Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Blauwe Zaal

dinsdag 4 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Wormerland - Blauwe zaal

Voorzitter
M. Klootwijk

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:30
  PFH: mevr. A.J. Michel – de Jong
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig:
  Y. de Boer-Kocx (VVD), A. Stol (CDA), P.J.M. Fens (GL), C. Ton-Betjes (POV),
  De fractie van D66 heeft laten weten verhinderd te zijn in de blauwe zaal vanavond.

 2. 1.a

  Besluit

  Besluitenlijst Witte zaal 7 maart: mw. Fens heeft een opmerking over pag. 4, onderwerp MRA Termijnagenda, hierbij was de volgende toezegging door de pfh. gedaan:


  “Mevr. Michel - de Jong zegt toe dat zij de raad het komende jaar op de hoogte houdt van de twee accenten die genoemd zijn (m.b.t. beslispunt 4 van het raadsvoorstel):


  1. Slim en duurzame mobiliteit;
  2. Wormer- en Jisperveld.”


  Pfh. antwoordt dat dit ook in het verslag is geformuleerd, maar dat het alsnog bij de toezeggingen kan worden opgenomen. Pfh. zegt toe dit toe te voegen aan het overzicht met toezeggingen via de griffie.


  Besluitenlijst Witte zaal, ag.pt. 3 terugkoppeling Raadtafel:
  Mw. Fens merkt op dat mw. Schoonheim en dhr. Sanders Wormerland vertegenwoordigen bij de Raadtafel. In het verslag komt niet goed tot uiting dat de heer Sanders afwezig was. Kan dit alsnog worden toegevoegd?
  Pfh. vraagt of de griffie dit kan toevoegen; griffie verzorgt dit.


  Met deze opmerkingen worden beide besluitenlijsten vastgesteld.

 3. 1.b

  Besluit

  Brief 904, Brief Provincie betreffende Aanpak ruimtelijk voorstel provincie Noord-Holland en ruimtelijk arrangement met het Rijk:
  GL: Mw. Fens informeert of het college bereid is om het Wonen in de 2e lijn onder de aandacht te brengen.


  Brief 897, Notitie ESNH Versnelling energietransitie:
  Mw. Fens informeert naar de rol van burgerinitiatieven hierbij. Het project Wormerland Duurzaam is gestopt. Zij vraagt in hoeverre de gemeente inwoners stimuleert om een rol te spelen bij deze energietransitie.


  CDA:
  Dhr. Stol merkt op dat brief 904 ook de CDA-fractie is opgevallen. Onderschrijft de opmerkingen van mw. Fens om het 2e lijns bouwen onder de aandacht te blijven brengen.


  Brief 906, Brief met bijlage aanvraag wijziging bestemmingsplan:
  Dit gaat over een woonvergunning aan de Dorpsstraat in Oostknollendam, het is de fractie niet helemaal duidelijk of bijzonder provinciaal landschap hierbij een rol speelt.


  Brief 891, Brief dhr. AC met bijlage over veiligheid en elektrische auto's


  POV: Mw. Mw. Ton-Betjes uit namens de fractie zorgen over deze veiligheid.
  De fractie is tevens benieuwd naar de stand van zaken rond brief 906 en hoe lang dit kan duren voor een burger.


  Beantwoording pfh:
  Brief 904:
  Het wonen in de 2e lijn heeft de aandacht van het college. Alle mogelijke kansen zullen worden aangegrepen om dit naar voren te brengen.
  Namens Zaanstreek-Waterland is een brief gestuurd aan de Provincie, met een bijlage over bouwen en wonen in het landelijk gebied.
  De warme wens is geuit om meer ruimte te creëren voor wonen in de 2e lijn.


  Brief 897:
  Mw. Michel-de Jong kan op dit moment niet beantwoorden of dit gedaan wordt. In het verleden is wel de oproep aan burgers gedaan om zicht te verenigen. Pfh. zegt toe de raad te informeren over de huidige stand van zaken rond burgerinitiatieven Energietransitie.


  Brief 906:
  Pfh. zegt toe een afschrift van de beantwoording aan de raad te verzenden.

 4. 1.c

  Besluit

  Raadsbericht d.d. 20 maart 2023 overdracht wegen door HHNK:


  De fractie van GL meldt dat de financiële component mist in het stuk.


  De POV-fractie informeert of het mogelijk is hierover een informatieavond te houden.


  Raadsbericht d.d. 23 maart 2023 over MFA Neck:


  De fractie van GL uit zorgen over de sluiting toneelzaal in Neck (vanwege dakconstructie). In het bericht staat dat niet te zeggen is op welke termijn de constructie hersteld wordt, vindt dit te vrijblijvend en is benieuwd naar de planning (zijn er offertes opgevraagd etc.)


  De fractie van het CDA sluit zich hierbij aan, uit zorgen en merkt op dat de foutieve constructie de schuld van de aannemer is. Fractie wil erop aandringen dat deze opdraait voor directe en indirecte kosten. Erg belangrijk dat dit goed in het oog wordt gehouden.


  De POV-fractie deelt deze visie en wordt graag bijgepraat over vervolg en concrete planning.


  Raadsbericht d.d. 9 maart 2023 over Problematiek Hulp bij Huishouden WL:


  De fractie van de POV maakt zich zorgen over de lange wachttijden en de uitgeklede zorg en wat dit betekent voor mensen die hiervan afhankelijk zijn. Spreekt de hoop uit dat wethouder dit goed in de gaten houdt.


  Beantwoording portefeuillehouder:


  Raadsbericht overdracht wegen:


  Het klopt dat dit nog geen financiële uitwerking heeft, het gaat hier in 1e instantie om inhoudelijke uitgangspunten. Hierna volgt een business case.


  De behoefte aan een informatieavond kan in het presidium worden geïnventariseerd.


  Raadsbericht Toneelzaal Neck:


  Mw. Michel-de Jong geeft aan dat dit een grote zorg is voor het college.  De aannemer is in gebreke en aansprakelijk gesteld. De raad kan ervan op aan dat het college dit uitvoert en meeneemt. De verdere planning hangt samen met het juridische traject. Het college laat zich goed informeren en neemt de juiste stappen conform dit juridische traject. Vanwege de aard van het traject en de juridische aspecten kan de portefeuillehouder er in de openbaarheid niet concreter op in gaan.


  Raadsbericht WMO:


  Hier is in het college lang bij stilgestaan. Het is een dossier uit onmacht wegens problemen op de arbeidsmarkt. Proberen werkbare manier te vinden om dit op te lossen en komende periode te monitoren. Vraagt alertheid van mensen die keukentafelgesprekken doen. Het college begrijpt en deelt de zorg en houdt dit in de gaten.


  Mw. Michel-de Jong geeft aan dat raadsleden altijd de portefeuillehouder rechtstreeks mogen aanspreken als zij bepaalde zaken signaleren.

 5. 1.d

  Besluit

  SV 229 van 9 februari 2023 over het Dorpscentrum: Mw. Fens meldt dat deze vragen nog niet zijn beantwoord. (noot griffie: vandaag bericht van vertraging verzonden.)


  Motie nr. 74: Motie PvdA en GL over Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming Woningen: Mw. Fens meldt dat de wethouder destijds een toezegging heeft gedaan. Tot op heden nog geen regeling gezien, hoe zit het met uitvoering van deze motie? Vraagt nu met klem aandacht hiervoor.


  Beantwoording portefeuillehouder:


  De implementatie van deze motie kan plaatsvinden na de nieuwe woonruimteverdeling. De oorspronkelijke planning van Q1 en Q2 is nog steeds het uitgangspunt, waarbij het dan om de start van de implementatie gaat.


  Destijds is er gesprokken over het realiteitsgehalte van in relatie tot de ambtelijke capaciteit, met daarbij een waarschuwing over de uitvoerbaarheid.


  Goed dit mee te nemen in de overwegingen. GL komt hierop terug.

 6. 1.e

 7. 1.f

  Besluit

  Pfh. benoemt de trajecten GGD en VRZW, waarover de raad separaat is geïnformeerd. Voor beide trajecten wordt aan een business case gewerkt. Het is van belang om de raad te betrekken bij deze onderwerpen en een integraal beeld met consequenties te kunnen schetsen.


  Er zal een werkgroep geformeerd worden om deze trajecten op elkaar af te stemmen. Voor de VRZW zal waarschijnlijk gewerkt worden met een 1e begrotingswijziging, waarop de zienswijzeprocedure geënt zal worden.

 8. 1.g

  Besluit

  Mw. Ton-Betjes meldt dat het Wijdewormer Journaal al een tijdje niet ontvangen is. Dit wordt genoteerd.

 9. 2

  Besluit

  Tijd: 20:30 – 21:15
  PFH: T. Pietersma
  Voorzitter: M. Klootwijk
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig:
  Y. de Boer-Kocx (VVD), A. Stol (CDA), P.J.M. Fens (GL), C. Ton-Betjes (POV),.
  Ambtelijke ondersteuning: Julia Boomsma, Ho-Yin Kong


  De fractie van D66 heeft laten weten verhinderd te zijn in de blauwe zaal vanavond.


  Mw. Klootwijk meldt dat er geen ander lid van de PvdA-fractie aanwezig kan zijn in de blauwe zaal en vraagt of aanwezigen akkoord kunnen gaan met inbreng door haarzelf. Deze bijdrage zal zij dan aan het einde van de voorrondevergadering inbrengen.
  Aanwezigen zijn hiermee akkoord.


  Voor dit onderwerp zijn technische vragen ontvangen van twee fracties: GL en de PvdA. De beantwoording hierop is per mail verspreid en toegevoegd aan de stukken op I-babs.


  Bespreking 1e termijn:
  De fractie van GL heeft enkele vragen:gebeurt nu alle aankoop via stichting RIJK, niet helemaal duidelijk welke inkopen nu via RIJK worden gedaan.
  Met betrekking tot SROI (social return); er is destijds een concept-beleidsdocument voorgelegd. Is dit nog van toepassing en komt er nog nieuw regionaal beleid? Wat is de effectiviteit van het huidige SROI beleid?


  VVD: kennis genomen gezamenlijk inkoopbeleid binnen OVER-gemeenten. Wil wel opmerken met deze aanpassingen couleur locale beetje verloren gaat.


  CDA: goed dat inkoopbeleid wordt geharmoniseerd met OVER-gemeenten. Goede voornemens in het plan. Van belang binnen dat geldelijke regelgeving lokale economie wordt versterkt. Zullen instemmen met dit raadsvoorstel.


  POV: prima idee uniform beleid. Kennis genomen beantwoording vragen.


  PvdA: goed kennis genomen van het beleidsstuk en zullen instemmen met de inhoud. Danken pfh voor toelichting op risicomanagement en horen graag hoe dit in het stuk wordt verwerkt.


  Beantwoording portefeuillehouder 1e termijn:
  Toelichting Julia Boomsma: het overgrote deel van de inkoop geschiedt via Stichting RIJK, een aantal aankopen in regionaal verband zoals Zaanbrug, Jeugdhulp (met Zaanstad en/of Purmerend)
  Per jaar wordt bekeken voor welke projecten RIJK wordt ingezet.
  SROI beleid; het beleid uit 2016 wordt gebruikt en gevolgd.
  Couleur locale; inkoopbeleid biedt hier ruimte voor. Voor elke uitvraag is ruimte om partijen te selecteren. De Non-discriminatie is benadrukt omdat dit in de Europese richtlijn staat.


  Pfh. Pietersma: SROI: de concernplanning zal binnenkort op de agenda worden geplaatst, zegt toe de raad schriftelijk te informeren hoe het zit met regionale concernplanning en het niveau van Wormerland.


  2e termijn
  Alle fracties adviseren positief en kunnen instemmen met het voorstel.


  Het voorstel is gereed voor besluitvorming en zal aan de raad van 11 april worden voorgelegd.


  Toezegging: Portefeuillehouder zal schriftelijk reageren op de vraag over de SROI en binnen welke termijn een regionale update over de concernplanning verwacht mag worden. Hierbij zal expliciet naar het niveau van Wormerland worden gekeken.

 10. 3

  Besluit

  Tijd: 21:15 – 22:00
  PFH: J.M. Schalkwijk
  Voorzitter: M. Klootwijk
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig:
  Y. de Boer-Kocx (VVD), A. Stol (CDA), P.J.M. Fens (GL), C. Ton-Betjes (POV)
  De fractie van D66 heeft laten weten verhinderd te zijn in de blauwe zaal vanavond.
  Mw. Klootwijk meldt dat er geen ander lid van de PvdA-fractie aanwezig kan zijn in de blauwe zaal en vraagt of aanwezigen akkoord kunnen gaan met inbreng door haarzelf. Deze bijdrage zal zij dan aan het einde van de voorrondevergadering inbrengen.
  Aanwezigen zijn hiermee akkoord.


  Namens OD IJmond:
  - dhr. Bert Kamerbeek
  - dhr. Rogier van Kalken


  Bespreking 1e termijn:
  CDA: de fractie begint met een klacht over de omvang van de aangeleverde Nota. Het gaat hier om een complex document van meer dan 220 pagina’s. Voor een gemiddeld raadslid is het niet te doen hier een kritisch input op te geven. Waarom zorgen opstellers niet voor leeswijzer/makkelijk te doorgronden samenvatting? Blij met het raadsbericht.
  Eens met het voorstel. In raadsvoorstel wordt ook genoemd dat met inwerkingtreding omgevingswet bodembeleid van provincie verschuift naar gemeente; fractie vindt dit verontrustend. Wie gaan de extra kosten betalen? Provincie staat garant voor de kosten in 2024, maar daarna? Kosten transitie zien te voorkomen.


  GL: Serieus bodembeheer is een belangrijke taak.
  Voor een omvangrijk rapport als de Nota Bodembeheer was een samenvatting op zijn plaats geweest. Begrijpt dat er scherpere en meer duurzame normen komen. Hoort graag van OD IJmond hoe dit zit. Sprake van verschuiving bevoegdheid wet bodembescherming van provincie naar gemeenten, maar een landelijke monitoring moet nog worden opgestart. Waarom wordt er als sluitstuk pas gesproken over financiën?
  Fractie acht het voor vaststelling van de nota van belang dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn. Stelt voor vaststelling van de nota uit te stellen tot na zomervakantie/eind 2023, wanneer meer bekend is over financiële gevolgen. GL overweegt tegen te stemmen.


  VVD: kennis genomen van het voorstel, en samenvatting in raadsbericht. Onderschrijft opmerking omvangrijke rapport. Opmerking/vraag: verwerken asbest volgens omgevingswet 10mg per kilo terwijl voor regio geldt 0mg per kilo. Verschillen hiertussen, graag verduidelijken door OD IJmond?


  PvdA: kennis genomen van nota en doordrongen belang kwaliteit bodem voor nu en voor de toekomst, kan instemmen met voorgestelde besluit.


  POV: goed dat dit stuk wordt geïmplementeerd. Kunnen instemmen met het voorstel.


  Beantwoording portefeuillehouder J.M. Schalkwijk
  Onderschrijft de omvangrijkheid van de Nota; op het moment geen antwoord op een ontbrekende samenvatting hiervan. Inzake de extra kosten en wie wat betaalt: alles wat loopt en bekend is komt voor rekening van de provincie; nieuwe constateringen zijn voor conto van de gemeente.
  Eem en ander is terug te vinden in de begroting voor 2023 en de GR.
  Er zijn 7Fte in dienst, de kosten hiervan worden verdeeld over zaken die door OD IJmond voor een bepaalde gemeente worden gedaan.
  De provincie heeft al eens gekeken naar mogelijk vervuilde plekken in Wormerland, hieruit kwam niet veel naar voren.


  OD IJmond
  Asbestnorm; 100 mg per kilogram, dit is de landelijke norm.
  Voor gevoelige bestemmingen strenger worden; nieuw vast te stellen bestemmingen gaan naar de 0-norm.
  Het beleid gaat ook strenger worden op verontreinigde grond, dit gaat naar max 5 procent, waarbij geen bijmenging meer wordt gedaan.
  Strenger worden in toepassing staalslakken. Meldplicht opnemen, registreren. Geeft toe dat het een heel groot stuk is. Drie regio’s samengevoegd. Beleidsvrije ruimte gekomen voor desbetreffende gemeentes.


  GL: Vertaalslag naar gemeenteraad wordt gemist. Extra uitleg, wat nu de wijzigingen zijn etc. zou zijn gewaardeerd.
  Kijkend naar het raadsbericht komt er een belangrijke nieuw taak bij; over financiële gevolgen vinden momenteel nog gesprekken plaats. De fractie van GL heeft grote moeite met het feit dat het financiële aspect nog niet duidelijk in beeld is.


  Pfh: hoe ODIJ hiermee omgaat is niet bekend. Het RIJK neemt in ieder geval saneringskosten, wij de apparaat- en uitvoeringskosten voor onze rekening.
  Rogier van Kalken (OD IJmond) licht toe dat de bekostiging een heel ander, separaat traject is. Over het financiële stuk en taken die overkomen van de Provincie lopen nog discussies met de provincie en het Rijk.
  Dit traject loopt nog.
  Pfh. licht toe dat de taken sowieso per 1 januari 2024 overgeheveld zullen worden, ongeacht of de nota wordt vastgesteld of niet.


  GL: De fractie van GL vindt dat het een taak is van het college om duidelijkheid aan de raad te verstrekken.
  Pfh: Vraagt aan OD IJmond of uitstel van behandeling van de Nota mogelijk is, of dat Wormerland dan achterblijft bij overige gemeenten?
  R. van Kalken (OD IJmond): ja dat kan, maar dan inderdaad wel achter bij overige gemeenten.
  Voordeel van de huidige planning van vaststelling is dat gemeente meer tijd heeft om zaken in te regelen.


  VVD: kan meegaan in de gedachtegang van GL  dat indien de raad nu instemt met de nota, er geen controle is op de financiële uitvoering.


  Bespreking 2e termijn:
  CDA: Dank voor beantwoording. Verontrusting over financiering, maar wel met pfh eens dat dit verschillende trajecten zijn. Verwerkingsmogelijkheden worden verruimd. Transitie is een gegeven. Ziet de kosten wel los van deze nota bodembeheer. Sanering blijft des Rijks. Uitvoering en apparaat gemeente.
  Interruptie GL: raad wordt niet geïnformeerd wat te verwachten valt, wordt niet ingekaderd. Wil toch meer duidelijkheid hierover.
  CDA: natuurlijk aandachtspunt dit jaar kosten en vergoeding extra kosten gedekt wordt. Ziet dit los van de Nota.


  POV: aanvullende vraag voor OD IJmond. In het buitengebied is het glasvezeltraject stopgezet i.v.m. asbest. Valt dit ook hieronder?
  Neemt het onderwerp mee terug voor bespreking in de mee naar fractie.


  GL: de fractie kan nog niet instemmen met het voorstel.
  VVD: neemt het onderwerp mee terug in de fractie voor bespreking.


  Pfh: valt er nog enigszins een toelichting te geven op de kosten?
  R. van Kalken (OD IJmond): In het kostentraject zullen wij sowieso bij de raad komen. Helaas is op dit moment een notitie met betrekking tot de financiën niet mogelijk.


  Vervolg
  PvdA en CDA kunnen instemmen met het voorstel
  GL stemt niet in.
  VVD en POV nemen het onderwerp terug voor bespreking in de fractie.


  De vergadering wordt gesloten.