Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 23 april 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
G.M. Rozemeijer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:45
  Portefeuillehouder: A.J. Michel-de Jong
  Voorzitter: G. Rozemeijer
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig: P.J.M. Fens (GL), H. Kramer (D66), C.J. Kindt (PvdA), K.IJ. Luttik (POV), W.A.M. Loonen (CDA), C.J.M. Doorenbos (VVD), vanaf punt 1.f
  Afwezig: BVNL

 2. 1.a

  Besluit

  Besluitenlijst witte zaal 26 maart 2024: Geen opmerkingen.
  Besluitenlijst groene zaal 26 maart 2024: Geen opmerkingen.
  De besluitenlijsten zijn hiermee vastgesteld.


  Er is niet vergaderd in de blauwe zaal op 26 maart.

 3. 1.b

  Besluit

  GL:
  Brief nr. 161 over Stukken t.b.v. wijziging GR Vervoerregio:
  Mw. Fens meldt dat de input van de gemeente en de regionale werkgroep is meegenomen in het voorstel en informeert wanneer het te nemen besluit op de raadsagenda wordt geplaatst.


  Brief nr. 176 over wijziging GR VVI:
  Mw. Fens heeft de indruk dat wijziging GR VVI nog niet voor zienswijze aangeboden is aan de raad van WL Gewijzigde regeling moet in ieder geval ter vaststelling naar de raad. Graag aandacht hiervoor.


  Brieven nr. 185 en 188 inzake wijziging GR GGD:
  Raad WL heeft zienswijze afgegeven, maar nu is er een addendum n.a.v. de inbreng van Wormerland. Mw. Fens meldt dat ook over een addendum door de raad een besluit moet worden genomen en informeert wanneer dit op de raadsagenda komt.
  Zij vraagt om aandacht voor deze punten van de Gemeenschappelijke Regelingen.


  D66:
  Brief 170 van St. Platform Keelbos i.v.m. Twiske:
  Dhr. Kramer informeert of de afdoening (ter kennisgeving) juist is ingevuld en of er geen actie vanuit het college is gewenst.


  Brief 174 over verkeerssituatie centrum Wormer:
  Fractie is geschrokken van de brief en vraagt aandacht om dit snel op te pakken.


  Brief nr. 181 van De Rechtspraak over zitting HHNK:
  Er wordt gerefereerd aan een brief die namens de raad is verzonden, graag ontvangt de fractie een afschrift van deze brief.


  Brief nr. 191 van de Werkgroep juridisch ontgassen:
  Dhr. Kramer attendeert de aanwezigen erop dat deze brief ook een WOO verzoek bevat. Hiervan wordt kennisgenomen.


  Brief nr. 192 van gemeente Edam-Volendam:
  Fractie is blij met deze brief, vraagt om meer afstemming tussen de colleges.


  PvdA:
  Brief nr. 174 over verkeerssituatie Wormer:
  De PvdA-fractie is geschrokken van de brief over de gevaarlijke situatie in het dorpscentrum en is benieuwd naar de afdoening van deze brief.


  POV:
  Brief nr. 193 van gemeente Edam-Volendam:
  Kan deze brief opgenomen worden door de werkgroep bestuurlijke toekomst?


  CDA:
  Brief nr. 174 over verkeerssituatie in het centrum:
  Fractie vraagt het college hier met prioriteit iets aan te doen.


  Brief nr. 181 HHNK over beroepschrift:
  Heeft dit effect op totale planning Zaandriehoek?


  Beantwoording pfh. mw. Michel-de Jong:
  Brief 161 van de VRA: het college heeft vandaag de stukken op de agenda gehad, dit betekent agendering voor de eerstkomende raad in juni. Dat geldt ook voor stukken van de VVI.
  N.a.v. de vraag van mw. Fens of deze zienswijze ook nog aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd of dat deze direct ter instemming wordt voorgelegd, zegt mw. Michel-de Jong toe hierop terug te komen.


  N.a.v. brieven 185 en 188 over het addendum GGD: de raad had al een zienswijze afgegeven. Het addendum had ook vooral met Waterland te maken. Betreft een overzichtelijke wijziging, reden dat college het nu als totaalpakket voorlegt. Vanuit praktisch oogpunt is het addendum niet eerst separaat voor zienswijze voorgelegd. Het totaalpakket wordt ook aan de raad van juni voorgelegd.
  Mw. Fens geeft aan wel bezwaar te hebben tegen deze gang van zaken, en dat de raad meer grip moet hebben op deze procedures.


  Brief 170 Twiske: de afdoening ter kennisname is correct. In het college zit ook een bestuurslid van de GR TW, vanuit die hoedanigheid is er aandacht en terugkoppeling geweest. Uitkomst is dat deze brief in DB AB van TW is behandeld. Dit is opgepakt en afgehandeld.


  Brief 174, brief Veiligheid verkeerssituatie centrum Wormer: mw. Michel-de Jong zegt toe een afschrift van de beantwoording aan de raad te zenden. Weginrichting wordt voortvarend door pfh. R. van Wanrooij opgepakt,


  Brief nr. 181 De Rechtspraak over aanhouden hoorzitting HHNK:
  Mw. Michel-de Jong zegt toe een afschrift van de genoemde (door de raad) verzonden brief aan de raad te sturen.


  Brief nr. 192 van Edam-Volendam; de afspraak was deze brief gelijktijdig aan de raden te verzenden.


  Planning Zaandriehoek; vanmorgen is het college geïnformeerd dat de juridische procedures tot vertragingen zullen leiden.

 4. 1.c

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

 5. 1.d

  Besluit

  D66: SV 239 rioleringswerkzaamheden; is de VVD nog geïnteresseerd in een antwoord?
  Pfh. doet de toezegging dat de raad een toelichting ontvangt waarom dit zo lang heeft geduurd.

 6. 1.e

  Besluit

  GL: i.v.m. reparatie BP Zandweg; is opgevallen dat reparatie nodig was i.v.m. amendement van de raad. Zij mist dit in het onderliggende memo.

 7. 1.f

  Besluit

  Mw. Michel-de Jong meldt dat ook de Gemeenschappelijke Regelingen te maken hebben met kostenstijgingen. De spanningen hieromtrent zullen de komende tijd goed merkbaar worden, het genoemde GGD-addendum is hiervan een goed voorbeeld. De formatie speelt hierbij ook parten. Dit levert discussies op m.b.t. uitvoering & financiën.
  Het OVER-traject is ook een voorbeeld waar financiële uitdagingen liggen. ER komen grote uitdagingen op ons pad.

 8. 1.g

  Besluit

  POV:
  Dhr. Luttik heeft vraag over pont Spijkerboor, of wethouder hier op korte termijn een goede oplossing voor heeft.
  Pfh: het pontje is tijdelijk uit de vaart gehaald, hierover heeft de gemeente geen terugkoppeling gehad van de beheerder. De pont valt niet onder het beheer van Wormerland. Van belang dat pontje weer in de vaart komt.
  TZ: mw. Michel-de Jong doet de toezegging aan de wethouder te vragen de raad te informeren over het vervolg.


  CDA:
  Dhr. Loonen: De weg in Engewormer wordt erg druk bereden en is in slechte staat, gevaarlijk voor fietsers. Vraagt aan college of dit bekend is en of er plannen zijn om dit op te pakken. Het antwoord is ja, op korte termijn wordt dit op bestuurlijk niveau aangekaart. Het Waterschap is wegbeheerder, college is van mening dat het waterschap dit op moet lossen.
  Overheveling van wegen heeft hier ook mee te maken. Zodra dit in gemeentelijk bezit is zijn er plannen de hele dijk op te knappen en veiliger te maken voor het fietsverkeer.
  Verwacht wordt het stuk betreffende de overdracht van wegen in de raad van juni voor te kunnen leggen.


  VVD:
  Dhr Doorenbos heeft meldingen ontvangen dat de verkeersregelaars aan de Zuiderweg en Noorderweg afwezig waren. Rijkswaterstaat heeft hierin de regie, maar wellicht kan er in de contacten benadrukt worden dat er gezorgd moet worden voor verkeersregelaars.
  Deze zorg wordt gedeeld door de portefeuillehouder.

 9. 2

  Besluit

  Tijd: 20:45 – 21:45
  Pfh: J.M. Schalkwijk
  Voorzitter: G. Rozemeijer
  Griffie: L.S. Ackerman
  Aanwezig: P.J.M. Fens (GL), H. Kramer (D66), C.J. Kindt (PvdA), A. Smit-de Ridder (POV), W.A..M. Loonen (CDA), C.J.M. Doorenbos (VVD)
  Afwezig: BVNL
  Publiek: 5
  Over dit onderwerp zijn technische vragen gesteld door de fractie van Groen Links en schriftelijke vragen door de VVD-fractie.
  Inspreker
  Er heeft zich een inspreker gemeld voor dit onderwerp: de heer Karst Bootsma, als bestuurder van de Stichting Behoud Waterland.
  Dhr. Bootsma spreekt zijn verwondering uit en geeft aan dat het lijkt alsof de criteria zo geformuleerd zijn op Tendernet dat alleen BPD hieraan kon voldoen. En dat terwijl partnerselectie juist bestemd is voor complexe processen.
  De budgetneutraliteit wordt nergens in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Geeft aan dat het van belang is om te weten over welke kosten het gaat, er zijn op het moment financiële geheime aspecten.
  Bespreking 1e termijn:
  VVD:
  Fractie heeft uitvoering gesproken over de samenwerkingsovereenkomst. Dekt de voorgelegde overeenkomst alle punten? En kunnen we als er geen overeenstemming wordt bereikt nog af van de uiteindelijk te sluiten overeenkomst?
  Is voor VVD van het grootste belang of deze zorgen/vragen worden gedekt door de overeenkomst.
  CDA:
  Fractie heeft kennisgenomen van het voorlopig gunningsbesluit. Belangrijk moment voor WL wie dit oppakt en de risico’s overneemt. Totale termijn 9 maanden.
  De fractie is wel benieuwd waarom er maar 1 partij heeft ingeschreven.
  Is er weinig interesse in de markt of is de gemeente zo kritisch?
  Staan wel achter voorstel, BPD bekende en goed bekendstaande partij.
  POV:
  Fractie kijkt met belangstelling uit naar beantwoording vragen GL en VVD.
  De fractie vraagt of er qua terminologie het woord “natuurijsbaan” kan worden gehanteerd in plaats van “ijsbaan”.
  PvdA:
  De fractie spreekt uit blij te zijn dat het project in deze fase aanbeland is. Sport is ontzettend belangrijk voor inwoners, beweging, gezondheid en algemeen welbevinden. Belangrijkste is dat sport- en woonvoorzieningen tot een goed einde worden gebracht, waarbij de financiële randvoorwaarde van budgetneutraliteit gehandhaafd blijft.
  Fractie kan instemmen met het voorstel.
  D66:
  Het komende traject zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden doorlopen. Beschouwt het als verschrijving dat in rv wordt gezegd dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om geen wensen en bedenkingen in te dienen. Is de fracties van GL en VVD dankbaar voor de gestelde vragen en kijkt uit naar beantwoording hierop.
  Dhr. Kramer meldt dat er gesproken wordt over een bijlage bij bijlage 1, maar deze niet te vinden bij de stukken.
  Pfh. zegt toe deze toe te voegen.
  GL:
  Uit stukken blijkt dat BPD zich als enige heeft ingeschreven, fractie heeft wel wat vragen over de partnerselectie. Er is niet voldaan aan de algemene beginselen gelijke behandeling. De fractie is van mening dat de criteria zijn toegeschreven naar BPD en dat de gunning alleen is weggelegd voor een partner die eerder is ingeschakeld. Fractie is van mening dat het college er goed aan zou doen om een second opinion te vragen.
  Daarnaast is de optie van mogelijke tussentijdse ontbinding van groot belang. Van optimaal belang is het waarborgen van de budgetneutraliteit, dit ontbreekt in de overeenkomst.
  De volledige bijdrage van GL is toegevoegd aan de stukken op I-babs.
  Beantwoording portefeuillehouder:
  Pfh. Schalkwijk antwoordt dat de suggestie van toegeschreven criteria niet aan de orde is, er waren wel degelijk meerdere partners.
  Er wordt geen second opinion gevraagd, er zijn namelijk geen andere partners.
  VVD vraagt wat risico’s zijn, het antwoord is dat deze overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden. De beantwoording op de gestelde vragen wordt op korte termijn verzonden.
  Pfh. geeft aan dat de voorwaarde van budgetneutraliteit nog steeds een uitgangspunt is.
  Pfh. doet de volgende toezeggingen:
  - De genoemde Bijlage bij bijlage 1 zal worden toegezonden
  - Tekstuele aanpassing van “ijsbaan” naar “natuurijsbaan”, waarbij ook wordt toegevoegd dat deze niet overdekt wordt.
  Bespreking 2e termijn:
  VVD:
  Ziet de beantwoording op gestelde vragen met interesse tegemoet.
  Neemt het onderwerp nog even mee terug naar de fractie, onderwerp is wel gereed voor besluitvorming.


  CDA:
  Het onderwerp kan door naar de raad.


  POV:
  Dank voor de toezegging dat opmerking wordt meegenomen, kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording op de gestelde vragen door VVD en GL. Kan door naar de raad.


  PvdA:
  Goed kennisgenomen van alle input en kan zich vinden in voorgesteld raadsbesluit.


  D66:
  Vooralsnog geen reden om zienswijze in te dienen en voorstel is rijp voor besluitvorming. Dank voor de toezeggingen en antwoorden.


  GL:
  Teleurgesteld over beantwoording. Mist transparantie en betrouwbaarheid, wat reden is voor het verzoek om een second opinion. Mist ook de budgetneutraliteit in de stukken.
  Mw. Fens heeft ook nog een vraag over de locatie van Nova Zembla.
  (5. Locatie Nova Zembla, Considerans sub a samenwerkingsovereenkomst omschrijft deze locatie als de plek waarop ijsvereniging en jeu de boules is gevestigd. Maar de nieuwe ijsbaan wordt conform sub b op ook deze locatie gevestigd en dat klopt niet)
  Betreurt het feit dat beantwoording op gestelde vragen na behandeling in de voorronde komt.


  Beantwoording portefeuillehouder: dhr. Schalkwijk zegt toe de locatie van de ijsbaan te checken in de stukken en waar nodig dit aan te passen.


  Conclusie:
  Dit raadsvoorstel is besluitrijp en kan aan de raad worden voorgelegd.


  De volgende fracties zijn positief: CDA, POV, PvdA, D66,
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: VVD, GL  De volgende toezeggingen zijn gedaan:
  - De genoemde Bijlage bij bijlage 1 zal worden toegezonden
  - Tekstuele aanpassing van “ijsbaan” naar “natuurijsbaan”, waarbij ook wordt toegevoegd dat deze niet overdekt wordt.
  - dhr. Schalkwijk zegt toe de locatie van de ijsbaan te checken in de stukken en waar nodig dit aan te passen.


  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng.

 10. 3

  Besluit

  Tijd: 21:45 – 22:30
  Pfh: J.M. Schalkwijk
  Ambtelijke ondersteuning: J. Hauwert, H.Y. Kong
  Voorzitter: G. Rozemeijer
  Griffie: L.S. Ackerman


  Aanwezig: K. Schoonheim (GL), J.W.P. Hendriks (POV), A.K. Stol (CDA), C.J.M. Doorenbos (VVD), C.J. Kindt (PvdA), H. Kramer (D66)
  Afwezig: BVNL  Bespreking 1e termijn:


  Er is gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.


  PvdA:
  Fractie heeft kennisgenomen van de jaarrekening, degelijk stuk geworden en kan zich vinden in de uitkomsten.
  Dhr. Kindt spreekt uit het te betreuren dat er niet vaker een dialoog is met de raad van OZ. De berichten over de samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland hebben weerslag op het personeel. Wat betekent dit voor werknemers bij OVER? Tot geruststelling gemerkt dat medewerkers er behoorlijk mee om kunnen gaan. En vooral ook het brede werkveld te waarderen. Zorg wat dit betekent voor de werknemers. Mensen zijn onverminderd gemotiveerd. Blij mee.


  D66:
  Dank aan AB. De fractie is blij met de verstrekking van de Board letter, dit stuk zorgt voor beter inzicht.
  Fractie kan zich vinden in de voorgestelde zienswijze.
  Akkoord met resultaatsbestemming, maar eigenlijk had dit geld terug moeten vloeien naar de deelnemers.


  GL:
  Fractie stelt vragen over de stelling dat OVER een organisatie is met winstoogmerk. In het 1e deel kan de fractie zich vinden, met 2e deel wat moeite met tekst over verbetering organisatie ontwikkeling & verbinding. Dit is voor meerdere interpretaties vatbaar en zou genuanceerd moeten worden. Is dit een opdracht om aan de slag te gaan of wordt er gehoopt op verbeteringen?
  De zinsnede dat wij als raad trots zijn op wat de raad heeft bereikt is, is ondanks dat de strekking absoluut klopt, niet passend in deze zienswijze. Graag deze zin aanpassen.


  VVD:
  Dank aan de opstellers voor het heldere en leesbare stuk. Het valt de fractie op dat er wel is gecontroleerd maar dat er geen controleverklaring is verstrekt. Geeft suggestie een rapport van bevindingen op te stellen.
  Fractie sluit zich verder aan bij opmerkingen fractie D66.


  CDA:
  Dhr. Stol geeft aan dat de jaarrekening er goed uit ziet.
  Fractie is het eens met de bestemmingsreserve formatieplan. Fractie stelt de vraag of er al een andere bestemming is gevonden voor de verhuurde vleugel in het gemeentehuis. Stemt in met de zienswijze en dankt de opstellers hiervoor.


  POV:
  Fractie vraagt of de wervingsdoeleinden zijn behaald. Stijging inhuur derden en hoe komt dit?


  Beantwoording portefeuillehouder:
  Dhr. Schalkwijk meldt dat bij de verklaring de grondslag van de controle alle uitgangspunten zal bevatten zoals gesteld in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) en het BADO (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheid). Hierop is de rechtmatigheidsverantwoording gebaseerd.
  Gemeente is ook verplicht deze verantwoording op tijd in Haarlem te krijgen. Accountants in NL volgen deze werkwijze.
  Dhr. Schalkwijk meldt dat het document “Verbinding te OVER” duidelijkheid geeft over de organisatie ontwikkeling en verbinding.


  Bespreking 2e termijn
  PvdA: sluit zich aan bij de fractie van GL met de zinsnede over trots zijn. Graag aanpassen, verder instemmen met de zienswijze.
  D66: deelt mening GL, verder instemmen.
  GL: dank voor beantwoording, blij met draagvlak voor aanpassing zienswijze. Fractie kijkt nog even hoe ze dit gaan aanpakken (amendement).
  VVD: Dank voor opstellen van de stukken, verder instemmen met het voorstel en kan door naar de raad.
  CDA: Dank voor beantwoording, akkoord met zienswijze met dien verstande dat gekeken wordt naar de laatste zin. De strekking is men het wel mee eens.
  POV: Met dank voor de beantwoording is het voorstel is gereed voor besluitvorming.


  Conclusie:
  De aanwezige fracties kunnen instemmen met het voorstel met aanpassing van de zinsnede over trots zijn.


  Dit raadsvoorstel is besluitrijp en kan aan de raad worden voorgelegd.


  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en de vergadering wordt gesloten.