Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

(zonder publiek)

dinsdag 14 september 2021

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland- Groene zaal

Voorzitter
P.J.M. Fens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: mevr. Klootwijk (PvdA), mevr. Schoonheim (GL),  dhr. Luttik (POV/VLW), dhr. Pielkenrood (D66), dhr. Sanders (VVD), dhr. Roeleveld (CDA)
  Voorzitter: Mevr. Fens
  Griffie: Mevr. Kooij - de Vries
  Pfh: Dhr. Berkhout

  De wethouder licht toe dat eventuele wensen en bedenkingen van de raad wel meegenomen kunnen worden, ondanks de tijdlijn in het stuk anders zegt. Deze afspraak heeft de wethouder met de Vervoerregio gemaakt. De wethouder zal het RV aanpassen op beslispunt 3; dit beslispunt kan komen te vervallen omdat het overbodig is. Op de fractie van POV/VLW na geven alle fracties een positief advies aan de raad inzake dit raadsvoorstel.

 2. 2

  Besluit

  Aanwezig: mevr. Klootwijk (PvdA), mevr. Schoonheim (GL),  dhr. Luttik (POV/VLW), dhr. de Waard (D66), dhr. Sanders (VVD), dhr. Roeleveld (CDA)
  Voorzitter: Mevr. Fens
  Griffie: Mevr. Kooij - de Vries
  Pfh: plaatsvervangend Dhr. Berkhout

  Een aantal fracties (CDA, VVD, GL) geeft complimenten over de inhoud van de zienswijze van Zaanstreek - Waterland. Dhr. de Waard geeft aan dat D66 een motie zal indienen (m.b.t. document Samenwerkingsafspraken - blz 39 onderaan). Ook GroenLinks en de VVD zullen met een motie komen. Onderwerp: kan de MRA zichtbaar en volgbaar maken hoe zij omgaat met de ontvangen zienswijzen van de verschillende gemeenten. Dhr. Sanders (VVD) geeft aan zich zorgen te maken over de Raadtafel; adviseert op proces, maar we streven ook naar advies op inhoud.
  De plaatsvervangend portefeuillehouder geeft aan dat de zienswijze Zaanstreek - Waterland langs alle portefeuillehoudersoverleggen is geweest; het is daarmee een compleet stuk geworden.
  De wethouder doet de volgende toezeggingen:
  1. De plaatsvervangend portefeuillehouder zal, na overleg met de portefeuillehouder, terugkoppeling geven en de raad informeren hoe terugkoppeling gegeven kan worden aan de raad over de wijze waarop de extra zienswijzen (A, B en C) door Wormerland worden toegepast en hoe daar op kan worden teruggekoppeld.
  2. De plaatsvervangend portefeuillehouder zal, na overleg met de portefeuillehouder, het RV aanpassen op het onderdeel 7B (indien een gemeente niet akkoord is met een nieuwe bijdrage aan de MRA dan uittreden. Dit komt niet terug op blz. 24).

  Op de fractie van de POV/VLW na zijn alle fracties positief over het advies aan de raad inzake dit raadsvoorstel (PvdA geeft aan het debat van de voorronde mee terug te nemen naar de fractie). De POV/VLW geeft aan dat zij wil dat Wormerland uit de MRA stapt.

 3. 3

  Besluit

  Aanwezig: mevr. Klootwijk (PvdA), mevr. Holdener (CDA),  mevr. Smit - de Ridder (POV/VLW), dhr. Pielkenrood (D66), dhr. Sanders (VVD), dhr. Stoop (GL).
  Voorzitter: Mevr. Fens
  Griffie: Mevr. Kooij - de Vries
  Pfh: Dhr. Halewijn

  Er is een inspreker; dhr. Piet Bakker, van De Orkaan. Dhr Bakker geeft een toelichting op het belang van De Orkaan.

  De fracties van GL en VVD geven aan dat zij begrijpen dat "scenario 0" een gepasseerd station is, hoe jammer ze dat ook vinden. Zij geven aan een voorkeur te hebben voor het toekennen van de subsidie aan De Orkaan. Dhr. Pielkenrood (D66) benoemt dat De Orkaan haar eigen achterban heeft gecreëerd en vraagt naar de juridische aspecten. Mevr. Smit - de Ridder (POV/VLW) geeft aan dat doordat Zaanstad al haar voorkeur heeft uitgesproken voor het toekennen van de subsidie aan De Orkaan, Wormerland niet meer hoeft te kiezen of te betalen. Mevr. Klootwijk (PvdA) doet een oproep aan RTV en De Orkaan om te kijken hoe zij elkaar kunnen versterken.

  De wethouder geeft aan dankbaar te zijn voor het contact met en de ondersteuning van de ambtenaren van Zaanstad op dit dossier, omdat er binnen OVER geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar was.

  De inspreker, dhr. Bakker, geeft aan dat de Mediawet inhoudt dat op alle kanalen uitgezonden mag worden (dus ook bijvoorbeeld alleen op youtube, of alleen op radio). Er is niet meer geld nodig bij De Orkaan en alle vrijwilligers van RTV Zaanstreek zijn welkom.

  De fracties GroenLinks, VVD en D66 geven aan een negatief advies uit te brengen aan de raad inzake dit raadsvoorstel. Zij zullen met een (wellicht gezamenlijk) amendement komen. De fracties POV/VLW, CDA en PvdA geven aan dit onderwerp eerst nog te willen terugkoppelen in hun fractie.