Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

maandag 11 oktober 2021

20:00 - 21:30

Locatie
Wormerland- Groene zaal
Voorzitter
P.J.M. Fens
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De voorzitter heet iedereen welkom op deze fysieke vergadering.

Aanwezig: P.J.M. Fens (vz), F. Stoop (GL), G. Rozemeijer (VVD), C. Ton-Betjes (POV/VLW), C. Pielkenrood (D66), A. Stol (CDA), M. Klootwijk (PvdA)
A.J. Michel-de Jong (pfh.), L. Ackerman (griffie)

1.1. Besluitenlijsten
Besluitenlijst witte zaal 14 september 2021: Mw. Ton-Betjes informeert wanneer de beantwoording volgt inzake  de toezegging over de speeltuinen. Pfh. zegt toe dhr. R. Berkhout te vragen een reactie te geven en in ieder geval een datum van terugkoppeling hierover te communiceren.
Besluitenlijst groene zaal 14 september 2021: Geen opmerkingen.

1.2 Ingekomen Stukken
Geen opmerkingen.

1.3 Memo’s & Raadsberichten
Geen opmerkingen.

1.4 Schriftelijke vragen & beantwoording
Dhr. Rozemeijer merkt op dat hij ervaart dat beantwoording soms lang op zich laat wachten.
Pfh. Antwoordt dat het gros van de vragen binnen de termijn wordt beantwoord.

1.5 Stukken TKN en Ledenbrieven VNG
Geen opmerkingen.

1.6 Rondvraag
1.6.1
Mw. Ton-Betjes merkt op dat de algehele staat van het wegdek in het buitengebied, in Oost-Knollendam en richting Purmerend zich in zeer slechte staat bevindt. Zij is benieuwd naar de stand van zaken rond het overhevelen van het onderhoud buitenwegen naar het HHNK.
Pfh. Michel-de Jong antwoordt dat het overhevelen nog niet beslecht is, vanwege het financiële aspect. Zij adviseert deze vragen schriftelijk in te dienen of hiervoor de komende Begrotingsbehandeling te gebruiken. Een ander instrument is het onderwerp via het Presidium te laten agenderen.
Mw. Ton-Betjes neemt dit mee bij de overwegingen.

1.6.2
Mw. Michel-de Jong meldt dat er in de regio een brief in voorbereiding is naar aanleiding van de brief van de provincie inzake het aanbod verkenning bestuurlijke toekomst. Op 4 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de provincie in aanwezigheid van de CdK en gedeputeerde Zaal.
Naar verwachting zal deze brief in de raad van 23 november 2021 worden behandeld. Dhr. Pielkenrood vraagt of dit ter consultatie of ter kennisname is. Pfh. antwoordt dat dit ter vaststelling is, instemming van de raad is benodigd. De brief wordt zeker 10 dagen voor behandeling aangeboden.

Aanwezig: P.J.M. Fens (vz), F. Stoop (GL), G. Rozemeijer (VVD), K. Luttik, (POV/VLW), C. Pielkenrood (D66), A. Stol (CDA), M. Klootwijk (PvdA)
A.J. Michel-de Jong (pfh.), L. Ackerman (griffie)

Inspreker: dhr. W. Arends (dir. Vuurwerkfabriek)
Dhr. Arends kan zich goed vinden in het standpunt van vuurwerkvrije zones. Heeft een goed contact met de gemeente en stelt de interesse van wethouder Berkhout op prijs, die vaak even komt kijken. Al enkele jaren geeft hij de klanten afvalzakken mee om de openbare ruimte schoon te houden. Deze financiert hij zelf. Is benieuwd wat er mogelijk is in samenwerking met de gemeente voor het ophalen van de zakken. Hij wil benadrukken dat ál het vuurwerk dat wordt afgestoken vóór 29 december illegaal is.
Denkt tevens na over een ophaalbeloning voor de jeugd zoals bij het ophalen van kerstbomen, mede omdat gezien de landelijke regelgeving er dit jaar geen knalvuurwerk en geen vuurpijlen zullen worden afgestoken, waardoor de hoeveelheid onafgestoken vuurwerk op straat minimaal zal zijn.

1e termijn

CDA: Dhr. Stol dankt de inspreker voor zijn betoog. Ambtelijke capaciteit voor de handhaving is zeer belangrijk voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Als er niet gehandhaafd kan worden is het ongeloofwaardig om deze aan te wijzen. Kan zich vinden in het voorstel en wil graag eerst de landelijke regelgeving afwachten.
De nieuwgekozen raad is hiervoor volgend jaar aan zet.
Dhr. Stol vraagt of het mogelijk is om ouders een brief te sturen, zoals dit bij de vaaroverlast is gebeurd. Dit heeft goed effect gehad en kan bij de vuurwerkoverlast wellicht ook een rol spelen?

D66: Dhr. Pielkenrood dankt de inspreker en kan vuurwerkvrije zones toejuichen. Samen met GL en de PvdA zal D66 een amendement indienen om initiatieven voor vuurwerkvrije buurten te ondersteunen.

PvdA: Mw. Klootwijk dankt de inspreker, is blij met de positieve reactie. Sluit zich aan bij de vorige sprekers met de opmerking dat afvalzakken een goede suggestie zijn.

POV/VLW: Dhr. Luttik meldt dat de fractie diverse wijken bezocht heeft en als feedback heeft gekregen dat wijken niet zelf de verantwoording voor handhaving willen dragen, maar dat dit vooral een taak van BOA’s en politie is. De fractie wil de burgemeester de suggestie meegeven om contact op te nemen met de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend en te informeren of in deze gemeentes een vuurwerkverbod wordt ingesteld. Is dat het geval, dan zou Wormerland hierin mee moeten gaan om vuurwerkverkeer richting Wormerland te voorkomen.

GL: Dhr. Stoop dankt de inspreker voor de positieve inbreng. De fractie is benieuwd naar de mogelijkheden van het ophalen van de afvalzakken. Duidelijk is dat er geen ambtelijke capaciteit is voor het creëren van vuurwerkvrije zones. Er moet wel draagvlak zijn onder de inwoners om dit zelf te verzorgen, het creëren hiervan vergt tijd. Dat houdt in dat volgend jaar vroeg begonnen moet worden met het initiëren hiervan.

VVD: Dhr. Rozemeijer merkt op dat het een kleine groep is die voor overlast zorgt. Aangezien er dit jaar vanuit landelijke regelgeving geen knalvuurwerk en geen vuurpijlen mogen worden afgestoken verwacht de fractie een daling van het aantal klachten. Verantwoording binnen de buurten is de fractie ook geen voorstander van omdat dit voor tweespalt zorgt. Een totaalverbod zal ook niet gesteund worden, de fractie is tegenstander van lokale inperkingen op nationale vrijheden.

Pfh.: Mw. Michel-de Jong dankt alle fracties en de inspreker voor de inbreng. Zij licht toe dat het college geen algeheel vuurwerkverbod voorstelt, maar vuurwerkvrije buurten, waarbij de verantwoording op handhaving aan de wijken zelf wordt overgelaten. Wellicht is er helemaal niet zoveel verdeeldheid. Dit voorstel is dan ook een proef.
Qua timing denkt zij dat in deze tijden van buurtapp’s veel binnen korte tijd geregeld kan zijn.
Zij wil de optie om ouders te benaderen met een brief overwegen en de mogelijkheden hiervoor overleggen met de medewerkers. Een pluspunt is dat dit ook bij de vaaroverlast effect heeft gehad.
Het contact met de buurgemeenten is goed, zowel Zaanstad als Purmerend stellen geen algeheel vuurwerkverbod in.
Mocht er een aanvraag voor carbid schieten binnenkomen, zal dit aan de APV getoetst worden. In de praktijk gebeurt dit wel maar komt er geen aanvraag binnen.
Het ophalen van de afvalzakken vindt zij een sympathieke suggestie, zij zegt toe vóór aanvang van de raadsvergadering op 12 oktober de raad over de mogelijkheden te informeren.
De suggestie om kinderen te belonen voor het ophalen van vuurwerk neemt zij niet over, dit acht zij een taak voor volwassenen.

2e termijn

CDA: Is benieuwd naar het effect dit jaar op het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De nieuwe raad is volgend jaar aan zet.

D66: Vraagt aandacht voor communicatie met inwoners en dit informatietraject in 2022 tijdig op te starten. Verwachten juist stijging van het aantal klachten.

PvdA: Vraagt de portefeuillehouder of er wellicht iets als een informatiefolder (flyer) of brief aan de inwoners gestuurd kan worden als daadwerkelijke gesprekken niet kunnen plaatsvinden?

POV/VLW: Stelt voor om een artikel in de krant te publiceren, dit kan sneller dan brieven op huisadres.

GL: Acht het van belang dat er draagvlak wordt gecreëerd waardoor burgers handvaten krijgen voor het ontplooien van initiatieven. Gemeente heeft een rol hierin.

VVD: Verwacht daling van het aantal klachten. Zullen het amendement van GL niet steunen. Zullen niet tegen het voorstel stemmen.

Pfh.:
Mw. Michel-de Jong doet twee toezeggingen:
1. Pfh. zal afstemmen met de medewerkers en onderzoeken wat de haalbaarheid is van een brief gericht aan de ouders om vuurwerkoverlast te beperken. De suggesties over flyers, persberichten e.d. worden hierin meegenomen. Zij komt hier ná de raad van 12 oktober schriftelijk op terug.
2. Pfh. zal voorafgaand aan de raadsvergadering van 12 oktober de raad informeren over de mogelijkheden van het ophalen van de afvalzakken.

Algemeen geeft zij aan dat het verstandig is om dit jaar het verloop af te wachten.
Het amendement van GL wordt dinsdag per mail verspreid.