Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 31 januari 2023

20:00 - 22:45
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
M. Klootwijk
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de vergadering van Algemene Zaken worden de volgende zaken behandeld:
  - Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer;
  - Ingekomen Brieven
  - Memo's en Raadsberichten
  - Schriftelijke en Technische Vragen
  - Lijst direct ter besluitvorming
  - Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  - Rondvraag

  Besluit

  Aanwezig: dhr. F.C. Stoop (GL), mevr. C.D. Ton - Betjes (POV), dhr. A.K. Stol (CDA), dhr. H. Leeuwenkamp (PvdA), dhr. G. Rozemeijer (VVD), dhr. B. de Waard (D66)
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Portefeuillehouder: mevr. Michel - de Jong
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries
  Mevr. Klootwijk opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.

 2. 1.a

  Besluit

  De besluitenlijst van de voorronde 13 december 2022 witte zaal is akkoord.
  De besluitenlijst van de voorronde 13 december 2022 blauwe zaal is akkoord.
  De besluitenlijst van de voorronde 13 december 2022 groene zaal is akkoord, met een kleine aanpassing inzake de krediethypotheken. Wel heeft dhr. Stoop (GL) vragen n.a.v. deze besluitenlijst; er is nog niet gereageerd op hoe het foutieve amendement inzake de Zandweg heeft kunnen gebeuren. GL is ontevreden op de eerdere beantwoording hieromtrent. Verder is GL ook ontevreden over andere beantwoording. Dhr. Stoop zal de griffie en het college schriftelijk laten weten om welke beantwoording het gaat, zodat er een antwoord komt op deze vragen.

 3. 1.b

  Besluit

  Dhr. de Waard (D66) is tevreden met de restauratie gevelsteen Bartelsluis, maar ook benieuwd naar het vervolg.
  Dhr. Stol (CDA) inzake brief 887 hoopt dat het college snel doorgaat met de tennisbaan (brief 887). Inzake brief 888 van HHNK; hoe kan het dat de eerdere brief in de spambox is beland en staat het ontbreken van toestemming de voorgang in de weg?
  Mevr. Ton - Betjes (POV) inzake brief 888 Bartelsluis; wie is de eigenaar? Inzake brief 811; deze brief van 4-8-22 staat nog op "ter voorbereiding college". Heeft de afzender al antwoord gehad van het college?
  Dhr. Stoop (GL) inzake brief 882: hoe gaat het met de voortgang van de Bartelsluis? GL ontvangt graag een afschrift van het antwoord van het college aan de afzender. Inzake 878; welke stappen heeft het college ondernomen om de kunst te blijven ondersteunen? Inzake brief 879 Recreatie Twiske - Waterland over ontwikkelen toeristische attracties in het groen; GL wil graag dit onderwerp in een voorronde behandelen. Inzake brief 873 lid dhr. Schalkwijk van het DB; heeft de raad daar nog inspraak over? Inzake brief 884 regiovisie GGD; ook hier ziet GL graag een voorronde waarin dit onderwerp besproken wordt. Tot slot een algemene opmerking van GroenLinks: bij veel brieven staat "voorbereiding college"; kan de status geactualiseerd worden?


  Mevr. Michel - de Jong reageert en zegt toe een afschrift van de beantwoording van brief 882 van het Historisch Genootschap aan de raad te sturen. Het Hoogheemraadschap is eigenaar van de Bartelsluis en daarmee is de gemeente ook in gesprek. Er is op dit moment geen financieel kader, het college vindt de Bartelsluis en de directe omgeving wel van belang (ontwikkeling Zaanoever). Er ligt nu geen opdracht van de raad om daar financiën beschikbaar voor te stellen.
  Inzake het bezwaarschrift wet voorkeursrecht Zaandriehoek; de portefeuillehouder zegt toe dat de raad geïnformeerd wordt over het effect van het bezwaarschrift op het voorkeursrecht dat de gemeente op de Zaandriehoek heeft gevestigd. Deze beantwoording zal aan de raad aangeleverd worden nadat de gemeente eigenaars is geworden van de grond. Inzake brief 811 over de traplift: de portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren middels een raadsbericht inzake de voortgang m.b.t. de traplift. Inzake brief 878 m.b.t. de kunsten; de portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren over de status van deze brief en welke activiteiten de gemeente heeft ondernomen op het gebied van kunst. Inzake aanbiedingsbrief 879 van Twiske - Waterland; via het presidium kunt u vragen of het onderwerp in een voorronde behandeld kan worden. ++De portefeuillehouder zegt toe aan de griffie te vragen of de kaartjes die Twiske Waterland in de brief heeft opgenomen, van een betere kwaliteit aangeleverd kunnen worden. ++ Ook voor brief 884 van de GGD waarvan gevraagd wordt dit in een voorronde te behandelen, verwijst de portefeuillehouder naar het presidium. M.b.t. brief 873 de mededeling over dhr. Schalkwijk als lid van het DB; dit behoort niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om hier inspraak over te hebben. Tot slot inzake de status in Ibabs van de ingekomen brieven; bijvoorbeeld "ter voorbereiding college". er is binnen het ambtelijk apparaat geen capaciteit om deze status actueel te houden. U mag er op vertrouwen dat het college de brieven naar behoren afhandelt. Indien u op de hoogte gesteld wil worden kunt u in deze voorronde vragen naar een specifieke beantwoording, die u dan zal ontvangen.

 4. 1.c

  Besluit

  Dhr. Stoop geeft aan dat GL teleurgesteld is over de kwaliteit van beantwoording m.b.t. raadsbericht 484 Cargill en de Zandweg. Mevr. Michel - de Jong raadt dhr. Stoop aan de raadsinstrumenten (aanvullende vragen, agendering in voorronde) te gebruiken indien de fractie niet tevreden is over de beantwoording.
  De beantwoording van de brief van GL inzake Olam en de Oreokoekjes is 31-1-23 in het college besproken en komt z.s.m. naar de raad toe, met excuus dat de termijn van beantwoording is overschreden.

 5. 1.d

  Besluit

  Dhr. Stol (CDA) geeft aan dat het CDA het onbehoorlijk vindt van GroenLinks dat zij in de technische vragen van 5-1-2023 inzake foutieve verwerking amendement raad m.b.t. Cargill, spreekt van “voorbijgaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur”, voordat GL antwoord heeft ontvangen van het college op deze gestelde vragen.

 6. 1.e

  Besluit

  De lijst direct ter besluitvorming voor de raadsvergadering van 7 februari is akkoord.

 7. 1.f

  Besluit

  De portefeuillehouder geeft aan dat er veel ontwikkelingen zijn binnen de VrZW en de GGD. Vandaar ook de voorronde van vanavond van de VrZW. Het is een goed idee om de GGD in een voorronde te behandelen. Daarnaast zal 15 februari tijdens de regionale raadsleden bijeenkomst de GGD ook een presentatie geven.

 8. 1.g

  Besluit

  Dhr. Stoop (GL) vraagt naar de voortgang van de organisatie van de warme kamers. De portefeuillehouder geeft aan dat het college druk is met de voorbereiding, zij snapt het ongeduld van de raad en hoopt zo spoedig mogelijk de raad te kunnen informeren over de voortgang.

 9. 2

  Besluit

  Aanwezig: dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. K.IJ. Luttik (POV), dhr. A.K. Stol (CDA), dhr. J.C.S.J. Leeuwenkamp (PvdA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. B. de Waard (D66)
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij (ambtelijk ondersteund door dhr. P. Schoffelmeer)
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Klootwijk opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Dhr. Stoop (GL) heeft een aantal opmerkingen: de gebruikte areaalgegevens zijn uit 2017, is dat recent genoeg? GL ervaart het Groenbeheer binnen de bebouwde kom als vrij slecht, zijn de instructies om naar niveau B te komen aanwezig? Zijn er harde voorwaarden genoemd om aan niveau B te voldoen? Dhr. Stoop kon het genoemde bomenplan niet terugvinden en ervaart dat technisch beheer van bomen onvoldoende is. Het budget is alleen voor onderhoud en niet voor het technisch onderhoud; hierdoor lijkt er steeds meer groen te verdwijnen. Verder is er weinig aandacht voor monitoren op hittestress. Tot slot het actiepunt excessief maaien; bijzonder dat dat nu opnieuw als actiepunt wordt opgenomen. GL komt eventueel met een motie voor aanplant van groen bij de Noordweg (nieuwe sociale woningen).


  Dhr. Stol (CDA) geeft aan dat het CDA tevreden is over dit Groenbeheerplan. Belangrijk is om, zoals het plan aangeeft, actieve participatie met bewoners plaats te laten vinden en de activiteiten door Werkom te laten uitvoeren. Voor het onderhoud van de buitengebieden staat "excessiever "; dat klinkt begrijpelijk, maar klopt het maaien van grasvelden 40x per jaar? Er wordt gesproken over het elektrificeren van het wagenpark daar staat CDA ook voor. Een vraag: hoe zit het met de schaduwwerking van bomen op zonnepanelen?


  Dhr. Leeuwenkamp (PvdA) wil graag weten wat het rapport heeft gekost? Verder vindt de PvdA het een erg technisch rapport; kan er een kaart gemaakt worden van het gebied waarbij inzichtelijk gemaakt wordt wat de huidige kwaliteit is en wat de kwaliteit moet worden? Tot slot vraagt dhr. Leeuwenkamp zich af, gezien de technische aard van het rapport, of de uitvoering kan geschieden conform de wensen? Tot slot heeft de PvdA een brief ontvangen van dhr. D. van B. over het onderhoud van het Oosteinderpad. De PvdA zal n.a.v. deze brief vragen stellen aan de wethouder.


  Dhr. Rozemeijer (VVD) geeft aan dat de VVD goed kan leven met onderhoudsniveau B als basis. Wel constateert de VVD dat er de afgelopen jaren veel kwetsbare perken zijn aangelegd, die slecht zijn onderhouden. Deze halen de doelstelling van 20 tot 30 jaar niet. Tot slot beveelt de VVD aan om de Groenstructuurvisie te evalueren, aangezien het nu 5 jaar oud is.


  Dhr. de Waard (D66) geeft aan dat de fractie het rapport erg technisch vindt. Enkele vragen: klopt het dat, zoals gesteld in paragraaf 3.3.2 er nog geen circulaire doelen zijn opgenomen voor hergebruik materiaal, omdat onderzoek nodig is; zijn daar geen standaarden voor in NL? Is de Japanse duizendknoop al gesignaleerd in WL? In paragraaf 4.4.2: wordt ecologisch beheer al uitgevoerd en zo nee, per wanneer wel? Tot slot blz. 21; welke activiteiten worden wanneer opgepakt (ecologisch maaibeleid)?


  De portefeuillehouder dhr. van Wanrooij merkt op dat er een aantal technische vragen gesteld zijn. Zijn verzoek is deze voorafgaand aan de voorronde te stellen, zodat er tijd is de beantwoording van deze technische vragen te organiseren.
  De Groenstructuurvisie is de basis voor het Groenbeheerplan, aan het eind van deze collegeperiode zal een nieuwe Groenstructuurvisie opgesteld worden. Zaken zoals het hittestressplan staan daar in opgenomen en niet in het Groenbeheerplan. Het Groenbeheerplan is ook technisch bedoeld en is bedoeld voor de aansturing van de organisatie.
  Beantwoording: de areaalgegevens zijn vastgesteld voor 10 jaar en dus nog actueel. Kaartjes (PvdA) kunt u terugvinden in de Groenstructuurvisie. De gemeente WL heeft gereageerd op de groene wig (vraag VVD). Afgelopen jaar heeft Werkom een probleem gehad met de personele bezetting, vandaar dat niveau B af en toe niet gehaald is. Daar is continu overleg over met de gemeente WL. Het Bomenplan is in de maak en zal binnen 2 maanden aan de raad aangeboden worden. M.b.t. de klacht van GL over het niveau van groenbeheer; er zijn de afgelopen periode veel wisselingen geweest, dat is de kwaliteit van het onderhoud niet ten goede gekomen. Er is nu weer vaste bezetting, dus de verwachting dat het beter gaat. In de onderhoudsbestekken van aannemers zitten voorwaarden m.b.t. milieueisen en elektrische apparaten. Het maaien kan best op 40 x staan, het hangt af van het weer. M.b.t. de bomenschaduw en zonnepanelen; bij aanplanten van bomen wordt rekening gehouden met al bestaande zonnepanelen, maar als bomen er al staan, worden die voor nieuw te plaatsen zonnepanelen niet gesnoeid of verwijderd. Er is pas sinds kort in de bestekken opgenomen dat materialen die vrij komen, weer terugkomen naar de gemeente. De Japanse duizendknoop is inderdaad gesignaleerd en de gemeente is verplicht deze grondig te verwijderen. Ecologisch beheer: oeverronden blijven staan en er zijn 4 maaironden overgeslagen t.b.v. de bloei van bloemen.


  Tot slot: het voorstel is besluitrijp en de fracties PvdA en GL nemen het voorstel mee terug naar de fractie. De fracties POV, CDA, D66 en VVD zullen het voorstel steunen.

 10. 3

  Besluit

  Aanwezig: dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. K.IJ. Luttik (POV), dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. J.C.S.J. Leeuwenkamp (PvdA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. B. de Waard (D66)
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Portefeuillehouder: dhr. T. Pietersma
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Klootwijk opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Dhr. de Waard (D66) vraagt naar de bezetting in de periode oktober t/m dec '22. Dhr. Rozemeijer (VVD) vraagt of Het Buitenhuis de budget neutrale belofte kan nakomen en het beroep op de gemeente tot een minimum beperkt kan blijven. Dhr. Leeuwenkamp (PvdA) complimenteert de wethouder met het raadsvoorstel. Dhr. Meerhoff (CDA) vindt het een goed initiatief en vraagt naar het bestemmingsplan en vraagt naar de stand van het begrotingssaldo. Dhr. Luttik (POV) heeft een aantal vragen; inzake de subsidie, de verhoging van het respijttarief van 150,- naar 200,- (per dag of per opname), de verhoging van de eigen bijdrage. Daarnaast de vraag over de incidentele kosten; waartoe dienen deze kosten en kan er inzage verkregen worden in de kostenpost. Tot slot geeft dhr. Stoop (GL) aan dat zij uitkijken naar de definitieve evaluatie.


  Dhr. Pietersma beantwoord alle vragen; bestemmingsplan staat op zorgfunctie, de besteding van de subsidies zijn conform begroting en verantwoording en de verhoging van de eigen bijdrage heeft Het Buitenhuis toegepast n.a.v. de kostendekkendheid.
  Dhr. Pietersma zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van D66 waarom er vanuit Zaanstad relatief minder gebruik wordt gemaakt van Het Buitenhuis. Daarnaast zegt dhr. Pietersma toe schriftelijk terug te komen op de vragen van de POV inzake de verhoging van het respijt tarief (van 150,- naar 200,-, zie bijlage hfdstk 1.3) en de aanvullende subsidie vanuit de 7 gemeenten (welke subsidie, hoeveel en van wie). Tot slot zal dhr. Pietersma, samen met de griffie, kijken of er een werkbezoek aan Het Buitenhuis afgelegd kan worden.


  Alle fracties achten het voorstel besluitrijp. De fracties D66, VVD, PvdA, CDA en GL steunen het raadsvoorstel, de POV neemt het voorstel mee terug naar de fractie

 11. 4

  Besluit

  Aanwezig: dhr.R. Doorn (GL), dhr. K.IJ. Luttik (POV), dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. J.C.S.J. Leeuwenkamp (PvdA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. B. de Waard (D66)
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Klootwijk opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Dhr. Doorn (GL) is blij dat dit onderwerp in de voorronde wordt besproken en vraagt of de opmerkingen in de zienswijze wel opgenomen worden door de Vervoersregio aangezien het als positieve zienswijze wordt aangemerkt. Daarnaast vraagt dhr. Doorn in hoeverre de kleine gemeenten een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Dhr. Luttik (POV) geeft aan dat de POV geen behoefte heeft aan een extra fiets-/voetgangersbrug in Wormer. Dhr. Meerhoff (CDA) sluit zich aan bij de input van dhr. Luttik. Dhr. Leeuwenkamp (PvdA) vraagt hoeveel invloed WL heeft bij de Vervoersregio. Dhr. Rozemeijer (VVD) vraagt naar het verkeerscirculatieplan, zoals genoemd in het coalitieakkoord en naar meer aandacht van de vervoersregio voor de noordkant van Amsterdam. Dhr. de Waard (D66) vraagt naar elektrificatie en de brug in de Zaandriehoek  / Zaanbocht.


  Dhr. van Wanrooij geeft aan dat samen is opgetrokken met de kleine gemeenten over de infrastructuur aan de noordkant van Amsterdam. Het OV is na aanbesteding aan EBS gegund; er zijn concrete plannen voor elektrische bussen. Daarmee komt ook een nieuw OV-reisschema met daarin een verbetering voor Wormerland. Verder wordt fietsverkeer enorm gepromoot door de Vervoersregio. Ook de ontsluiting van de Zaandriehoek is van belang. De VRA zal meewerken en bijdragen aan het onderzoek t.b.v. het verkeerscirculatieplan dat in het coalitieakkoord staat. Tot slot geeft dhr. van Wanrooij aan dat de kleine groene gemeenten zeker gezamenlijk optrekken naar de Vervoersregio.


  De fracties achten het voorstel besluitrijp. De fracties GroenLinks, POV, CDA, VVD en D66 zijn positief over het voorstel. De PvdA neemt het voorstel mee terug naar de fractie.