Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Blauwe Zaal

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Blauwe zaal

Voorzitter
A. Smit-de Ridder

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:45
  PFH: J.M. Schalkwijk
  Voorzitter: A. Smit-de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: F.C. Stoop (GL), K.IJ. Luttik (POV), Y. Kocx-de Boer (VVD), B. de Waard (D66), J.C.S.J. Leeuwenkamp (PvdA)
  Er is geen bericht van verhindering van het CDA en BVNL ontvangen.

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
  Vanmiddag is over dit onderwerp een Bestuursmededeling vanuit het bestuur van Twiske-Waterland verzonden; deze is toegevoegd aan de stukken op I-babs.

  Bespreking 1e termijn
  VVD: Fractie spreekt zorgen uit over het terugtrekken van Oostzaan en Landsmeer en wat dit voor de financiën betekent.
  D66: Stukken met aandacht doorgenomen en tevreden over de vele activiteiten, de infographic is op prijs gesteld. De fractie zal de zienswijze steunen.
  GL: Ook het recreatieschap heeft onder Corona geleden, het uitvallen van het grootste evenement is daarnaast een flinke domper. De zienswijze geeft aan dat het belangrijk is te weten wat de reserves zijn en dat deze tot een maximum zijn gesteld. De fractie gaat akkoord met de zienswijze.
  POV: De fractie heeft kennis genomen van de stukken en gaat akkoord met de voorgestelde zienswijze.
  PvdA: Akkoord met voorgestelde zienswijze. Stelt de vraag of bekend is wat de houding van Landsmeer veroorzaakt.

  Beantwoording portefeuillehouder:
  Dhr. Schalkwijk schetst kort de problematiek. Dit pakt zich samen rond de houding van Landsmeer. In de bestuursmededeling die vanmiddag is verzonden kan de reactie van het bestuur worden gelezen.
  Het is een besluit van de raad van Landsmeer om geen grootschalige meerdaagse evenementen meer te willen organiseren in het gebied. Dat betekent dat er jaarlijks 80.000 euro aan inkomsten gemist wordt. Het huidige uitvoeringsprogramma is verouderd en behoeft update. Dit wordt in overleg met alle deelnemende gemeenten opnieuw opgesteld en herijkt.
  Wellicht zijn kleinere, kortere evenementen wel een optie? Dit moet besproken worden. Een algemene reserve van 5 miljoen (op een begroting van 30 miljoen) is te groot. Pfh. heeft afgesproken met de wethouders van Zaanstad en Landsmeer te kijken naar de opzet van de begroting. Er zullen bestemmingsreserves gecreëerd worden, er wordt gekeken of de inkomsten voldoende zijn om dit in de lucht te houden. Betekent niet af te zien van bijdrage van grootschalige evenementen, dit wordt een inhoudelijke discussie met Landsmeer. De resultaten komen terug in de voorronde en bij de terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen in Algemene Zaken.

  Bespreking 2e termijn:
  Alle fracties danken voor de uitleg en gaan akkoord met het voorgelegde voorstel met zienswijze.
  De VVD-fractie benadrukt dat natuurgebied ook gebruikt moet worden.
  Pfh. onderstreept de reactie van de VVD dat het natuurgebied ook ruimte voor recreatie moet bieden.

  De PvdA-fractie vraagt zich af of voorkomen kan worden dat het bestuur opnieuw voor soortgelijke Landsmeerse situaties komt te staan, ook i.v.m. precedentwerking voor andere gemeenten.
  Pfh. antwoordt dat een gemeenteraad binnen een recreatieschap ook een eigen bevoegdheid heeft. Daarin zit de moeilijkheid en de ingewikkeldheid in de discussies. Landsmeer heeft de bevoegdheid om geen grootschalige meerdaagse evenementen meer te willen. Gaat om grondgebied en democratische bevoegdheden die uitgevoerd mogen worden.

  Vervolg

  Alle aanwezige fracties POV, D66, VVD en PvdA adviseren positief over het voorstel.
  Het onderwerp is gereed voor besluitvorming en kan aan de raad van 20 juni worden aangeboden.
 2. 2

  Besluit

  Tijd: 20:45-21:30
  PFH: J.M. Schalkwijk
  Voorzitter: A. Smit-de Ridder
  Griffie: L.S. Ackerman

  Aanwezig: F.C. Stoop (GL), K.IJ. Luttik (POV), Y. Kocx-de Boer (VVD), C.J. Kindt (PvdA), W.A.M. Loonen (CDA), H. Kramer (D66)
  Van de BVNL-fractie is geen bericht van verhindering ontvangen.

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis van harte welkom.
  De portefeuillehouder heeft gevraagd of het akkoord is dat hij voorafgaand aan de vergadering een toelichting geeft. Dat is akkoord.
  Toelichting portefeuillehouder: De bijdrage betekent voor Wormerland in financiële zin een flinke stijging; dit heeft te maken met de bodemtaken. Volgende week zal tijdens het VNG-congres door wethouder R. Dral van Oostzaan een motie worden ingediend, ondersteund door alle gemeenten in de regio waarin een oproep wordt gedaan aan de VNG om met het Rijk in overleg te gaan om middelen voor bodemtaken vrij te maken. Vandaag is een reactie van de VNG zelf ontvangen; zij staan hier positief tegenover. Het advies is deze motie over te nemen.

  Bespreking 1e termijn:
  CDA: Dank voor de uitleg over motie. Geconstateerd dat 2020 een bewogen jaar is geweest. De inzet van drones levert een positieve bijdrage op de onderzoeken en werk in het veld. Het is een druk jaar qua toezicht, volgens de cijfers en handhaving in Wormerland. Er is geen zicht op de financiële gevolgen van de invoering Omgevingswet, fractie ziet dit als een behoorlijk risico op de begroting.
  PvdA: Dank aan wethouder voor toelichting. Met interesse geluisterd naar informatie over de motie, lijkt aannemelijk dat WL dit ook zal ondersteunen.
  Fractie neemt graag kennis van tekst van de motie.

  POV: Akkoord met voorgestelde zienswijze.
  GL: de fractie heeft een aantal technische vragen gesteld brief (nr. 237). De uitstoot van stoffen van Cargill zit op of over het randje (ZZS-stoffen, schadelijke stoffen voor mens en milieu). OD IJmond heeft een toezichthoudende rol rond de uitstoot van gevaarlijke stoffen Olam en Cargill. Belangrijk dat dit ook in de jaarstukken staat. De fractie zou dit graag ook in de zienswijze meegeven.
  D66: Fijn dat er een positief begrotingssaldo is en dat dit terugvloeit in deelnemende gemeenten. Blij dat risicomanagement en weerstandsvermogen op peil zijn. Kennis van jaarrekening. Nog even nadenken hoe om te gaan met motie en standpunten gemeente.
  Ook binnen GR kosten beheersbaar houden. Eens met bijdrage CDA, ziet Omgevingswet en invoering hiervan nog als begrotingsrisico. Aandacht voor zorgen rond cacaoverwerkers in de Zaanstreek. Indruk bestaat dat ODIJ hier dichter op kan staan en diepgang in controles hebben. Dit heeft ook weer samenhang met vergunningsverlening.
  VVD: Neemt het mee terug in de fractie.

  Beantwoording portefeuillehouder:
  Naar aanleiding van “motie Dral”: het is nog niet helemaal duidelijk hoe om te gaan met standpunten/uitspraken die door gemeenten worden gedaan op een VNG-congres op grondslag van een motie, dit is een interessant vraagstuk. Wellicht is het een idee om dit mee te nemen naar het presidium.
  Pfh. benoemt dat de werkwijze van ODIJmond op organisatorisch gebied, qua gebruikte middelen, uitvoerings-, en verslagleggingsgebied Den Haag heeft bereikt en als voorbeeld voor andere OD’s in Nederland wordt gebruikt. Trots op deze voorbeeldfunctie.
  Het klopt dat de kosten toenemen, maar dit is niet nieuw. Er is een nieuwe directeur aangenomen, en er zijn drones inzetbaar, wat enorm helpt bij handhaving en vergunningverlening op gebied van milieu, omwonenden etc.
  De leden kunnen ervan uitgaan dat ODIJmond de algemene taakopvatting goed onder controle heeft.
  De toezichthoudende taak van ODIJmond is een continu proces, dit punt zal ook in het kwartaalverslag van 2023 worden meegenomen. (Toezegging).
  De tekst van de motie mag zeker worden gelezen, pfh. zoekt dit op en zal de motie toezenden (noot griffie: later in de vergadering blijkt de motie op de VNG-site bij de stukken te staan. Pfh. adviseert de aanwezigen om de website van de VNG te checken. Griffie stuurt de motie woensdag 7 juni aan de raad).

  2e termijn:
  Alle fracties danken de portefeuillehouder voor de toelichting.
  GL: Benadrukt het belang om vinger aan de pols te houden inzake ZZS-stoffen. Fractie had dit graag in het jaarverslag teruggezien.
  D66: Neemt het onderdeel mee naar presidium over hoe om te gaan met standpunten uitgesproken tijdens een VNG-vergadering.

  Conclusie:
  Dit raadsvoorstel is besluitrijp en kan aan de raad van 20 juni worden voorgelegd.
  De volgende fracties zijn positief: PvdA, D66, CDA, POV, GL
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: VVD

  De vergadering wordt gesloten.
 3. 3
  BESLOTEN - 21:30