Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Blauwe Zaal

dinsdag 31 januari 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Wormerland - Blauwe zaal

Voorzitter
A. Smit-de Ridder

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het recycletarief is per 1 januari 2022 ingevoerd. Tijdens de presentatie zal het eerste jaar recycletarief geëvalueerd worden. De cijfers zullen worden gepresenteerd van de hoeveelheden afval die zijn opgehaald en er wordt gekeken of de doelen die vooraf gesteld zijn ook zijn behaald. Tevens wordt geschetst tegen welke problemen bewoners (en gemeente) zijn aangelopen. Wat is er gedaan om bewoners tegemoet te komen en wat kan er nog gedaan worden.


  Er zal tevens gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

  Besluit

  Aanwezig: H. Kramer (D66), K. Schoonheim (GL), W. Cornelissen (PvdA), Y. de Boer-Kocx (VVD), M. Haalboom (POV)
  Afwezig: CDA-fractie
  Voorzitter: A. Smit-de Ridder
  Portefeuillehouder: R. Ossendorp
  Griffie: L.S. Ackerman


  Namens HVC:
  - de heer Diederick Notenboom (strategisch adviseur)
  - de heer Gert-Jan de Waard
  Ambtelijke organisatie (afd. Openbare Werken): Carlijn Schopman


  De voorzitter mw. Smit-de Ridder heet alle aanwezigen en de luisteraars thuis van harte welkom en opent de vergadering.
  De heer Notenboom van HVC geeft een presentatie over de evaluatie van de afvalstoffenheffing.
  Het recycletarief is per 1 januari 2022 ingevoerd. In deze presentatie wordt het eerste jaar van het recycletarief geëvalueerd, waarbij de cijfers worden gepresenteerd van de hoeveelheden afval die zijn opgehaald.
  De twee gestelde doelen “Reductie van restafval om dichterbij de VANG-doelstelling te komen” en “Afvalkosten beheersbaar houden (kostendaling t.o.v. autonome kostenstijging)” zijn beide gehaald.
  Er is sprake van 38% reductie van het huishoudelijk restafval, en een lichte stijging van de hoeveelheid grondstoffen (GFT, PBD, textiel).
  Daarnaast is er ambitie en noodzaak om de kwaliteit van grondstoffen te verhogen. Hierbij wordt gedacht aan heldere communicatie, afvalcoaches, preventie en handhaving.
  De werkwijze rondom grof huishoudelijk restafval is succesvol, met 56 ton minder afval t.o.v. 2021, en meer bezoeken aan het AfvalBrengStation.


  Een punt van aandacht is het verzoek naar de mogelijkheid om kleinere zakken restafval aan te bieden voor ouderen/inwoners die slecht ter been zijn. Hiervoor wordt gedacht aan drie proeflocaties waar kleine vuilniszakken tegen gereduceerd tarief kunnen worden gebracht.
  Een ander aandachtspunt zijn inwoners die bovengemiddeld veel afval storten (tot dagelijks een zak. Deze inwoners hebben van Cocensus een brief met waarschuwing ontvangen. Vanaf 2023 heeft de gemeente beschikking over deze informatie en kan gericht actie worden ondernomen. Het voorstel is nu om voor 2022 een maximum van 52 stortingen in te stellen, om hoge rekeningen te verlagen, voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering van volgende week, 7 februari 2023.
  Daarnaast zullen er voor bewoners van drive-in woningen rond de wijk Plaszoom GFE cocons in de wijk worden geplaatst.
  Een ander aandachtspunt is het bereiken van ouderen die wellicht niet digitaal bereikbaar zijn en/of de berichtgeving gemist hebben en deze mensen te helpen.


  Na de presentatie wordt een vragenronde gehouden waarbij diverse vragen gesteld en beantwoord worden.


  De fractie van de POV informeert naar het onderscheid tussen de “GFT” en “GFE”-termen. Dit staat voor Groente Fruit en Tuin afval voor laagbouw en Groente Fruit en Etensresten voor hoogbouw en woningen die geen tuin hebben.
  Daarnaast wordt geïnformeerd of de HVC ook een rol heeft in het aanspreken van fabrikanten over de hoeveelheid van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Dhr. Notenboom beaamt dit en geeft aan dat de HVC terugkoppeling geeft aan de verpakkingsindustrie over de restanten uit het restafval.
  De fractie van GL informeert naar de mogelijkheid (zoals in Nijmegen) naar een specifiek ophaal- en verwerkingstraject voor luiers. HVC: is hiermee bekend, techniek staat nog in de kinderschoenen en capaciteit in Nederland is hier nog niet op berekend.
  De fractie van de VVD merkt op dat de afvalstoffenheffing in WL duurder is dan in de rest van Nederland en vraagt naar de reden hiervan. HVC: Het landelijke gemiddelde neemt ook het oosten van het land mee, waar met een prijsprikkel wordt gewerkt.


  Alle fracties danken de sprekers hartelijk voor de presentatie en de uitleg.


  De volledige presentatie kan worden teruggezien op I-babs. Hier kan ook de geluidsopname worden beluisterd.

 2. 2

  Tijdens deze presentatie wordt de raad geïnformeerd over hoe de jeugdhulp in Wormerland is georganiseerd.
  Van de lokale visie en wat we in onze gemeente hebben naar de regionale samenwerking, bovenregionale samenwerking en landelijke ontwikkelingen.
  Er wordt tevens een beeld gegeven van de veranderopgaven waar de gemeente voor komt te staan.

  Besluit

  Aanwezig: H. Kramer (D66), N. Kerssens (GL), W. Cornelissen (PvdA), Y. de Boer-Kocx (VVD), C. Ton-Betjes (POV)
  Afwezig: CDA-fractie
  Voorzitter: A. Smit-de Ridder
  Portefeuillehouder: R. Ossendorp
  Griffie: L.S. Ackerman


  Ambtelijke organisatie: mw. Loes Keijzer (Beleidsmedewerker Jeugd)


  Mw. Loes Keijzer geeft een presentatie waarin de raad geïnformeerd wordt over hoe de jeugdhulp in Wormerland is georganiseerd.
  Van de lokale visie en wat we in onze gemeente hebben naar de regionale samenwerking, bovenregionale samenwerking en landelijke ontwikkelingen.
  Er wordt tevens een beeld gegeven van de veranderopgaven waar de gemeente voor komt te staan.
  De lokale visie is dat de doorgaande zorglijn jeugd een sterke basis vormt, waarin een omgeving bestaat waar kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Binnen gemeente Wormerland wordt hier de komende jaren op ingezet en wordt ook met ketenpartners het debat gevoerd.
  De veranderopgaven bevatten onder meer het versterken van het gewone leven (normaliseren/demedicaliseren), een sterke basis waarborgen, verminderen instroom specialistische Jeugdhulp en versterken uitstroom door het verstevigen van de jeugdteams. Daarnaast ook het bieden van samenhangende hulp aan gezinnen op alle levensterreinen (Gezinscoaches).


  In positieve zin valt op dat Wormerland over stevige, lokale jeugdteams beschikt en dat er met Gezinscoaches wordt gewerkt.
  Het volledige jeugdteam wordt geschoold in de verklarende analyse.
  Geadviseerd wordt om de Klankbordgroep Jeugdzorg weer in te stellen en deze twee keer per jaar (bijv. april en oktober) bij elkaar te laten komen.


  Na de presentatie wordt een vragenronde gehouden waarbij enkele vragen worden gesteld en beantwoord.


  De VVD-fractie vraagt of de landelijke hervormingen een gevolg zijn van de geluiden dat er teveel aan de gemeentes is overgelaten door het Rijk. Dit wordt beaamd, dat ligt inderdaad ten grondslag aan de landelijke hervormingsagenda.
  De fractie is benieuwd naar de gevolgen van het vrijmaken budget voor coaches en peuterPlus en of dit effect heeft gehad.
  Mw. Keijzer antwoordt dat dit zeker het geval is en dat er veel minder kinderen in medische dagverblijven worden ondergebracht. Er wordt hier een duidelijke meerwaarde ervaren.
  De fractie van de POV informeert naar het begrip verklarende analyse en wat dit inhoudt.
  Mw. Keijzer antwoordt dat dit een grondiger triagemodel is dat ingaat op de vraag achter de vraag (oorzaak van het feitelijke probleem).
  De PvdA-fractie merkt op dat er wordt ingezet op minder medicatie en is benieuwd waarom dit als doelstelling is opgenomen.
  Mw. Keijzer antwoordt dat dit te maken heeft met hoe kinderen snel een label krijgen (druk > Ritalin), terwijl kinderen ook gewoon druk mogen zijn; hier is triage een instrument om te kijken of er echt een probleem is en zoja, wat het probleem (en oorzaak) is.


  N.a.v. een vraag over hoeveel kinderen er in Wormerland zijn, heeft pfh. Rick Ossendorp de volgende aantallen opgezocht:
  - Tussen 0 en 18 jaar: circa. 3500
  - Tot 15 jaar: 2330
  - Van 15 – 25 jaar: 2000


  Alle fracties danken de sprekers hartelijk voor de presentatie en de uitleg. De aanwezigen onderkennen het belang van het opnieuw instellen van de klankbordgroep.


  De volledige presentatie kan worden teruggezien op I-babs. Hier kan ook de geluidsopname worden beluisterd.


  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.