Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Blauwe Zaal

dinsdag 9 mei 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Blauwe zaal

Voorzitter
M. Klootwijk
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:30
  PFH: mevr. A.J. Michel – de Jong
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig: L.C. Pielkenrood (D66), Y.M. de Boer-Kocx (VVD), F.C. Stoop (GL), A.F. Ross (PvdA), A. Smit-de Ridder (POV), L. Meerhoff (CDA) G.L. Hoovenstat (Fractie Hoovenstat)

 2. 1.a

  Besluit

  Besluitenlijst blauwe zaal 4 april: geen opmerkingen.
  Besluitenlijst groene zaal 4 april: D66: de fractie meldt dat het verslag correct is weergegeven, maar dat zij bij het onderwerp Weigering VVGB Poelweg heeft uitgesproken dat zij voor het voorstel zullen stemmen.

  Besluitenlijst witte zaal 4 april: geen opmerkingen.

 3. 1.b

  Besluit

  Brief 19 inzake Jobcoaching:
  Mw. Smit-de Ridder informeert naar aanleiding van deze brief naar de werkmakelaar en wil graag via het presidium inbrengen of er een informatie uurtje kan worden gewijd aan hoeveel personen via de werkmakelaar op jaarbasis naar werk worden geleid.

  Brief 21 inzake de Eilanders Wormer- & Jisperveld:
  De POV-fractie ziet graag dat het college de afdoening van deze brief op zich neemt.
  De fractie van GL informeert of er een afschrift van de beantwoording kan worden verspreid.

  Ingekomen brieven in het algemeen:
  De fractie van D66 heeft een opmerking over de ingekomen brieven in het algemeen. Bij de brief van het Historisch Genootschap Wormer uit januari staat opvolging college. Deze opvolging moet nu nog komen. Drie, vier maanden is vrij lang. Is dit mogelijk om hier inzage in te krijgen?

  Beantwoording portefeuillehouder mw. Michel-de Jong:
  - Brief nr. 19: het verzoek om een informatie uurtje kan inderdaad via het presidium worden ingediend.
  - Brief 21 Eilanders Wormer- & Jisperveld: staat ter kennisgeving, waar moet college op reageren? Mw. Smit licht toe dat de groep eilanders graag meegenomen wordt in het proces en zodoende als groep kan participeren in het traject.
  Pfh antwoordt dat er warme contacten zijn met de groep eilanders. Bij trajecten in het Wormer- en Jisperveld zullen zij betrokken worden. De officiële uitnodigingen lopen via de provincie.

  Naar aanleiding van de algemene vraag inzake de afdoening van ingekomen brieven: De afspraak is gemaakt dat we dat niet doen, alleen indien er actief gevraagd is om reactie.
  De brief van het Historisch Genootschap over de Bartelsluis is helaas blijven liggen in de routing en zal nu alsnog beantwoord worden, Toegezegd wordt ook dat de raad een afschrift ontvangt van deze beantwoording.
 4. 1.c

  Besluit

  Geen opmerkingen.

 5. 1.d

  Besluit

  VVD: Mw. de Boer-Kocx dankt voor de beantwoording op de gestelde technische vragen over de Boa’s. Deze is echter pas vanmiddag ontvangen en is dus nog niet helemaal doorgenomen.
  Pfh. antwoordt dat de informatie ook mondeling bij de behandeling van het onderwerp zal worden gedeeld.
  Pfh. verzoekt de aanwezigen om technische vragen zo vroeg mogelijk te stellen zodat beantwoording ook op tijd door kan. De VVD biedt excuses aan voor de late indiening van de vragen.

  D66: Dhr. Kramer informeert naar de beantwoording op gestelde vragen op 13 maart (nr. 235) over de afvalstoffenheffing.
  Pfh. antwoordt dat deze beantwoording vandaag in het college is geweest en deze week verspreid wordt.

 6. 1.e

  Besluit

  Allen zijn akkoord met de voorgestelde lijst.

 7. 1.f

  Besluit

  Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  Pfh. Michel-de Jong geeft aan dat in de raad van juni van alle Gemeenschappelijke Regelingen de zienswijzen op de begrotingen zullen worden voorgelegd. De jaarstukken zullen ter kennisname worden aangeboden. Dat is een mooi moment om alle kaders in ogenschouw te nemen.
  Binnen diverse regelingen is er sprake van ontwikkelingen, bij de GGD, VRZW en ook bij Twiske-Waterland worden afwegingen gemaakt. Deze ontwikkelingen zullen terug te zien zijn in de begrotingen.

  De VVD-fractie meldt dat er gisteravond een eerste ontmoeting is geweest om de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regelingen te bespreken. In de regio is sprake van gezamenlijk 9 regelingen. Gisteravond zijn twee regelingen besproken; de volgende ontmoeting is in juni. Mw. de Boer-Kocx geeft aan wel enkele partijen gemist te hebben en benadrukt het belang deze bijeenkomsten bij te wonen.
  Mw. Smit-de Ridder vraagt of deze uitnodiging via I-babs gekomen? Nee, is via de fractievoorzitters gegaan. De fractie was hiervan niet op de hoogte.
 8. 1.g

  Besluit

  1. De fractie van POV meldt dat er veel overlast wordt ervaren naar aanleiding van de nieuwe verkeersdrempels in Oost-Knollendam (kapotte grillen, bumpers, oliesporen). Kan hier eens naar gekeken worden?
  Pfh. antwoordt dat de kortste klap is om direct de zorgen te delen bij de portefeuillehouder. Als het antwoord niet bevredigend is, kan er een raadsinstrument (bijv. vragen) worden ingezet.

  2. Fractie Hoovenstat informeert wanneer aanpassing van het Reglement van Orde op de planning staat, dit in verband met het voordragen van een burgerraadslid dat niet op de kieslijst staat. Pfh antwoordt dat hier momenteel aan wordt gewerkt door de werkgroep RvO. Dit komt na bespreking in het presidium als initiatiefvoorstel richting de raad. In het proces is nog ruimte om hiernaar te kijken, in het presidium kan worden aangesloten om het hierover te hebben.

 9. 2

  Besluit

  |
  Portefeuillehouder: A.J. Michel-de Jong
  Voorzitter: M. Klootwijk
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: H. Kramer (D66), Y.M. de Boer-Kocx (VVD), F.C. Stoop (GL), A.F. Ross (PvdA), L. Meerhoff (CDA), G.L. Hoovenstat (Fractie Hoovenstat), J.W.P. Hendriks (POV), Inspreker: dhr. W. van Aalst

  De heer Van Aalst uit zijn zorgen over het Wormer- en Jisperveld. Het is een onvoorstelbare gang van zaken; er wordt ontzettend hard gevaren. Een aantal jaren geleden is het idee geventileerd om het systeem van Nieuwkoop naar Wormer te halen. In Nieuwkoop vaart niemand te hard. Destijds met burgemeester P. Tange naar Nieuwkoop geweest om het systeem van vaarvergunningen te bekijken. Je kunt het gebied niet in zonder een sluis te passeren, zij werken met een vaarvergunningenstelsel. Elke boot moet een vaarvergunning hebben. Bij systeem van gemeente Nieuwkoop mag een Boa iedereen aanspreken. Er is geen Boa nodig met bevoegdheden.
  (De inbreng wordt toegevoegd aan de stukken op I-babs).

  Pfh. Michel-de Jong dankt de inspreker hartelijk voor de inbreng. Binnenkort heeft zij een afspraak met inspreker om te bespreken hoe de ideeën zich verhouden tot de wettelijke mogelijkheden. Er volgt hierover op korte termijn een raadsbericht. Heeft gesproken met Gemeente Nieuwkoop en gekeken naar de mogelijkheden. Het gaat hierbij om een BOA domein 2 met specifieke bevoegdheden water en natuur. Er kunnen op basis van foto’s geen boetes uitgeschreven worden.

  Inspreker 2e termijn; Boa hoeft alleen te zorgen dat er kentekens op de boten komen. Voorzitter dankt de inspreker voor de inbreng.

  Over dit onderwerp zijn schriftelijke vragen gesteld door de VVD-fractie en Fractie Hoovenstat. De beantwoording op deze vragen is vanmiddag per mail verspreid en aan I-babs toegevoegd.

  Bespreking 1e termijn
  D66: Het is de fractie niet geheel duidelijk wat de strekking van het voorstel nu eigenlijk is. Fractie acht het onwenselijk dat Boa’s politietaken gaan uitvoeren. Politie is politie en Boa’s zijn Boa’s. Boa’s moeten niet worden ingezet voor politietaken. Gaat ervan uit dat het hier om domein 1 Boa’s gaat. Graag wat meer duiding. Welk probleem moet er opgelost worden met dit voorstel?
  Meicirculaire, helder. Derde punt: corona taken zijn niet meer aan de orde, geen goed argument voor uitbreiding; onderbouwing hiervoor is te dun. Is deze capaciteit volledig voor WL of ook inzet in OZ?
  Wat zijn financiële gevolgen? De fractie is verbaasd dat wettelijke plicht tot verstrekking van werkkleding blijkbaar niet is nagekomen.
  De fractie wil dit onderwerp eerst terugnemen naar de fractie alvorens zich verder uit te spreken. De gevraagde gelden zijn wel bijzonder hoog, moet goed onderbouwd zijn.

  GL: De fractie is benieuwd of er een plan is voor een eigen ruimte van de Boa’s. In hoeverre worden deze zaken gedeeld met Oostzaan en draagt Oostzaan ook bij?
  (De volledige bijdrage wordt toegevoegd aan I-babs).

  POV: Fractie is het eens met dhr. Kramer over de taakverdeling tussen politie en Boa’s. Fractie heeft vragen over het bedrag dat gereserveerd is voor mountainbikes: zijn deze elektrisch, is er mountainbike onderzoek gedaan? Is onderhoud en verzekering ook opgenomen? Is er verplichting verzekering om apart te stallen en is er stalling?
  De Nieuwe senior Boa wordt via reguliere systematiek bekostigd. Worden deze kosten verdeeld tussen WL en OZ?
  Hoe zit het met elektrische auto? Zijn de twee fietsen hiermee niet overbodig? De tekst over Covid handhaving is niet meer relevant.

  PvdA: Fractie heeft grote waardering voor de inzet. Geluiden vanuit de bevolking dat politie op straat gemist wordt. Het gaat hierbij vaak om woonoverlast, parkeeroverlast, vaaroverlast. De problematiek rondom huisvuil kost veel tijd. Is de portefeuillehouder bekend met het capaciteitsbeslag op de huisvuilproblematiek?
  Steunt het voorstel parkeren en handhaving. Regionalisering Boa’s moet niet ten koste van zichtbaarheid op straat. Hoe ziet pfh dit? Wat wordt verstaan onder een digitaal handhavingssysteem en wie bepaalt welk systeem wordt gekozen?
  Politieverslag in het kastje vertrouwelijk wordt gemist. Wellicht zijn er mogelijkheden om de raad periodiek te informeren over het Boa werkterrein?

  CDA: vindt de opsomming van voorbeelden wat mager. Snapt de keuze van deze voorbeelden niet helemaal.
  Stelt ook vraagtekens bij het toezicht op varen. Hoe staat OZ hierin? Hoe staan de Boa’s hier zelf in? Hoe verhoudt onze capaciteit zich tot andere gemeenten? Ziet de gevraagde bedragen niet helemaal terug in het voorstel.

  Fractie Hoovenstat:
  Dank voor de vandaag verzonden beantwoording. Wat is huidige praktijk verbaliseren door Boa’s? Betekent handhaven ook ingrijpen of is dit vooral preventief gericht? Antwoord is repressief. Optreden tegen te hard varen is voorbehouden aan de politie.
  Repressief dezelfde betekenis als boete? Echter beboeting is voorbehouden aan de politie. Hoe zit dit nu?
  De tekst over Covid-maatregelen is nu niet meer relevant.

  Beantwoording portefeuillehouder in 1e termijn.
  Mw. Michel-de Jong geeft een algemene toelichting: In Wormerland is sprake van een BOA-organisatie die past bij 15 jaar geleden. WL is één van de weinige gemeenten in NL die nog geen digitaal systeem heeft. Dit geldt ook voor de kledingvoorschriften; dit komt uit een tijd dat hier nog geen aandacht aan werd gegeven. Een reden hiervoor is o.a. dat in Wormerland kleine problemen en ergernissen met elkaar werden opgelost. Het in gesprek gaan met de inwoners en de verbinding zoeken hielp hierbij. Landelijk en lokaal worden er nu ontwikkelingen ingezet waarbij normatief optreden en zichtbaarheid op straat steeds belangrijker worden. Inmiddels is Wormerland toe aan een professionalisering van de BOA-organisatie. Die professionalisering is twee jaar geleden aangekondigd in de Kadernota en de Begroting en ook in het coalitie uitvoeringsprogramma terecht gekomen. Wat nu voorligt is een uitwerking van de PM post in het coalitieakkoord.
  Spelen hiermee in op trend voor meer aandacht om inwoners te ondersteunen op straat. Daarbij gaat het vaak om huisvuil, fout parkeren etc., geluidsoverlast, woonoverlast. Boa’s worden ook ‘s avonds op pad gestuurd situatie ter plekke te bekijken.
  Gezien het tekort aan capaciteit wordt alleen meldingsgericht geacteerd op dit moment. Wat níet gebeurt is proactief aanwezig zijn omdat hier geen capaciteit voor is. Met de verdubbeling in het voorgelegde voorstel komt ruimte voor de Boa’s om wel die proactieve rol te kunnen spelen. Daarbij wordt een stukje senioriteit aan het team toegevoegd, en ondersteuning voor de medewerkers bij lastige situaties. Het stukje over de Covid-handhaving is inderdaad een ongelukkig voorbeeld.
  Boa’s zijn niet bevoegd om op te treden tegen te hard varen. Daarom is in de APV een onderdeel opgenomen over roekeloos varen, waartegen de BOA wel kan optreden.


  Deze versterking vloeit voort uit het afgesproken coalitieprogramma. De financiën worden integraal afgewogen bij de kadernota. Wat nu voorligt is voor Wormerland; de senior Boa zal ook stukje aan sturing in Oostzaan doen,
  Boa’s kunnen ook samen in OZ optrekken.
  Meicirculaire; geld vorig jaar al toegekend, is door rijk beschikbaar gemaakt. Verder licht zij toe dat de vervoermiddelen echt nodig zijn en dat de Boa’s momenteel eigen fiets en auto’s gebruiken, dit moet nodig geprofessionaliseerd worden.
  De Boa’s zelf zullen erg blij zijn met de uitbreiding en erkenning van het werk.
  Mw. Michel-de Jong voegt toe dat het een wens van de raad was om het proactieve optreden tegen huisvuil, parkeren etc. op te nemen.


  2e termijn
  D66: heeft veel gehoord van pfh wat niet in het raadsvoorstel staat. Gaat dit bespreken in de fractie. Op dit moment is het raadsvoorstel zoals het er ligt te dun om uitgaven zoals gevraagd te onderbouwen. Absoluut nodig dat de Boa’s het gereedschap hebben dat ze nodig hebben.

  CDA: excuseert zich om naar een andere voorronde te gaan. Sluit aan bij collega D66, dank pfh voor beantwoording. Versterkt stukje RV, coalitieakkoord nageslagen. Scherp kijken. Nog wat overwegingen te maken, terugnemen naar fractie.

  VVD: dank pfh. voor toelichting. Dit RV is ingrijpend, neemt het graag terug naar de fractie.

  GL: waar moet dit team zich ophouden? Denkt dat er serieus wat moet gebeuren. Het onderwerp kan wel door naar de raad ter besluitvorming.

  POV: niet alle vragen zijn beantwoord. Worden nog beantwoord.
  Wat gebeurt er als OZ niet instemt met het voorstel? Enig idee slagingskans in OZ? Overleggen met de fractie.

  PvdA: Graag nog antwoord over de vertrouwelijke stukken in het kastje. Wil het onderwerp mee terugnemen naar de fractie, grondhouding is positief.

  Fractie Hoovenstat: dank beantwoording. Wat zijn spelregels roekeloos varen? Hoe meet je dat? Rijp voor besluitvorming.

  Beantwoording portefeuillehouder 2e termijn:
  Er wordt inderdaad gedacht aan elektrische fietsen, het onderhoud is meegenomen in de kosten. Een passende ruimte zal gezocht worden voor de Boa’s. Zoveel mogelijk wel in WL inzetten, maar zeker in avonduren fijn om over gemeentegrenzen in te kunnen zetten.
  Politieverslagen in het vertrouwelijke kastje doen we niet meer, wel wordt er twee keer per jaar een sessie gehouden met de medewerkers OOV die de raad meenemen in de actualiteiten en diverse casussen bespreken.
  Roekeloos varen is een scherp omlijnd onderdeel; hier kan goed op gestuurd en gerapporteerd worden. Bestuurlijke boetes zou kunnen, kijken hier met interesse naar, OZ is hiermee bezig.
  Mw. Michel-de Jong benadrukt dat dit geen “verplicht” voorstel is, het college heeft destijds een brief aan de partijen gestuurd over de handhavingsproblematiek. Dit punt is in het uitvoeringsprogramma terecht gekomen en zij benadrukt nogmaals dat de burgemeester hier volledig achter staat.

  POV: Dhr. J. Hendriks stuurt de gestelde vragen in, pfh zegt toe dat deze beantwoord worden.

  Conclusie:
  De fracties van D66, CDA, VVD, POV en PvdA nemen het voorstel mee ter bespreking in de fractie.
  De fracties GL en Hoovenstat achten het voorstel rijp voor besluitvorming.


  |
  | --- |

 10. 3

  Besluit

  3
  21:30
  Portefeuillehouder: R.F.T. van Wanrooij
  Ambtelijke ondersteuning: A. Weijs
  Voorzitter: M. Klootwijk
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: L.C. Pielkenrood (D66), Y.M. de Boer-Kocx (VVD), F.C. Stoop (GL), A.F. Ross (PvdA), K.IJ. Luttik (POV), W.A.M. Loonen (CDA)
  De fractie Hoovenstat is niet vertegenwoordigd in de voorronde.


  1e termijn
  PvdA:
  Sociale woningbouw is van belang. Ziet graag dat het tekort aan sociale woningbouw wordt gecompenseerd in de komende woningbouwprojecten. Plan neemt een flink stuk grond in beslag wat nu groen is. Er is een behoorlijke verstening in WL. Op welke wijze wordt dit opgeofferde groen gecompenseerd. Is de infrastructuur van energie afdoende?

  CDA:
  Presentatie gehad van wethouder, zijn oude stukken of presentatie vorig jaar leidend voor huidige stukken.
  Waarom gaat dit nog zo lang duren tot realisatie? In de anterieure overeenkomst (AO) is niets vermeld over de planning. Denkt dat goed is dat er iets duidelijk is over de planning. Wat wordt er met bedrag gedaan? Hoopt dat de stijl van het nieuwe plan aansluit bij de Watermuntstraat en spreekt de wens uit dat de achtertuinen aan de Noorderweg een beetje beschut moeten worden.

  D66: In beginsel geen belemmering. Opzet rv bevreemdt alleen een beetje. Percentage sociale huurwoningen 72 gesloopt, gelezen dat deze ook weer terugkomen.

  VVD: de fractie heeft een opmerking; opbrengst 1,5 miljoen in de Algemene Reserve terecht laten komen.

  GL: De fractie vindt de termijn van 20 jaar sociale huur vrij kort en vraagt zich af of een langere termijn niet wenselijker is gezien de levensduur van de woningen.
  Daarnaast stelt de fractie vragen over het aantal te bouwen sociale huurwoningen binnen de resterende planvorming, betreurt dat er bij de intentieovereenkomst niet meer uitwerking van duurzame bouwmaterialen is opgenomen en hoopt dat de eisen rond veranderende mobiliteit (laadpalen etc.) goed worden gemonitord.
  (Volledige bijdrage is toegevoegd aan I-babs).

  POV: zo snel mogelijk bouwen, raadsbreed vond men het een prachtig plan, akkoord met voorliggende voorstel.

  Beantwoording portefeuillehouder 1e termijn:
  Er is ambtelijke ondersteuning aanwezig: dhr. A. Weijs, projectontwikkeling Gele Lis straat.
  Pfh. licht toe dat de procedure in feite gemandateerd is aan het college, maar dat het college ervoor heeft gekozen om de raad hier in een vroeg stadium bij te betrekken. Wil wel benadrukken dat dit een complexe discussie en onderhandelingen zijn geweest.

  Financiën: al voor najaar 1,1 miljoen in Algemene Reserve, dit wordt opgenomen in de begroting dit jaar.
  Vraag over sociale huurwoningen, dit gaat over 30 % wat je bouwt. (Als het om een percentage gaat zou dit meer moeten worden volgens de fracties van PvdA en GL).
  De huidige infrastructuur voor energie hoeft niet gewijzigd te worden. Het onderliggende Stedenbouwkundig plan is dat van 2022, niet van 2021
  Planning: Dit zijn processen die doorlopen moeten worden. De verwachting is dat de Gele Lis volgend jaar juni gesloopt wordt en in 2024 gestart kan worden met bouwen.
  Op het moment dat de Gele Lisstraat wordt opgeleverd, krijgen bewoners uit de Wollegrasstraat de mogelijkheid om door te stromen.
  Naar aanleiding van de vragen over de uitwerking duurzaamheid: er wordt met hittestress rekening gehouden, dit komt allemaal in de vervolgfase aan bod. Dat geldt ook voor het stukje mobiliteit (parapluplan parkeren).

  Dhr. A. Weijs meldt dat hij gesproken heeft met de netwerkbeheerder energie, deze heeft aangegeven dat inpandige plaatsing niet wenselijk is. Eventueel komt er een extra transformator, dit komt aan bod in de volgende fase van het traject.

  De portefeuillehouder R. van Wanrooij benadrukt dat het nu met name gaat om de Anterieure Overeenkomst en de koopovereenkomst; alle overige zaken komen in het vervolgtraject aan de orde.

  2e termijn
  PvdA: worstelen nog met 30%, kan dit later nog ter discussie staan, anders terugnemen in de fractie. Vindt het niet besluitrijp.

  CDA: niets over de planning in AO, kan dit nog opgenomen worden? Pfh adviseert om door te gaan.
  Dhr. A. Weijs meldt dat de AO nodig is om door te kunnen gaan met het ruimtelijke project. Rijp voor besluitvorming.

  D66: goed plan. Zullen instemmen.

  VVD: geen opmerkingen, rijp voor besluitvorming.

  GL: rijp voor besluitvorming.

  POV: idem

  Beantwoording portefeuillehouder 2e termijn:
  Blij met de reacties; het gaat hier om een unieke situatie waarbij een mooi project gerealiseerd kan worden.
  De PvdA uit nogmaals zorgen over groen dat verdwijnt en verstening. Pfh. antwoordt dat er een belangrijke rol ligt voor de Gebiedsvisie in het Wormer- en Jisperveld en dat er binnenstedelijk vooral woonproblemen worden opgeloste.

  Conclusie:
  Een merendeel van de fracties adviseert positief over het voorstel.
  Het onderwerp is gereed voor besluitvorming en kan aan de raad van 16 mei worden aangeboden.

  De vergadering wordt gesloten.