Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Alle livestreams zijn te vinden via de kalender, op de dag van de vergadering zelf.
De uitzendingen blijven hier ook na de vergadering staan.

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad. Als u een e-mail of brief aan de gemeenteraad schrijft wordt deze geplaatst op de lijst van ‘Ingekomen brieven aan de Raad’. Deze lijst wordt in de voorronde van Algemene Zaken met een behandelvoorstel vastgesteld. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op te dragen om uw e-mail of brief verder af te doen. Uw brief (en dus uw gegevens) wordt ter bescherming van privacy gevoelige informatie geanonimiseerd op onze website geplaatst.
Bedenk van tevoren aan wie u de brief moet richten. In het algemeen geldt: bij zaken in uitvoering of individuele zaken kunt u zich het beste tot het college richten. Ook kunt u uw brief natuurlijk zowel aan het college als de gemeenteraad richten.
U kunt hiervoor het e-mailadres griffie@wormerland.nl gebruiken.

Nevenfuncties en openbare betrekkingen van raadsleden en burgerraadsleden vindt u onder "Wie is Wie" bij de overzichten met raads- en burgerraadsleden.Als u klikt op een persoon komen de nevenfuncties in beeld.

Het archief van de vergaderstukken van 2005 t/m juli 2018 vindt u hier:

U vindt de ingekomen brieven onder het overzicht "Ingekomen Brieven".


De link vindt u hier:

De reglementen van orde voor de voorrondes en raadsvergaderingen zijn in de raadsvergadering van 6 juli 2021 gewijzigd vastgesteld.
U vindt ze via de volgende link, bij de vergaderstukken Raad 6 juli 2021, agendapunt 10.b.


Daarnaast zijn alle gemeentelijke verordeningen terug te vinden via de landelijke site van www.overheid.nl

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid efficiënt en doelmatig met het toegewezen budget heeft uitgevoerd. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht en is onafhankelijk van raad en college. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak. Daarnaast brengt de commissie gevraagd en ongevraagd advies uit


De gemeenteraad kan de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren naar een bepaald onderwerp. Ook burgers kunnen een beroep doen op de commissie en vragen om naar een bepaald onderwerp onderzoek te verrichten. De rapporten van de commissie naar aanleiding van een onderzoek zijn openbaar.


Op deze wijze draagt de commissie bij aan een beter functioneren van de gemeente.


Ambtelijk secretaris: Mw. Nienke Kooij-de Vries


Bij het Overzicht 'Wie is Wie' op de besluitvormingspagina van de gemeenteraad vindt u de samenstelling van de Rekenkamercommissie.

Agenda's, vergaderstukken en verslagen van OVER-gemeenten vindt u op de website van OVER-gemeenten.
Hier vindt u ook algemene informatie.


Voor agenda's en verslagen kunt u op de onderstaande link klikken:

Uitoefenen spreekrecht tijdens voorrondes of raadsvergadering


U wilt uw mening overbrengen aan de raads- en burgerraadsleden tijdens de vergadering van de voorronde of tijdens de raadsvergadering?
Maak dan gebruik van uw spreekrecht.
Voor het onderwerp waarover u iets wilt zeggen, krijgt u maximaal vijf minuten de tijd. Dit kan voor de voorrondevergadering alleen als dit onderwerp ook op de agenda staat.
Zowel voor inspraak in voorronde als raad geldt dat de voorzitter de tijd kan inkorten.


Als u wilt inspreken kunt u dit melden bij de griffie: griffie@wormerland.nl
U ontvangt dan een formulier waarin u uw verzoek om inspraak kunt indienen. Daarbij ontvangt u ook informatie over de procedure rondom het inspreken.


Om uw verzoek goed te kunnen verwerken, is het raadzaam dit 48 uur voor de vergadering in te dienen. U ontvangt een bevestiging zodra uw verzoek is ontvangen.


Wij willen u erop attent maken dat vergaderingen van de voorronde en raad openbaar zijn en dat hiervan beeld- en geluidsopnames worden gemaakt.

Het presidium is een belangrijke schakel tussen de verschillende krachtenvelden die in de lokale politiek een rol spelen. In het presidium hebben alle fractievoorzitters van alle partijen zitting onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester.
In Wormerland zijn dit momenteel zes fracties. Ook houdt het presidium zich bezig met procedures en het functioneren van de gemeenteraad in algemene zin.
Het presidium vergadert 1 keer per maand, voorafgaand aan de vergadercyclus van de daaropvolgende maand. Deze vergadercyclus wordt in die vergadering besproken.


Een belangrijke taak van het presidium in Wormerland is het voorbereiden en vaststellen van de concept-agenda’s van voorrondes en raad. Hierbij wordt de vergadertijd en vergaderzaal per onderwerp bepaald, en de indeling van de voorzitters per vergaderzaal.
Het presidium kan besluiten de voorgestelde behandelduur in te korten of te verlengen, of het onderwerp direct ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. In dat laatste geval wordt het onderwerp niet in een voorronde behandeld.


In het presidium kunnen zwaarwegende beslissingen worden genomen. Daarnaast kan advies gevraagd worden door de voorzitter over taken en verantwoordelijkheden of een toelichting gegeven worden over de duale werkwijze tussen raad en college. De fractievoorzitters kunnen elkaar ook onderling aanspreken op integriteit en dergelijke. Het komt ook voor dat het presidium een portefeuillehouder uitnodigt voor vertrouwelijke informatie over een onderwerp.
Het presidium vervult ook een klankbordfunctie voor de raad.
Gezamenlijk dragen zowel de oppositiepartijen als de coalitiepartijen de verantwoordelijkheid om de raad zo goed mogelijk te laten functioneren.


De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van het aantal inwoners; altijd een oneven aantal. Met zo’n 16.000 inwoners heeft Wormerland 17 raadszetels, verdeeld over zes politieke partijen. De raad treedt op namens de bewoners, stelt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders.


Taken
De gemeenteraad heeft drie taken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. De gemeenteraad stelt de inhoudelijke, financiële en procedurele kaders vast voor het beleid. Ook stelt de raad de gemeentelijke regelgeving (verordeningen) vast. Jaarlijks worden de begroting, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven en belastingen vastgesteld. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor legt het college elk jaar verantwoording af aan de raad via een jaarverslag, beleidsevaluaties, een programmarekening, begrotingsbijstellingen en eventuele onderzoeksrapporten.


Besluitvorming
In de voorrondes worden de voorstellen aan de raad besproken. De voorrondeleden geven advies aan de raad over het raadsvoorstel. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel. De raad kan het raadsvoorstel dan goedkeuren, afwijzen of veranderen (amenderen).
De raadsleden kunnen daarnaast gebruik maken van verschillende instrumenten, zoals schriftelijke- en technische vragen, een motie, amendement, initiatiefvoorstel, vragenuur, een interpellatie of een raadsonderzoek. Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben om te weten wat er in de samenleving speelt

Iedereen kan raadslid worden. En je hoeft je baan of studie er niet voor op te zeggen, want het is geen voltijdfunctie. Ook jij kunt dus over vier jaar meebeslissen als raadslid over jouw gemeente.
De meest gebruikelijke manier om raadslid te worden is door je aan te melden bij een bestaande politieke partij in jouw gemeente.
De lokale politiek wil zeggen: de mensen die, in de gemeente waar je zelf woont, de beslissingen nemen over de toekomst van bijvoorbeeld Sport, Openbaar Vervoer, Onderwijs, Milieu, Veiligheid en Cultuur bij jou in de buurt. Als je daarover wilt meepraten is het handig eens te kijken welke politieke partijen actief zijn in jouw gemeente en te onderzoeken bij welke partij jij aansluiting zou kunnen vinden. Deze maken vaak ruim voor de verkiezingen (soms wel een jaar) een datum bekend waarvoor je moet solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst. De meeste partijen hebben een kandidatencommissie die vervolgens bepaalt of jij geschikt bent voor een plek op de lijst voor die partij en zo ja, welke plek.
Formele vereisten
Er gelden wel enkele voorwaarden voor een kandidaat: Je moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wil je als raadslid worden geïnstalleerd dan moet je wonen in de gemeente waar je raadslid wordt. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. Voor inwoners met een nationaliteit vallend buiten de Europese Unie moet je minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Inwoners met een nationaliteit vallend binnen de Europese Unie kunnen eerder al kandidaat zijn.
Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het raadslidmaatschap zijn raadsleden verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. Zo kun je niet als ambtenaar zijn aangesteld door het gemeentebestuur waarvan je zelf als raadslid deel uitmaakt.