaatlandschapsinrichting om het land weerbaarder te maken. Serieus nemen van dit onderwerp.
  Meldt namens de fractie dat er gesprekken zijn geweest met twee burgers inzake pleidooi IJsbaanterrein, juicht toe dat burgers de raadsleden weten te vinden.

  Beantwoording burgemeester Michel-de Jong:
  Brief: 102 GGD, zij zegt toe te checken of het hier om een eerste of een tweede begrotingswijziging gaat en dit dan te laten aanpassen.

  Brief 101 van Contactcommissie Oostknollendam: Het college zal morgenavond m.b.t. de uitvoering drempels Wormerringdijk erkennen dat dit niet goed is gegaan. Wat wel goed is gegaan is gesprek over ontwerp van de drempels waarbij de bewoners betrokken zijn.

  Brieven 97-98: Indiening van de zienswijze en behandeling: na overleg is toegezegd dat behandeling in de raad van december akkoord is.

  Brief 93 over prijsindexaties Jeugdwet in relatie tot Klankbordgroep Jeugd; stelt voor dit via toezegging van de portefeuillehouder op de agenda van de Klankbordgroep te laten zetten.

  Brief 92: Van belang is het om nu het procesplan te volgen en vervolgens de participatie op te starten m.b.t. andere locaties. Dit moet dan ook met de inhoudelijk portefeuillehouder besproken worden.

  Brief 96 Wormer Wonen: zij adviseert het onderwerp kennismaking met de nieuwe directeur naar het presidium mee te nemen. De griffie noteert dit.

  Brief 100 inzake glasvezel: Pfh. zegt toe het idee van dhr. Sanders over een update mee te nemen naar het college. Zij voegt toe dat er veel contact is tussen aanbieders en de betreffende portefeuillehouder. Het
  Buitengebied is destijds niet meegenomen. Gaat met name om aansluitingen en kosten. Zij zegt toe een update aan de raad te laten verzorgen.

  Brief 94: Adaptieve klimaatbeheersing: stelt voor dit mee te nemen naar presidium. De griffie noteert dit.
  Mw. Schoonheim geeft de suggestie om dit onderwerp ook mee te nemen naar de klankbordgroep Duurzaamheid/Klimaat, dit idee wordt door allen ondersteund.

  Samengevat worden de volgende toezeggingen genoteerd:
  - Ingekomen brief 102: Begroting GGD 1e of 2e begrotingswijziging checken en laten aanpassen
  - Ingekomen brief 93: agenderen voor eerstvolgende bijeenkomst klankbordgroep Jeugd
  - Ingekomen brief 96: Kennismaking Wormer Wonen (via presidium)
  - Ingekomen brief 100: Update namens college aan raad over glasvezelnetwerk
  - Ingekomen brief 94: Onderwerp adaptieve klimaatbeheersing voor presidium agenderen en onderwerp meenemen naar Klankbordgroep Duurzaamheid.
  - N.a.v. inspreker: vervolgafspraak met burgemeester en inspreker zal worden ingepland.

  De volgende twee zaken worden meegenomen naar het presidium:
  1. Kennismaking nieuwe directeur Wormer Wonen met de raad
  2. N.a.v. ingekomen brief nr. 94 het onderwerp Adaptieve Klimaatbeheersing voor het presidium agenderen. Er zal besproken worden of dit al dan niet opgenomen wordt op de LTA.
 8. 1.c

  Besluit

  Mw. Ton-Betjes heeft vragen/opmerkingen naar aanleiding van de volgende raadsberichten:
  - RB samenspeelplek; blij dat dit wordt meegenomen en ziet met interesse ontwikkelingen tegemoet
  - RB Westertil ook blij mee
  - RB beantwoording vragen over verkeersdrempels, niet helemaal tevreden, drempels liggen er al. Is dit nou werkelijk allemaal nodig? Aanvullende vragen wie heeft besloten en bedacht? Weg is eigenlijk van HHNK, heeft die dit bedacht?
  - RB preventieve huisbezoeken, blij met bericht, diverse ouderen zijn bezocht. Door 44% is niet gereageerd op verzoek, is hier aanvullende actie geweest (niet gelezen/begrepen/nagebeld?)

  Mw. Schoonheim:
  RB Preventieve bezoeken: eerste gedachte was dat de terminologie wellicht anders kan en helpt bij meer respons?
  RB Westertil; mist hierin evaluatie buurtcamping. Ook van belang voor begrotingswijziging.
  RB Propositie MRA; verheugd dat de zienswijzen van Wormerland integraal overgenomen zijn.

  Beantwoording burgemeester Michel-de Jong:
  - RB over drempels in dorp OK: Hier is sprake van een jarenlange discussie, waarbij uiteindelijk de gemeente op verzoek van bewoners verkeersmaatregelen heeft genomen. In RB heeft men kunnen lezen dat er een aanpassing plaats gaat vinden qua hoogte van de drempels (verlaging). Op de vraag wie het bedacht heeft antwoordt zij dat dit een verzoek van de bewoners enerzijds én een inschatting van de gemeente is geweest vanwege de units op de Poelweg. Hier heeft ook studie plaatsgevonden. Op locaties waar HHNK eigenaar van is vinden de werkzaamheden ook in overleg met het HHNK plaats.
  - RB preventieve huisbezoeken; 44% heeft niet gereageerd, hier is nog geen extra actie op ondernomen. Geconstateerd is dat er weinig bekendheid is met dit onderwerp. Er volgt nog een persbericht. De suggestie van de naamgeving door GL kan wellicht behulpzaam zijn.
  - RB Westertil vs. buurtcamping: hier is eerder een toezegging over gedaan; deze wordt verspreid zodra gereed.
 9. 1.d

  Besluit

  Geen opmerkingen.

 10. 1.e

  Er zijn geen stukken direct ter besluitvorming.

  Besluit

  Er zijn geen onderwerpen direct ter besluitvorming.

 11. 1.f

  Besluit

  Mw. Michel-de Jong koppelt het traject VRZW en GGD terug inzake het samen gaan. Dit is een intensief traject; zij adviseert de leden om goed te kijken naar de stukken. Er zal ook een presentatie volgen over de verschillende aspecten om beeldvorming bij de raad goed op orde te hebben.
 12. 1.g

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 13. 2

  Besluit

  Tijd: 20:45 – 21:45
  Portefeuillehouder: mw. A.J. Michel-de Jong en dhr. T. Pietersma
  Voorzitter: G.M. Rozemeijer
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: A. Stol (CDA), F.C. Sanders (VVD), M. Haalboom (POV),
  W. Cornelissen (PvdA), K.M. Schoonheim (GL), H. Kramer (D66)
  Afwezig met berichtgeving: G. Hoovenstat (BVNL)

  Bespreking 1e termijn:
  CDA: fractie kan zich goed vinden in door college voorgestelde zienswijze.
  Enkele punten: gezamenlijke ambtelijke dienst wordt op sommige punten wat onjuist ingekleurd. Fractie onderschrijft de in de zienswijze omschreven analyse van de verschillende scenario’s. Fractie is van mening dat Wormerland zich moet inspannen om in goed overleg met OZ en andere gemeentes de mogelijkheden te onderzoeken.

  POV: Zag in de brief van Oostzaan dat de zienswijze voor 6 november moet worden verzonden; gaat dit goed? Verder sluit de fractie zich aan bij de woorden van dhr. Stol en spreekt uit veel fiducie in scenario 1 te hebben.

  PvdA: rapport met stijgende verbazing gelezen, blij met zienswijze college. Had het idee dat het steeds beter gaat met samenwerking OVER, er zijn ook veel mensen aangenomen. Dit soort rapporten geeft ander idee en helpt niet. Blij met zienswijze.

  GL: is van mening dat de zienswijze zich meer op de scenario’s richt dan op het rapport. Staan wat aannames in de zienswijze, betwijfelt toegevoegde waarde hiervan. Fractie spreekt uit een positievere toon te hebben verwacht in de zienswijze, en zodoende meer kans te houden op het blijven bestaan van 0+ variant.

  D66: onderschrijft punt 1. Fractie vindt het bestuurlijk echter niet correct dat de brief van het college van Oostzaan, gericht aan het college van Wormerland, nu een antwoordbrief van de raad ontvangt. Fractie had verwacht dat deze brief voor en door het college zou zijn opgesteld. Hoe zit dit met de termijn van 6 november? Kan hier nog een mouw aan gepast worden?
  2.a. 0+ variant, D66 deelt deze mening niet. Niet instemmen met deze passage. Punt 2.b. uit brief: eerder gezegd; niet voor niets ambtelijk samengegaan. Deelt niet alle conclusies uit het rapport van TG. Fractie spreekt uit het jammer te vinden dat regiogemeentes op eigen houtje bezig zijn.

  VVD: prima zienswijze. De fractie benoemt de volgende twee zaken: a) dichtbij burger blijven voor zelfstandigheid. Voor deze collegeperiode een uitgangspunt en b) niet óver maar mét iemand praten. Goed dat debat gevoerd wordt, doet daarbij graag de oproep om polarisatie van meningen in te houden en achter het college te staan.
  Roept op iedereen deze zienswijze raadsbreed te ondersteunen.

  De fractie van GL informeert bij dhr. Sanders wat het sluiten van de rijen voor toegevoegde waarde heeft.
  Dhr. Sanders antwoordt dat er momenten zijn om het debat te voeren, hieraan doet het sluiten van de rijen niets af. Het signaal naar buiten wordt duidelijker als dit breed uitgedragen wordt.

  De fractie van D66 vindt dit een opmerkelijke stellingname en geeft aan dat het tegengeluid juist ook gehoord moet worden.

  Beantwoording college:
  Mw. Michel-de Jong: In overleg met Oostzaan is besproken dat het voor Wormerland niet haalbaar was om vóór 6 november een zienswijze door de procedure te halen; in overleg is ingestemd met behandeling van de zienswijze in de raad van Wormerland op 14 november 2023.

  Zij licht toe dat de raad aan zet is bij alles wat er gebeurt binnen het traject Bestuurlijke Toekomst; het college is hierbij facilitator. Het college is gevraagd om een zienswijze op te stellen namens de raad.
  Het college van Oostzaan verzamelt alle reacties en leidt dit door naar de raad van Oostzaan.
  In antwoord op suggestie GL; aardige feedback, college houdt zich aanbevolen voor suggesties, hierbij heeft de negatieve teneur in het rapport van TG doorgewerkt in de opgestelde zienswijze. Zij spreekt uit het te betreuren dat Wormerland WL niet betrokken is geweest bij het oordeel over de OVER-organisatie.

  Dhr. T. Pietersma voegt toe dat de samenwerking van het DB met Oostzaan als prima wordt ervaren. Ziet wel uitdagingen binnen de organisatie van OVER-gemeenten. Maar ook hier wordt een positieve flow waargenomen; er zijn recent veel vacatures ingevuld.

  Behandeling 2e termijn:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel:
  CDA, POV, PvdA, VVD.

  De volgende fracties zullen niet instemmen met het voorstel:
  D66, GL.

  Conclusie:
  Het onderwerp is gereed voor besluitvorming en zal aan de raad van 14 november worden aangeboden.
 14. 3

  Besluit

  Tijd: 21:45 – 22:30
  Portefeuillehouder: T. Pietersma
  Voorzitter: G.M. Rozemeijer
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig: A. Stol (CDA), Y.M. de Boer-Kocx (VVD), C. Ton- Betjes (POV), K.M. Schoonheim (GL), L.C. Pielkenrood (D66), A.F. Ross (PvdA)
  Afwezig met berichtgeving: G. Hoovenstat (BVNL)


  Bespreking 1e termijn
  VVD: fractie heeft kennisgenomen van het voorstel. In een eerdere motie heeft de VVD juist gekozen voor contante uitkering, bonnen kunnen niet worden gebruikt voor boodschappen/benzine etc. Uit praktisch oogpunt vindt de fractie dit geen goed idee, bonnen blijven vaak in een la liggen.
  Stelt vragen over de bemoeienis van Welzijn Wonen Plus met de beloning voor mantelzorgers. Het genoemde advies van de ASD is niet geheel, maar deels bijgevoegd. Bij navraag bij de ASD gaf men aan overvallen te zijn door de vraag om een geldbedrag om te zetten naar cadeaubonnen. De VVD zal niet instemmen met het voorstel.


  D66: Blij dat er een voorstel is om het arbeidsintensieve aspect van de procedure te verbeteren. Wel een aantal vragen; niet overtuigd dat het voorgestelde een verbetering betreft. Refereert aan een artikel in het NHD; “Help, de mantelzorger verzuipt”, vrijwilligers stuiten op bureaucratie. Invulling van meerdere formulieren werkt bureaucratie juist in de hand. Is tevens benieuwd naar het volledige advies van de ASD.
  Fractie is geen voorstander van bonnen, vanwege het uitsluiten van bepaalde bestedingsdoelen.


  POV: Fractie heeft kennisgenomen van het voorstel. Zoals het nu voorligt geen voorstander vanwege de keuzevrijheid van de besteding.


  CDA: Fractie benadrukt het belang van de mantelzorger, vaak zijn dit mensen die pro deo familieleden en naasten helpen. Fractie is benieuwd waar de bonnen uitgegeven kunnen worden.
  Over het algemeen beperken bonnen de keuzevrijheid. De ASD heeft wel steun uitgesproken voor dit idee, stellen voor om te koppelen aan inwonerpas, kan dit? Benieuwd naar antwoorden op vragen.


  PvdA: De fractie spreekt uit dat mantelzorgers het compliment erg op prijs stellen. Herkent en deelt de zorg van bonnen die in een la blijven liggen.


  GL: de fractie stelt vraagtekens bij dit voorstel, meent te herinneren in het verleden juist gepleit te hebben voor compliment in geldbedrag. Juist vanwege de vrije besteding. De fractie is niet overtuigd van de nut en noodzaak van bonnen. Benieuwd wat mantelzorgers zelf willen.


  Beantwoording portefeuillehouder Pietersma:
  Pfh. licht toe dat er in Wormerland veel waardering is voor de mantelzorgers. Het interne proces om het uitvoeren van het mantelzorgcompliment jaarlijks goed te laten verlopen kost echter ontzettend veel inspanning. Kijkend naar de huidige bezetting en de overige taken worden de signalen vanuit de organisatie serieus genomen.
  Welzijn Wonen Plus is aangesteld om dit te doen in opdracht van de gemeente. Hier hangen wel bepaalde criteria aan, daarvoor worden formulieren ingevuld. Of gelijkelijke verdeling plaatsvindt na het overmaken is op dit moment niet bekend.
  Pfh. herkent het punt van besteding van geld versus bonnen. Er zijn wel mogelijkheden om onder de aandacht te brengen dat er bonnen zijn uitgedeeld met een reminder om deze niet te vergeten.
  Pfh. zegt toe om ook het volledige advies van de ASD aan de raad te zenden.
  N.a.v. de opmerking van de VVD-fractie over het overvallen zijn geeft pfh. aan hierover geen signaal te hebben ontvangen. Dit punt zal hij verifiëren bij de ASD.
  De beantwoording op gestelde vragen door de VVD komt zo snel mogelijk.
  Opmerking inzake inwonerspas: dit is buitengewoon ingewikkeld. Het advies luidde om kleinschalig te beginnen. Pfh. refereert aan de problemen die gemeente Zaanstad ondervindt met de inwonerspas. Voorlopig is het plan van de inwonerspas nog niet uitgewerkt.
  In antwoord op de opmerking over bureaucratie meldt pfh. dat het formulier nodig is om te checken of iemand in aanmerking komt voor het compliment, dit moet in beeld gebracht worden. Het is een eenmalige actie.
  Het is niet getoetst wat de mantelzorger zelf wil.
  Pfh. benadrukt dat de aanleiding serieus genoeg is om het compliment om te zetten naar bonnen, vanwege de complexiteit, doorlooptijd en belasting op de interne organisatie.


  Bespreking 2e termijn
  De fracties danken voor de beantwoording van de portefeuillehouder. Er leven echter nog veel vragen en twijfels bij meerdere partijen.


  De volgende partijen nemen het voorstel mee terug naar de fractie voor nader beraad: D66, POV, CDA, PvdA, GL.


  De volgende fracties adviseren negatief: VVD


  Conclusie:
  Het onderwerp zal worden behandeld in de raadsvergadering van 14 november 2023.


  De vergadering wordt gesloten.