Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

(zonder publiek)

dinsdag 14 september 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Wormerland - Raadzaal
Voorzitter
R.F.T. van Wanrooij
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Elke vergadering van Algemene Zaken worden de lijsten met ingekomen stukken behandeld.
Daarnaast worden de besluitenlijsten van de voorgaande vergadering vastgesteld.

Besluit

Aanwezigen: C.J.M. Doorenbos (VVD), R. Doorn (GL), C.J.  Kindt (PvdA), H. Kramer (D66), A. Stol (CDA), C. Ton-Betjes (POV/VLW)
Portefeuillehouder: mw. A.J. Michel-de Jong
Griffie: L.S. Ackerman, I. Vrolijk

Algemene Zaken
De voorzitter heet iedereen welkom op deze fysieke vergadering.

1.1 Mededelingen
•    Voorzitter meldt dat per 6 juli 2021 het nieuwe Reglement van Orde is vastgesteld en de huidige vergadering plaatsvindt met inachtneming van dit nieuwe reglement.
•    De fractie van GL stelt voor bij agendapunt 2 (Bestuurlijke Toekomst) in de 1e termijn een spreektijd van 10 minuten te hanteren. Aanwezigen stemmen hiermee in.

1.2 Besluitenlijsten
De besluitenlijsten van 17 mei (witte zaal), 7 juni (groene en witte zaal), 8 juni (groene en witte zaal) worden ongewijzigd vastgesteld. De heer Doorn van GL merkt in het algemeen op dat hij soms de argumentatie mist in de notulen. Dit aandachtspunt wordt genoteerd.

1.3 Ingekomen Stukken
Ingekomen brieven. (noot griffie: tijdens deze vergadering is de laatste lijst in Word aangeleverd, vanaf nu kunnen alle gepubliceerde brieven in I-babs ter sprake worden gebracht). Geen opmerkingen over de ingekomen brieven.

1.4 Memo's & Raadsberichten
•    Dhr. Stol heeft een opmerking over het raadsbericht Opsporings-vergunningsaanvragen aardwarmte in Zaanstreek-Waterland & Wormerland. Wie dekt de schade ontstaan uit onderzoek? Toezegging: Mw. Michel-de Jong zegt toe dat de portefeuillehouder de raad hierover zal informeren.
•    Dhr. Kramer merkt op over het Raadsbericht Propositie Zaanstreek-Waterland dat het onduidelijk is wat de bedoeling is van deze propositie. Pfh. antwoordt dat het bericht prematuur is verspreid aan de raad. De deelnemende gemeenten zullen een brief ontvangen over het proces. Het doel van de propositie is om de gezamenlijke opgave binnen Zaanstreek-Waterland in beeld te brengen en gezamenlijk te focussen op een aantal punten

1.5 Schriftelijke vragen
Geen opmerkingen.

1.6 Stukken TKN en Ledenbrieven VNG
Geen opmerkingen.

1. 7 Rondvraag
Mw. Ton-Betjes vraagt wanneer de toezegging van wethouder Berkhout over de speeltuinen wordt uigevoerd. Toezegging: Pfh. zegt toe deze vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

00:00:03 - 00:01:44 - R.F.T. van Wanrooij
00:01:44 - 00:01:57 - R. Doorn
00:01:57 - 00:02:16 - R.F.T. van Wanrooij
00:02:16 - 00:02:26 - C. Ton - Betjes
00:02:26 - 00:02:51 - R.F.T. van Wanrooij
00:02:51 - 00:03:06 - H. Kramer
00:03:06 - 00:03:11 - R.F.T. van Wanrooij
00:03:11 - 00:03:13 - H. Kramer
00:03:13 - 00:03:22 - R.F.T. van Wanrooij
00:03:23 - 00:03:50 - R. Doorn
00:03:50 - 00:05:07 - R.F.T. van Wanrooij
00:05:07 - 00:06:37 - A. Stol
00:06:38 - 00:06:40 - R.F.T. van Wanrooij
00:06:40 - 00:06:48 - A. Stol
00:06:48 - 00:06:55 - R.F.T. van Wanrooij
00:06:55 - 00:07:42 - H. Kramer
00:07:49 - 00:07:58 - R.F.T. van Wanrooij
00:07:58 - 00:08:10 - A.J. Michel - de Jong
00:08:10 - 00:08:15 - H. Kramer
00:08:15 - 00:08:17 - A.J. Michel - de Jong
00:08:17 - 00:08:22 - H. Kramer
00:08:22 - 00:08:31 - A.J. Michel - de Jong
00:08:31 - 00:08:45 - H. Kramer
00:08:45 - 00:10:16 - A.J. Michel - de Jong
00:10:17 - 00:10:19 - R.F.T. van Wanrooij
00:10:19 - 00:10:36 - H. Kramer
00:10:36 - 00:10:37 - R.F.T. van Wanrooij
00:10:37 - 00:11:31 - A.J. Michel - de Jong
00:11:32 - 00:11:33 - R.F.T. van Wanrooij
00:11:33 - 00:11:36 - H. Kramer
00:11:36 - 00:12:01 - R.F.T. van Wanrooij
00:12:01 - 00:12:25 - A.J. Michel - de Jong
00:12:25 - 00:12:34 - A. Stol
00:12:37 - 00:13:18 - R.F.T. van Wanrooij
00:13:18 - 00:13:59 - C. Ton - Betjes
00:13:59 - 00:14:09 - R.F.T. van Wanrooij
00:14:09 - 00:15:02 - A.J. Michel - de Jong
00:15:02 - 00:15:04 - C. Ton - Betjes
00:15:04 - 00:15:20 - R.F.T. van Wanrooij

Besluit

Aanwezigen: C.J.M. Doorenbos (VVD), R. Doorn (GL), C.J.  Kindt (PvdA), H. Kramer (D66), A. Stol (CDA), R.P. Hendriks (POV/VLW)
Portefeuillehouder: mw. A.J. Michel-de Jong
Griffie: L.S. Ackerman, I. Vrolijk

Voor dit onderwerp is een amendement ingediend door de fractie van Groen Links.

In de afgelopen maanden zijn er enkele bijeenkomsten geweest met de raad waarin diverse scenario’s zijn bekeken.
Er is voorgesteld om extra ruim de tijd te nemen voor bespreking van dit onderwerp. Het presidium heeft ingestemd met gelijke verdeling van de spreektijd over het aantal fracties.

In het voorliggende voorstel wordt voorgesteld om de navolgende scenario’s voor de toekomst van Wormerland in verdere bestuurlijke bespreking en uitwerking te brengen:
A. Scenario 1: Zelfstandig, maar niet alleen; model netwerkgemeente
B. Scenario 3: Groot-Waterland; model bestuurlijke fusie
C. Scenario 6: Nul-plus (0+); model ambtelijke fusie.

De scenario’s die hiermee niet verder onderzocht zullen worden zijn dan:
A. Scenario 2: Poort van de Zaanstreek; model bestuurlijke fusie
B. Scenario 4: Benut je buurstad; model uitvoeringsgemeente of federatiegemeente
C. Scenario 5: Verdeel en heers: geen model (verdeling)
D. Scenario 7: Blauw-groen: model federatiegemeente.

Bespreking 1e termijn

GL: Veel taken worden al uitbesteed (Cocensus, HVC), hoe zelfstandig is Wormerland nog? De ambtelijke capaciteit van WL staat onder druk, ook de besturen van OZ en WL botsen regelmatig. Destijds was ook Landsmeer een beoogd partner, dit is niet gelukt.
GL stelt voor om optie C (0+) uit de voorgestelde drie getrechterde scenario’s te halen, en de Federatiegemeente wél op te nemen (amendement).

PvdA: Leerzaam traject, heeft een beter beeld van de diverse mogelijkheden gecreëerd. Kan zich vinden in de 3 scenario’s in het voorstel.
Spreekt uit niet overtuigd te zijn van de Federatiegemeente (nog experimenteel), meer druk voor raadsleden.
Bestuurlijke zelfstandigheid is een groot goed, daarnaast van belang dat ook dialoog met de inwoners wordt gezocht.

CDA: Uitgangspunt van het CDA is de bestuurlijke zelfstandigheid van WL behouden, voor nu en in de toekomst. De fractie kan zich vinden in het voorstel van het college, waarbij de Netwerkgemeente (scenario 1) de voorkeur geniet van het CDA. Geen voorstander van Groot Waterland, wel belangrijk dit mee te nemen in de besprekingen.
Aandachtspunt voor het CDA is het raadplegen van de inwoners, dit is van groot belang.

D66: De fractie is blij met de heroriëntatie en spreekt dank uit voor de open houding van fracties bij de besprekingen. Belangrijk is het voorzieningenniveau, dat onder druk staat, op peil te houden. Geen voorstander van scenario 2 en 5, waarschuwt dat als WL er zelf niet uitkomt dit een toekomst zou kunnen zijn.
De fractie kan zich vinden in het voorliggende voorstel van het college, incl. de aanpassing in planning.
Een opmerking over het amendement van GL: acht het onverstandig de 0+ variant eruit te halen, dit staat gelijk aan opzeggen vertrouwen in OVER. Steunen het amendement niet.

VVD: De fractie vraagt of inkrimpen van 7 naar 3 scenario’s het speelveld niet verkleint. Is het mogelijk deze scenario’s ná het gesprek met de CdK te bekijken en te trechteren? Waarom niet de keuze aan de nieuw te kiezen raad in maart 2022 overlaten?
VVD spreekt uit voorstander te zijn om het besluit aan de nieuwe raad over te laten en stilleggen van het proces in formele zin. Daarbij kunnen in materiële zin de opties verder worden bekeken achter de schermen.

POV/VLW: Refereert aan 1974 toen gemeente Wormer haar bestuurlijke zelfstandigheid kon behouden tijdens de herindeling. De fractie is van mening dat bij de huidige 7 scenario’s een optie om de bestuurlijke zelfstandigheid te behouden ontbreekt en is van mening dat het besluit door de nieuwe raad in 2022 genomen dient te worden.
Daarnaast stelt de fractie voor om een referendum hierover te houden, tegelijkertijd met de verkiezingen op 16 maart 2022 zodat de bevolking gehoord kan worden. Zal hiertoe een amendement voorbereiden. Tevens bereidt de fractie een amendement voor waarin uitgesproken wordt dat de gemeenteraad afspraken maakt met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.
De fractie kan niet instemmen met het voorstel.

Beantwoording portefeuillehouder:
De aangenomen motie van 2020 heeft geleid tot een intensief traject, complimenten aan allen voor deelname hieraan.
Alle voorliggende scenario’s in het collegevoorstel zijn hieruit ontstaan.
Trechteren is zeker verstandig, zo is de raad zelf aan zet welk toekomstperspectief het beste past.
Pfh. ontraadt het wachten op het gesprek met de CdK alvorens een keuze te maken, ook dit is eerder in de besprekingen meegenomen.
Voor wat betreft het raadplegen van de inwoners is afgesproken met elkaar om het participatietraject in te zetten vóór de verkiezingen. In de begeleidingscommissie kan gesproken worden over het inzetten van een referendum instrument.
Inzake het moment van besluitvorming, wordt in het raadsvoorstel voorgesteld om in februari 2022 een besluit te nemen. Een alternatief zou zijn het project te doorlopen en een ‘stip op de horizon’ te zetten, waarbij uiteindelijke keuze ná de verkiezingen door de nieuwe raad wordt genomen.

Bespreking 2e termijn

GL: Zelfstandigheid is niet de heilige staat van dienst, gekeken moet worden naar bestuurskracht en hoe taken op goede wijze kunnen worden uitgevoerd. Geeft aan dat een 4e bestuurslaag feitelijk al bestaat. Verder tevreden over wat de afgelopen periode is gerealiseerd.

PvdA: Dankt pfh voor de toelichting. Gemeente is meer dan alleen de taken, heeft ook sociale dimensie. De referendum optie wordt meegenomen in de fractiebespreking.

D66: Referendum optie interessant, graag kennis en kunde Rijnconsult hierbij benutten. Met inwoners dialoog aangaan welke variant en waarom.

POV/VLW: Refereert aan het eerder gehouden referendum over Batavia. De vraagstelling moet simpel zijn en met ja/nee kunnen worden beantwoord. Geen voorstander van toevoegen federatiegemeente, dit is in strijd met het Huis van Thorbecke.

CDA: Uitgangspunt is zelfstandigheid behouden, raadplegen bevolking van groot belang. Een richtinggevend besluit in februari zou op steun kunnen rekenen van het CDA.

D66: Referendum kan een goed middel zijn, met simpele vraagstelling. Kunnen instemmen met het voorliggende voorstel.

VVD: Uitgangspunt is maximale zelfstandigheid. Het amendement van GL wordt niet gesteund. Praktijkinvulling federatiegemeente is onvoldoende concreet. De VVD is voorstander van het stilleggen van het proces in formele zin, waarbij in materiele zin achter de schermen de opties verder kunnen worden bekeken.

Portefeuillehouder:
Mw. Michel-de Jong constateert dat er een enorm inhoudelijk gesprek heeft plaatsgevonden en is hier blij mee. Zij adviseert om het referendum instrument in de begeleidingscommissie te bespreken en pas daarna aan de raad voor te leggen.

Voorzitter:
Concludeert dat het amendement van GL weinig draagvlak heeft onder de leden van de voorronde.
Er is onduidelijkheid of een meerderheid van de aanwezigen positief kan adviseren over het voorstel van het college. Concludeert dat het een interessante avond is geweest en dat amendement van VLW volgt.

00:31:38 - 00:38:38 - R. Doorn
00:38:38 - 00:38:49 - R.F.T. van Wanrooij
00:38:51 - 00:48:08 - C.J. Kindt
00:48:08 - 00:48:12 - R.F.T. van Wanrooij
00:48:12 - 00:48:17 - A. Stol
00:48:17 - 00:48:22 - R.F.T. van Wanrooij
00:48:22 - 00:52:24 - A. Stol
00:52:27 - 00:52:33 - R.F.T. van Wanrooij
00:52:33 - 00:57:44 - H. Kramer
00:57:44 - 00:57:48 - R.F.T. van Wanrooij
00:57:48 - 01:03:56 - C.J.M. Doorenbos
01:04:00 - 01:04:05 - R.F.T. van Wanrooij
01:04:05 - 01:14:06 - R.P. Hendriks
01:14:09 - 01:14:27 - R.F.T. van Wanrooij
01:14:27 - 01:22:55 - A.J. Michel - de Jong
01:22:55 - 01:23:25 - R.F.T. van Wanrooij
01:23:25 - 01:31:10 - R. Doorn
01:31:10 - 01:31:20 - R.F.T. van Wanrooij
01:31:20 - 01:31:29 - R. Doorn
01:31:29 - 01:31:35 - R.P. Hendriks
01:31:35 - 01:31:43 - R.F.T. van Wanrooij
01:31:43 - 01:32:34 - R. Doorn
01:32:34 - 01:32:39 - R.F.T. van Wanrooij
01:32:39 - 01:33:26 - R. Doorn
01:33:26 - 01:33:32 - R.F.T. van Wanrooij
01:33:32 - 01:33:34 - C.J. Kindt
01:33:34 - 01:33:37 - R.F.T. van Wanrooij
01:33:37 - 01:39:26 - C.J. Kindt
01:39:26 - 01:39:36 - H. Kramer
01:39:36 - 01:39:58 - R.F.T. van Wanrooij
01:39:58 - 01:40:12 - C.J. Kindt
01:40:12 - 01:40:22 - R.F.T. van Wanrooij
01:40:22 - 01:41:05 - H. Kramer
01:41:05 - 01:41:07 - C.J. Kindt
01:41:07 - 01:41:12 - H. Kramer
01:41:12 - 01:41:14 - R.F.T. van Wanrooij
01:41:14 - 01:42:27 - C.J. Kindt
01:42:29 - 01:42:56 - R.F.T. van Wanrooij
01:42:56 - 01:43:51 - C.J. Kindt
01:43:51 - 01:43:55 - R.F.T. van Wanrooij
01:43:55 - 01:44:42 - R.P. Hendriks
01:44:42 - 01:45:01 - R.F.T. van Wanrooij
01:45:01 - 01:45:16 - R.P. Hendriks
01:45:16 - 01:45:21 - R.F.T. van Wanrooij
01:45:21 - 01:46:36 - A. Stol
01:46:36 - 01:46:39 - R. Doorn
01:46:39 - 01:46:42 - A. Stol
01:46:43 - 01:46:47 - R.F.T. van Wanrooij
01:46:47 - 01:47:16 - R. Doorn
01:47:16 - 01:47:17 - R.F.T. van Wanrooij
01:47:17 - 01:50:34 - A. Stol
01:50:34 - 01:50:53 - C.J.M. Doorenbos
01:50:53 - 01:51:09 - R.F.T. van Wanrooij
01:51:09 - 01:51:21 - R.P. Hendriks
01:51:21 - 01:51:44 - A. Stol
01:51:44 - 01:51:49 - R.P. Hendriks
01:51:49 - 01:51:53 - A. Stol
01:51:53 - 01:51:59 - R.P. Hendriks
01:51:59 - 01:52:08 - R.F.T. van Wanrooij
01:52:08 - 01:55:08 - A. Stol
01:55:09 - 01:55:15 - R.F.T. van Wanrooij
01:55:15 - 01:59:43 - H. Kramer
01:59:49 - 01:59:54 - R.F.T. van Wanrooij
01:59:54 - 02:01:27 - C.J.M. Doorenbos
02:01:27 - 02:01:32 - R.F.T. van Wanrooij
02:01:32 - 02:05:45 - R.P. Hendriks
02:05:45 - 02:05:50 - R.F.T. van Wanrooij
02:05:50 - 02:06:21 - R. Doorn
02:06:21 - 02:09:02 - R.P. Hendriks
02:09:02 - 02:09:03 - R. Doorn
02:09:03 - 02:09:04 - R.P. Hendriks
02:09:04 - 02:09:10 - R.F.T. van Wanrooij
02:09:10 - 02:09:23 - R. Doorn
02:09:23 - 02:09:32 - R.P. Hendriks
02:09:32 - 02:10:09 - R. Doorn
02:10:09 - 02:10:46 - R.P. Hendriks
02:10:46 - 02:10:50 - R.F.T. van Wanrooij
02:10:50 - 02:11:44 - R.P. Hendriks
02:11:44 - 02:11:54 - R.F.T. van Wanrooij
02:11:54 - 02:12:38 - R.P. Hendriks
02:12:38 - 02:12:44 - R.F.T. van Wanrooij
02:12:44 - 02:13:12 - C.J. Kindt
02:13:18 - 02:13:29 - R.F.T. van Wanrooij
02:13:37 - 02:14:55 - A.J. Michel - de Jong
02:14:55 - 02:15:52 - R.F.T. van Wanrooij
02:15:52 - 02:15:53 - R. Doorn